EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:193E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 193, 17. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 193E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
17. august 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

Ι   (Teatis)

 

EUROOPA PARLAMENT

 

2005-2006 ISTUNGJÄRK

 

Esmaspäev, 5. september 2005

2006/C 193E/1

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Eelmiste istungite hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

4.7.2005 protokolli parandus

Presidentuuri avaldus

Presidentuuri teadaanne (parlamendiliikmete põhimäärus)

Parlamendi koosseis

Volituste kontrollimine

Parlamentaarse puutumatuse võtmise taotlus

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Esitatud dokumendid

Petitsioonid

Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Looduskatastroofid (põuad ja üleujutused) (arutelu)

Kaevandustööstuse jäätmete käitlemine ***II (arutelu)

Dialoog kirikute ning mitteusuliste organisatsioonidega (arutelu)

Lennunduse turvalisus (arutelu)

Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi kiire areng ja ekspluatatsioon ***I (arutelu)

Parlamendi koosseis

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

15

 

Teisipäev, 6. september 2005

2006/C 193E/2

PROTOKOLL

16

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Assigneeringute ümberpaigutamine

Looduskatastroofid (põuad ja üleujutused) (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Töötervishoid ja tööohutus: töötajate kokkupuude optilise kiirgusega ***II (arutelu)

Programm PROGRESS ***I (arutelu)

Piirideta televisioon (arutelu)

Hääletused

Taotlus majandus- ja sotsiaalkomitee arvamuse küsimiseks - struktuur, teemad ja raamistik Euroopa Liidu teemalise debati hindamiseks (kodukorra artikkel 117)

Taotlus regioonide komitee arvamuse küsimiseks - struktuur, teemad ja raamistik Euroopa Liidu teemalise debati hindamiseks (kodukorra artikkel 118)

EÜ/Maroko Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu laienemisjärgne protokoll *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ/Tuneesia Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu laienemisjärgne protokoll *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ/Jordaania Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu laienemisjärgne protokoll *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Toortubakaturu ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavad märgised * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi kiire areng ja ekspluatatsioon ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ/Liibanoni teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ/Gruusia teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kalapüüki käsitlevad andmed ja kaugseirevahendid * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ/Albaania vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmist käsitleva lepingu sõlmimine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ühenduse välisabi kättesaadavus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kaevandustööstuse jäätmete käitlemine ***II (hääletus)

Programm PROGRESS ***I (hääletus)

Tekstiili- ja rõivatööstuse tulevik pärast 2005. aastat (hääletus)

Piirideta televisioon (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

2006. eelarveaasta

Euroopa Liidu 2006. aasta üldeelarve (arutelu)

Paranduseelarve nr 4/2005 projekt (Tsunami) - Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtt (Tsunami) (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Alaealiste ja inimväärikuse kaitse seoses audiovisuaalsete ja teabeteenuste sektori konkurentsivõimega ***I (arutelu)

Käibemaks: 1. kohustuse lihtsustamine, 2. koondsüsteem * (arutelu)

Pediaatrias kasutatavad ravimid ***I (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

33

I LISA

35

II LISA

42

VASTUVÕETUD TEKSTID

58

P6_TA(2005)0308
EÜ/Maroko Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu laienemisjärgne protokoll ***
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel, protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (9649/2005 - KOM(2004)0848 - C6-0200/2005 - 2004/0292(AVC))

58

P6_TA(2005)0309
EÜ/Tuneesia Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu laienemisjärgne protokoll ***
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (9648/2005 - KOM(2004)0736 - C6-0199/2005 - 2004/0265(AVC))

58

P6_TA(2005)0310
EÜ/Jordaania Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu laienemisjärgne protokoll ***
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (5092/2005 - KOM(2004)0578 - C6-0202/2005 - 2004/0196(AVC))

59

P6_TA(2005)0311
Toortubakaturu ühine korraldus *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2075/92 toortubakaturu ühise korralduse kohta (KOM(2005)0235 - C6-0193/2005 - 2005/0105(CNS))

60

P6_TA(2005)0312
Põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavad märgised *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta (KOM(2005)0194 - C6-0140/2005 - 2005/0094(CNS))

60

P6_TA(2005)0313
Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi kiire areng ja ekspluatatsioon ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi kasutuselevõtufaasi ja ekspluatatsioonifaasi rakendamise kohta (KOM(2004)0477 - C6-0087/2004 - 2004/0156(COD))

61

P6_TC1-COD(2004)0156
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. septembril 2005, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005 Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi kasutuselevõtufaasi ja ekspluatatsioonifaasi rakendamise kohta

61

P6_TA(2005)0314
EÜ/Liibanoni teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Liibanoni Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2005)0062 - C6-0059/2005 - 2005/0012(CNS))

66

P6_TA(2005)0315
EÜ/Gruusia teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Gruusia vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2005)0061 - C6-0060/2005 - 2005/0009(CNS))

67

P6_TA(2005)0316
Kalapüüki käsitlevad andmed ja kaugseirevahendid *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kalapüügi elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kohta (KOM(2004)0724 - C6-0187/2004 - 2004/0252(CNS))

