EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:303E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 303, 13. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 303E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
13. detsember 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Euroopa Parlament

 

Esmaspäev, 3. juuli 2006

2006/C 303E/01

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Presidentuuri avaldus

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi koosseis (vaatlejad)

Volituste kontrollimine

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Esitatud dokumendid

Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Assigneeringute ümberpaigutamine

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Equitable Life Assurance Society kriis (arutelu)

Finantsteenuste sektori konsolideerimine — Ühinemiste ja omandamistega seotud arengud Euroopa väärtpaberibörside ümber (arutelu)

Kabotaaž ja rahvusvahelised trampteenused * (arutelu)

Raha ülekandmisel edastatav maksjaga seotud teave ***I (arutelu)

Äriühinguõiguse viimased arengud ja tulevikuväljavaated (arutelu)

Lennunduse mõju vähendamine kliimamuutustele (arutelu)

Ühenduse institutsioonide ja organite suhtes Århusi konventsiooni sätete kohaldamine ***III (arutelu)

Patareid, akud ja nende jäätmed ***III (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

13

 

Teisipäev, 4. juuli 2006

2006/C 303E/02

PROTOKOLL

15

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Hispaanias toimunud kindral Franco riigipöörde 70. aastapäev — (Euroopa Parlamendi presidendi ja fraktsioonide esimeeste avaldused)

Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond (üldsätted) *** — Ühtekuuluvusfondi asutamine *** — Euroopa Sotsiaalfond ***II — Euroopa Regionaalarengu Fond ***II — Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (ETKR) ***II (arutelu)

Hääletused

Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: Struktuuripoliitika mõju ja tagajärjed Euroopa Liidu ühtekuuluvusele (kodukorra artikkel 117) (hääletus)

Taotlus konsulteerida Regioonide Komiteega: Struktuuripoliitika mõju ja tagajärjed Euroopa Liidu ühtekuuluvusele (kodukorra artikkel 118) (hääletus)

Rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus (rändajate salaja üle piiri toimetamine) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus (inimkaubandus) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ühenduse institutsioonide ja organite suhtes Århusi konventsiooni sätete kohaldamine ***III (hääletus)

Patareid, akud ja nende jäätmed ***III (hääletus)

Euroopa Sotsiaalfond ***II (hääletus)

Euroopa Regionaalarengu Fond ***II (hääletus)

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (ETKR) ***II (hääletus)

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmine ***I (hääletus)

Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond (üldsätted) *** (hääletus)

Ühtekuuluvusfondi asutamine *** (hääletus)

Kabotaaž ja rahvusvahelised trampteenused * (hääletus)

EÜ omavahendite süsteem * (hääletus)

Equitable Life Assurance Society kriis (hääletus)

Finantsteenuste sektori konsolideerimine (hääletus)

Äriühinguõiguse viimased arengud ja tulevikuväljavaated (hääletus)

Lennunduse mõju vähendamine kliimamuutustele (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Ettevõtluse ümberkorraldamise majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud Euroopas (arutelu)

Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni — investeerimine kasvu ja tööhõivesse (arutelu)

Raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale (arutelu jätkamine)

Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II (arutelu)

Tsiviillennundus (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine) ***II (arutelu)

Radioaktiivsed jäätmed ja kasutatud tuumkütuse veod * (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

31

I LISA

33

II LISA

43

VASTUVÕETUD TEKSTID

64

P6_TA(2006)0281
Rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus (rändajate salaja üle piiri toimetamine) *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsiooni täiendava rändajate salaja üle maa-, õhu- või merepiiri toimetamist tõkestava protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (8174/2006 — KOM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS))

64

P6_TA(2006)0282
Rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus (inimkaubandus) *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsiooni täiendava, inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist käsitleva protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel ((8174/2006 — KOM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS))

64

P6_TA(2006)0283
Århusi konventsiooni sätete kohaldamine ühenduse institutsioonide ja organite suhtes ***III
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitee poolt heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD))

65

P6_TA(2006)0284
Patareid, akud ja nende jäätmed ***III
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete ning direktiivi 91/157/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD))

66

P6_TA(2006)0285
Euroopa Sotsiaalfond ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999 (9060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD))

67

P6_TA(2006)0286
Euroopa Regionaalarengu Fond ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999 (9059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD))

67

P6_TA(2006)0287
Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (ETKR) ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta (9062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD))

68

P6_TA(2006)0288
Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmine ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 29. mai 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta (KOM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD))

69

P6_TC1-COD(2005)0126
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. juulil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2006, millega muudetakse nõukogu 29. mai 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta

69

LISA
DOKUMENTIDE KÄTTEANDMISE TAOTLUS

75

P6_TA(2006)0289
Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond (üldsätted) ***
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (9077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC))

100

LISA
EUROOPA PARLAMENDI JA KOMISJONI AVALDUS

101

P6_TA(2006)0290
Ühtekuuluvusfondi asutamine ***
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/94 (9078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC))

101

P6_TA(2006)0291
Liinilaevanduskonverentside grupierand ning kabotaaž ja rahvusvahelised trampteenused *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 4056/86, millega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad asutamislepingu artiklite 85 ja 86 rakendamiseks meretranspordis, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1/2003 seoses selle rakendusala laiendamisega kabotaažile ja rahvusvahelistele trampteenustele (KOM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS))

102

P6_TA(2006)0292
EÜ omavahendite süsteem *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (KOM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS))

106

P6_TA(2006)0293
Equitable Life Assurance Society kriis
Euroopa Parlamendi resolutsioon Equitable Life Assurance Society kriisi kohta (2006/2026(INI))

108

P6_TA(2006)0294
Konsolideerimine Euroopa finantsteenuste sektoris
Euroopa Parlamendi resolutsioon liikumise kohta täiendava konsolideerimise suunas finantsteenuste sektoris (2006/2081(INI))

110

P6_TA(2006)0295
Äriühinguõiguse hiljutised arengud ja väljavaated
Euroopa Parlamendi resolutsioon äriühinguõiguse hiljutiste arengute ja väljavaadete kohta (2006/2051(INI))

114

P6_TA(2006)0296
Lennunduse mõju vähendamine kliimamuutustele
Euroopa Parlamendi resolutsioon lennunduse mõju vähendamise kohta kliimamuutustele (2005/2249(INI))

119

 

Kolmapäev, 5. juuli 2006

2006/C 303E/03

PROTOKOLL

124

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Soome eesistumise programmi esitlemine (arutelu)

Olukord Palestiinas (arutelu)

Hääletused

Piiriülese politseikoostöö tugevdamine Euroopa Liidus toimuvate rahvusvaheliste ürituste ajal * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II (hääletus)

Tsiviillennundus (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine) ***II (hääletus)

Radioaktiivsed jäätmed ja kasutatud tuumkütuse veod * (hääletus)

Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni — investeerimine kasvu ja tööhõivesse (hääletus)

Raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale (hääletus)

Tervitus

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Usulise pärandi kaitsmine ja säilitamine Küprose põhjaosas (kirjalik deklaratsioon)

Rahvusvaheline lapsendamine Rumeenias (kirjalik deklaratsioon)

LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine (arutelu)

SWIFT süsteemi pangaülekandeid puudutavate andmete jälgimine Ameerika salateenistuste poolt (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Viisapoliitika Lääne-Balkani riikide suhtes — Viisarežiimi lihtsustamine Lääne-Balkani riikide suhtes (arutelu)

Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (institutsioonidevaheline kokkulepe) — Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (menetlused) (arutelu)

Vastastikune teabemenetlus varjupaiga ja sisserände valdkondades * — Sisserändajate integreerimine ELis — Euroopa Liidu sisserändepoliitika

AIDS — asugem tegutsema! (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

134

I LISA

136

II LISA

143

VASTUVÕETUD TEKSTID

155

P6_TA(2006)0297
Piiriülese politseikoostöö tugevdamine *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Madalmaade Kuningriigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus piiriülese politseikoostöö tugevdamise kohta kohtumiste puhul, kus viibib suur hulk inimesi rohkem kui ühest liikmesriigist ja kus politseitöö peamine eesmärk on avaliku korra ja turvalisuse tagamine ning kuritegude ärahoidmine ja nende vastu võitlemine (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS))

155

P6_TA(2006)0298
Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 82/714/EMÜ (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD))

157

P6_TC2-COD(1997)0335
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 5. juulil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/…/EÜ, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 82/714/EMÜ