67

P6_TA(2005)0317
EÜ/Albaania vaheline elamisloata isikute tagasivõtmist käsitleva lepingu sõlmimine *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus elamisloata isikute tagasivõtmist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vahelise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2004)0092 - C6-0053/2005 - 2004/0033(CNS))

69

P6_TA(2005)0318
Ühenduse välisabi kättesaadavus *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühenduse välisabi kättesaadavuse kohta (8977/2005 - C6-0156/2005 - 2005/0806(CNS))

70

P6_TA(2005)0319
Kaevandustööstuse jäätmete käitlemine ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta (16075/1/2004 - C6-0128/2005 - 2003/0107(COD))

75

P6_TC2-COD(2003)0107
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 6. septembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/.../EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta

76

I LISA
SUURÕNNETUSTE VÄLTIMISE PÕHIMÕTTED JA ASJAOMASELE ÜLDSUSELE EDASTATAV TEAVE

96

II LISA
JÄÄTMETE ISELOOMUSTUS

98

III LISA
JÄÄTMEHOIDLATE KLASSIFITSEERIMISE KRITEERIUMID

98

P6_TA(2005)0320
Programm PROGRESS ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS (KOM(2004)0488 - C6-0092/2004 - 2004/0158(COD))

99

P6_TC1-COD(2004)0158
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. septembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2005/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS

99

P6_TA(2005)0321
Tekstiili- ja rõivatööstus pärast 2005. aastat
Euroopa Parlamendi resolutsioon tekstiili- ja rõivatööstuse tuleviku kohta pärast 2005. aastat (2004/2265(INI))

110

P6_TA(2005)0322
Piirideta televisioon
Euroopa Parlamendi resolutsioon direktiiviga 97/36/EÜ muudetud direktiivi 89/552/EMÜ (“Piirideta televisioon”) artiklite 4 ja 5 kohaldamise kohta 2001. ja 2002. aastal (2004/2236(INI))

117

 

Kolmapäev, 7. september 2005

2006/C 193E/3

PROTOKOLL

123

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Vabadus ja turvalisus (arutelu)

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Hääletused

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtt (Tsunami) (hääletus)

Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Finantsperspektiivide 2000-2006 muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Paranduseelarve nr 4/2005 projekt (Tsunami) (hääletus)

Paranduseelarve projekt nr 3/2005 (2004. eelarvesaasta ülejääk) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Paranduseelarve projekt nr 5/2005 (III jagu) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Töötervishoid ja tööohutus: töötajate kokkupuude optilise kiirgusega ***II (hääletus)

Alaealiste ja inimväärikuse kaitse seoses audiovisuaalsete ja teabeteenuste sektori konkurentsivõimega ***I (hääletus)

Pediaatrias kasutatavad ravimid ***I (hääletus)

Käibemaks: 1. kohustuse lihtsustamine, 2. koondsüsteem * (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Olukord Lähis-Idas (arutelu)

Euroopa säästva turismi põhisuunised (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Sooline diskrimineerimine ja tervishoiusüsteemid (arutelu)

Euroopa koolid (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

132

I LISA

134

II LISA

142

VASTUVÕETUD TEKSTID

183

P6_TA(2005)0323
Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtt - Tsunami
Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta taastusabi andmiseks tsunami tagajärjel kannatanud riikidele vastavalt 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 24 (SEK(2005)0548 - C6-0127/2005 - 2005/2083(ACI))

183

LISA
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

184

P6_TA(2005)0324
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine
Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 7. novembri 2002. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rahastamise kohta, millega täiendatakse 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamise kohta) punktile 3 (KOM(2005)0247 - C6-0183/2005 - 2005/2127(ACI))

185

LISA
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

186

P6_TA(2005)0325
Finantsperspektiivi (2000-2006) muutmine
Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus finantsperspektiivi (2000-2006) muutmise kohta (KOM(2004)0666 - C6-0219/2004 - 2004/2222(ACI))

187

I LISA
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

188

II LISA

190

P6_TA(2005)0326
Paranduseelarve nr 4/2005 projekt (tsunami)
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 4/2005 projekti kohta - III jagu - Komisjon (tsunami) (11220/2005 - C6-0239/2005 - 2005/2079(BUD))

194

P6_TA(2005)0327
Paranduseelarve nr 3/2005 projekt (ülejääk 2004)
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 3/2005 projekti kohta - III jagu - Komisjon (2004. aasta ülejääk) (9760/2005 - C6-0214/2005 - 2005/2102(BUD))

196

P6_TA(2005)0328
Paranduseelarve nr 5/2005 (Tulude koondarvestus)
Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 5/2005 projekti kohta (11221/2005 - C6-0240/2005 - 2005/2126(BUD))

197

P6_TA(2005)0329
Töötervishoid ja tööohutus: töötajate kokkupuude optilise kiirgusega ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon seoses nõukogu ühise seisukohaga eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (optiline kiirgus) tulenevate riskidega (üheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (5571/6/2005 - C6-0129/2005 - 1992/0449B(COD))

198

P6_TC2-COD(1992)0449B
Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud teisel lugemisel 7. septembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/.../EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (optiline kiirgus) tulenevate riskidega (üheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

199

I LISA
MITTEKOHERENTNE OPTILINE KIIRGUS

207

II LISA
OPTILINE LASERKIIRGUS

213

P6_TA(2005)0330
Alaealiste ja inimväärikuse kaitse seoses audiovisuaalsete ja teabeteenuste sektori konkurentsivõimega ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus alaealiste ja inimväärikuse kaitse ning vastulause esitamise õiguse kohta seoses Euroopa audiovisuaal- ja teabeteenuste tööstusharu konkurentsivõimega (KOM(2004)0341 - C6-0029/2004 - 2004/0117(COD))

217

P6_TC1-COD(2004)0117
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. septembril 2005, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus 2005/.../EÜ alaealiste ja inimväärikuse kaitse ning vastulause esitamise õiguse kohta seoses Euroopa audiovisuaalteenuste ja on-line teabeteenuste sektori konkurentsivõimega

218

LISA
MINIMAALSED PÕHIMÕTTED SISERIIKLIKU ÕIGUSE VÕI TAVA KOHASTE MEETMETE RAKENDAMISEKS LIIKMESRIIKIDES, ET TAGADA VASTULAUSE ESITAMISE ÕIGUS KÕIKIDE AUDIOVISUAALTEENUSTE JA ON-LINE TEABETEENUSTE PUHUL

223

P6_TA(2005)0331
Pediaatrias kasutatavad ravimid ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus pediaatrias kasutatavate ravimite kohta ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta (KOM(2004)0599 - C6-0159/2004 - 2004/0217(COD))

224

P6_TC1-COD(2004)0217
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. septembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005 pediaatrias kasutatavate ravimite kohta ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 2001/83/EÜ ja määrust (EÜ) nr 726/2004

225

P6_TA(2005)0332
Käibemaks: kohustuse lihtsustamine *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ käibemaksukohustuse lihtsustamiseks (KOM(2004)0728 - C6-0024/2005 - 2004/0261(CNS))

249

P6_TA(2005)0333
Käibemaks: koondsüsteem *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1798/2003 halduskoostöö korra kehtestamise osas seoses koondsüsteemiga ja käibemaksu tagastamise korraga (KOM(2004)0728 - C6-0025/2005 - 2004/0262(CNS))

252

 

Neljapäev, 8. september 2005

2006/C 193E/4

PROTOKOLL

253

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Parlamentaarse puutumatuse võtmine (järelmeetmed)

Esitatud dokumendid

Põhjadimensioon (arutelu)

Turism ja areng (arutelu)

Rasked ja tähelepanuta jäetud haigused arengumaades (arutelu)

Hääletused

Looduskatastroofid (põuad ja üleujutused) (hääletus)

Euroopa säästva turismi põhisuunised (hääletus)

Sooline diskrimineerimine ja tervishoiusüsteemid (hääletus)

Euroopa koolid (hääletus)

Turism ja areng (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Rasked ja tähelepanuta jäetud haigused arengumaades (arutelu jätkamine)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Nälg Nigeris

Inimõiguste rikkumised Hiinas, eelkõige usuvabaduse küsimuses

Poliitvangide olukord Süürias

Hääletused

Nälg Nigeris (hääletus)

Inimõiguste rikkumised Hiinas, eelkõige usuvabaduse küsimuses (hääletus)

Poliitvangide olukord Süürias (hääletus)

Rasked ja tähelepanuta jäetud haigused arengumaades (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine

Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus

Parlamendi komisjonide koosseis

Teatud dokumente puudutavad otsused

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava

Istungi katkestamine

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

263

I LISA

264

II LISA

273

VASTUVÕETUD TEKSTID

322

P6_TA(2005)0334
Looduskatastroofid (tulekahjud ja üleujutused)
Euroopa Parlamendi resolutsioon loodusõnnetuste (tulekahjude ja üleujutuste) kohta sel suvel Euroopas

322

P6_TA(2005)0335
Euroopa säästva turismi põhisuunised
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa säästva turismi uute perspektiivide ja uute väljakutsete kohta (2004/2229(INI))

325

P6_TA(2005)0336
Euroopa koolid
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa koolide süsteemi arendamise võimaluste kohta (2004/2237(INI))

333

P6_TA(2005)0337
Turism ja areng
Euroopa Parlamendi resolutsioon turismi ja arengu kohta (2004/2212(INI))

338

P6_TA(2005)0338
Näljahäda Nigeris
Euroopa Parlamendi resolutsioon Nigeri näljahäda kohta

344

P6_TA(2005)0339
Inimõiguste rikkumised Hiinas, eriti seoses usuvabadusega
Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste rikkumiste kohta Hiinas, eriti seoses usuvabadusega

347

P6_TA(2005)0340
Poliitvangid Süürias
Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria kohta

349

P6_TA(2005)0341
Rasked ja tähelepanuta jäetud haigused arengumaades
Euroopa Parlamendi resolutsioon raskete ja tähelepanuta jäetud haiguste kohta arengumaades (2005/2047(INI))

350


ET

 

Top