158

I LISA
GEOGRAAFILISELT 1., 2., 3. JA 4. TSOONI JAOTATUD ÜHENDUSE SISEVEETEEDE LOETELU

168

II LISA
TEHNILISED MIINIMUMNÕUDED 1., 2., 3. JA 4. TSOONI SISEVEETEEDEL SÕITVATELE LAEVADELE

189

III LISA
2. JA 1. TSOONI SISEVEETEEDEL TEGUTSEVATELE LAEVADELE KOHALDATAVAD TÄIENDAVAD TEHNILISED NÕUDED

353

IV LISA
TEHNILISTE NÕUETE VÄHENDAMISE VÕIMALUSED 3. JA 4. TSOONI SISEVEETEEDEL TEGUTSEVATE LAEVADE PUHUL

354

V LISA
ÜHENDUSE SÕIDUKÕLBLIKKUSE TUNNISTUSTE NÄIDISED

355

VI LISA
ÜHENDUSE SÕIDUKÕLBLIKKUSE TUNNISTUSTE REGISTRI NÄIDIS

372

VII LISA
KLASSIFIKATSIOONIÜHINGUD

375

VIII LISA
ÜLEVAATUSTE LÄBIVIIMISE KORD

377

IX LISA
SIGNAALLETERNATELE, RADARSEADMETELE JA PÖÖRDEKIIRUSE NÄITURITELE ESITATAVAD NÕUDED

378

P6_TA(2006)0299
Tsiviillennundus (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine) ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD))

437

P6_TC2-COD(2000)0069
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 5. juulil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses

438

LISA

445

P6_TA(2006)0300
Radioaktiivsed jäätmed ja kasutatud tuumkütuse veod *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta (KOM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS))

634

P6_TA(2006)0301
Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni — investeerimine kasvu ja tööhõivesse
Euroopa Parlamendi resolutsioon ühenduse Lissaboni kava rakendamise kohta: rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni — investeerimine kasvu ja tööhõivesse: ühtne lähenemisviis (2006/2005(INI))

640

P6_TA(2006)0302
Raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale
Euroopa Parlamendi resolutsioon raampoliitika kohta ELi tootmise tugevdamiseks — süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale (2006/2003(INI))

646

 

Neljapäev, 6. juuli 2006

2006/C 303E/04

PROTOKOLL

651

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Areng ja ränne (arutelu)

Õiglane kaubandus ja areng (arutelu)

Aprilli lõpus Genfis toimunud WTO kohtumiste tulemused ja tulevikuperspektiivid (arutelu)

Hääletused

Käibemaksustamine ning maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ärahoidmine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa Liidu ja Kariibi mere piirkonna kasvu-, stabiilsus- ja arengupartnerlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Tervishoiutöötajate kaitsmine süstlatorkevigastuste tagajärjel vere kaudu levivate nakkuste eest (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa naabruse ja partnerluse instrument ***I (hääletus)

Stabiliseerimisvahend ***I (hääletus)

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend * (hääletus)

Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (institutsioonidevaheline kokkulepe)

Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (menetlused) * (hääletus)

Raha ülekandmisel edastatav maksjaga seotud teave ***I (hääletus)

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus * (lõpphääletus)

Vastastikune teabemenetlus varjupaiga ja sisserände valdkondades * (hääletus)

Privileegide ja immuniteetide protokolli muutmine (hääletus)

Ettevõtluse ümberkorraldamise majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud Euroopas (hääletus)

LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine (hääletus)

SWIFT süsteemi pangaülekandeid puudutavate andmete jälgimine Ameerika salateenistuste poolt (hääletus)

Sisserändajate integreerimine ELis (hääletus)

Areng ja ränne (hääletus)

Õiglane kaubandus ja areng (hääletus)

AIDS — asugem tegutsema! (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine

Aprilli lõpus Genfis toimunud WTO kohtumiste tulemused ja tulevikuperspektiivid (arutelu jätkamine)

Kolmandatest riikidest pärit teatud toodetele päritoluriigi märkimine (päritolu märkimine) (arutelu)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Somaalia

Mauritaania

Väljendusvabadus internetis

Hääletused

Somaalia (hääletus)

Mauritaania (hääletus)

Väljendusvabadus internetis (hääletus)

Kolmandatest riikidest pärit teatud toodetele päritoluriigi märkimine (päritolu märkimine) (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamentaarse puutumatuse võtmise taotlus

Teatud dokumente puudutavad otsused

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmiste istungite ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

669

I LISA

671

II LISA

690

VASTUVÕETUD TEKSTID

747

P6_TA(2006)0303
Käibemaksustamine ning maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ärahoidmine *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ teatavate meetmete osas, mille eesmärgiks on lihtsustada käibemaksustamise menetlust ja aidata ära hoida maksudest kõrvalehoidumist või maksustamise vältimist, ning millega tunnistatakse kehtetuks teatavad erandeid lubavad otsused (KOM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS))

747

P6_TA(2006)0304
Euroopa Liidu ja Kariibi mere piirkonna kasvu-, stabiilsus- ja arengupartnerlus
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu ja Kariibi mere piirkonna kasvu-, stabiilsus- ja arengupartnerluse kohta (2006/2123(INI))

750

P6_TA(2006)0305
Tervishoiutöötajate kaitsmine vere kaudu levivate nakkuste eest
Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjonile esitatavate soovituste kohta Euroopa tervishoiutöötajate kaitsmise osas vere kaudu levivate nakkuste eest süstlatorkevigastuste tagajärjel (2006/2015(INI))

754

LISA
RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA: ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED NÕUTUD ETTEPANEKU SISU KOHTA

756

P6_TA(2006)0306
Euroopa naabruse ja partnerluse instrument ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles kehtestatakse üldsätted Euroopa naabruse ja partnerluse instrumendi loomiseks (KOM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD))

760

P6_TC1-COD(2004)0219
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2006, milles kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomiseks

761

LISA
ARTIKLIS ÜKS OSUTATUD PARTNERRIIGID

779

P6_TA(2006)0307
Stabiliseerimisvahend ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse stabiliseerimisvahend (KOM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD))

780

P6_TC1-COD(2004)0223
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2006, millega kehtestatakse stabiliseerimisvahend

781

LISA
STABILISEERIMISVAHEND

797

P6_TA(2006)0308
Ühinemiseelse abi rahastamisvahend *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (KOM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS))

798

P6_TA(2006)0309
Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (institutsioonidevaheline kokkulepe)
Euroopa Parlamendi otsus institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta ühisavalduse kujul, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõud, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (uus kontrolliga regulatiivkomitee menetlus) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI))

806

P6_TA(2006)0310
Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (menetlused) *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS))

810

P6_TA(2006)0311
Raha ülekandmisel maksjaga seotud teave ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta (KOM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD))

811

P6_TC1-COD(2005)0138
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2006 raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta

811

P6_TA(2006)0312
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (KOM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

824

P6_TA(2006)0313
Vastastikune teabemenetlus varjupaiga ja sisserände valdkondades *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus vastastikuse teabemenetluse kasutuselevõtmise kohta seoses liikmesriikide meetmetega varjupaiga ja sisserände valdkondades (KOM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS))

825

P6_TA(2006)0314
Privileegide ja immuniteetide protokolli muutmine
Euroopa Parlamendi resolutsioon privileegide ja immuniteetide protokolli muutmise kohta

830

P6_TA(2006)0315
Ettevõtete ümberkorraldamise majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed Euroopas
Euroopa Parlamendi resolutsioon ettevõtete ümberkorraldamise majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede kohta Euroopas

831

P6_TA(2006)0316
Erakorraline üleviimine
Euroopa Parlamendi resolutsioon LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise kohta, vastu võetud ajutise komisjoni töö vaheetapis (2006/2027(INI))

833

P6_TA(2006)0317
Pangaülekannete andmete jälgimine SWIFT-süsteemist USA salateenistuste poolt
Euroopa Parlamendi resolutsioon pangaülekannete andmete jälgimise kohta SWIFT-süsteemist USA salateenistuste poolt

843

P6_TA(2006)0318
Sisserändajate integreerimine Euroopa Liidus
Euroopa Parlamendi resolutsioon strateegiate ja vahendite kohta sisserändajate integreerimiseks Euroopa Liidus (2006/2056(INI))

845

P6_TA(2006)0319
Areng ja ränne
Euroopa Parlamendi resolutsioon arengu ja rände kohta (2005/2244(INI))

852

P6_TA(2006)0320
Õiglane kaubandus ja areng
Euroopa Parlamendi resolutsioon õiglase kaubanduse ja arengu kohta (2005/2245(INI))

865

P6_TA(2006)0321
AIDS - aeg tegutseda
Euroopa Parlamendi resolutsioon HIV/AIDSi kohta: aeg tegutseda

871

P6_TA(2006)0322
Somaalia
Euroopa Parlamendi resolutsioon Somaalia kohta

874

P6_TA(2006)0323
Mauritaania
Euroopa Parlamendi resolutsioon Mauritaania kohta

876

P6_TA(2006)0324
Sõnavabadus internetis
Euroopa Parlamendi resolutsioon sõnavabaduse kohta internetis

879

P6_TA(2006)0325
Päritolu märkimine
Euroopa Parlamendi resolutsioon päritolu märkimise kohta

881


 

2006/C 303E/05

s19


ET

 

Top