EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:157E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 157, 06. juuli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 157E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
6. juuli 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

Ι   (Teatis)

 

EUROOPA PARLAMENT

 

2005-2006 ISTUNGJÄRK

 

Esmaspäev, 4. juuli 2005

2006/C 157E/1

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Eelmiste istungite hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Mälestuseks

Presidentuuri deklaratsioon

Parlamendi koosseis

Parlamendi komisjonide koosseis

Kodukorra tõlgendamine

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Esitatud dokumendid

Teatud dokumente puudutavad otsused

Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Umberto Bossi immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (arutelu)

Jean-Charles Marchiani immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (arutelu)

Euroopa Keskpank (2004) - Euro ning Euroopa Majandus- ja Rahaliidu teabe- ja kommunikatsioonistrateegia (arutelu)

Ohtlikud ained ja valmistised (ftalaadid) ning mänguasjade ohutus ***II (arutelu)

Euroopa Liidu ökotehnoloogiaid käsitlev tegevuskava (arutelu)

Õhureostust käsitlevad strateegiad (arutelu)

Elektrienergia varustuskindluse tagamine ja infrastruktuuriinvesteeringud ***I (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

12

II LISA

13

 

Teisipäev, 5. juuli 2005

2006/C 157E/2

PROTOKOLL

14

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Eelmiste istungite hääletuse parandused

Esitatud dokumendid

Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Arvutil põhinevate leiutiste patentsus ***II (arutelu)

Hääletused

Kartulinematoodide tõrje * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Hiinaga sõlmitud meretranspordialase kokkuleppe laienemisjärgne protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Aafrika-Euraasia rändveelindude kaitse kokkulepe * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Umberto Bossi immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ashley Mote'i immuniteedi äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ohtlikud ained ja valmistised (ftalaadid) ning mänguasjade ohutus ***II (hääletus)

Elektrienergia varustuskindluse tagamine ja infrastruktuuriinvesteeringud ***I (hääletus)

Umberto Bossi immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (hääletus)

Jean-Charles Marchiani immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (hääletus)

Euroopa Keskpank (2004) (hääletus)

Euro ning Euroopa Majandus- ja Rahaliidu teabe- ja kommunikatsioonistrateegia (hääletus)

Euroopa Liidu ökotehnoloogiaid käsitlev tegevuskava (hääletus)

Laste ekspluateerimine ja töö arengumaades (hääletus)

Tervitus

Pidulik istung - Itaalia

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond *** - Ühtekuuluvusfond *** - Euroopa Regionaalarengu Fond ***I - Euroopa piiriülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamine ***I - Euroopa Sotsiaalfond ***I - Euroopa Kalandusfond * (arutelu)

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg

Naiste roll Türgis (arutelu)

Meeste ja naiste võrdsed võimalused ning võrdne kohtlemine tööhõive- ja tööküsimustes ***I (arutelu)

Lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatav õigus (Rooma II) ***I (arutelu)

Lennukeelunimekirjad/reisijateregister (PNR) (arutelu)

Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes (arutelu)

Sooduskaubanduses kohaldatavad päritolureeglid (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

27

I LISA

29

II LISA

34

VASTUVÕETUD TEKSTID

53

P6_TA(2005)0261
Kartulinematoodide tõrje *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb kartulinematoodide tõrjet (KOM(2005)0151 - C6-0116/2005 - 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262
Hiinaga sõlmitud meretranspordialase kokkuleppe protokoll *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus protokolli sõlmimise kohta, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi vahelist meretranspordi kokkulepet, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (KOM (2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263
Aafrika-Euraasia rändveelinnud *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (KOM (2004)0531 - C6-0048/2005 - 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264
Umberto Bossi puutumatuse ja privileegide kaitse taotlus
Euroopa Parlamendi otsus Umberto Bossi puutumatuse ja privileegide kaitse taotluse kohta (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265
Ashley Mote'i puutumatuse äravõtmise taotlus
Euroopa Parlamendi otsus Ashley Mote'i puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2005/2037(IMM))

56

P6_TA(2005)0266
Ftalaadid mänguasjades ja lapsehooldusvahendites ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 22. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (ftalaadid mänguasjades ja lapsehooldusvahendites) (5467/1/2005 - C6-0092/2005 - 1999/0238(COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 5. juulil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/.../EÜ, millega muudetakse 22. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (ftalaadid mänguasjades ja lapsehooldusvahendites)

58

LISA

61

P6_TA(2005)0267
Elektrienergia varustuskindluse tagamine ja infrastruktuuriinvesteeringud ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia varustuskindluse tagamise meetmete ja infrastruktuuriinvesteeringute kohta (KOM(2003)0740 - C5-0643/2003 - 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/.../EÜ elektrienergia varustuskindluse tagamise meetmete ja infrastruktuuriinvesteeringute kohta

62

P6_TA(2005)0268
Umberto Bossi puutumatuse ja privileegide kaitse taotlus

69

69

70

71

P6_TA(2005)0269
Jean-Charles Marchiani puutumatuse ja privileegide kaitse taotlus
Euroopa Parlamendi otsus Jean-Charles Marchiani puutumatuse ja privileegide kaitse taotluse kohta (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270
Euro ning majandus- ja rahaliidu teabe- ja kommunikatsioonistrateegia
Euroopa Parlamendi resolutsioon euro ning majandus- ja rahaliidu teabe- ja kommunikatsioonistrateegia rakendamise kohta (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271
Euroopa Liidu keskkonnatehnoloogiate tegevuskava
Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile säästva arengu tehnoloogiate stimuleerimise kohta: Euroopa Liidu keskkonnatehnoloogiate tegevuskava (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272
Ekspluateerimine ja laste töö arengumaades
Euroopa Parlamendi resolutsioon laste, eriti laste töö ärakasutamise kohta arengumaades (2005/2004 (INI))

84

 

Kolmapäev, 6. juuli 2005

2006/C 157E/3

PROTOKOLL

92

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Euroopa Liit ja Iraak - suhete arendamise raamistik (arutelu)

Aafrika ja globaliseerumise väljakutsed - Ülemaailmne vaesuse vastane võitlus: vaesuse likvideerimine alatiseks (arutelu)

Hääletused

Sõidukite tüübikinnitus seoses sõitjate kaitsega kokkupõrke korral *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Elektri- ja elektroonilistes seadmetes kasutatavad ohtlikud ained (hääletus)

Arvutil põhinevate leiutiste patentsus ***II (hääletus)

Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomine ***I (hääletus)

Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond (hääletus)

Ühtekuuluvusfond (hääletus)

Euroopa Regionaalarengu Fond ***I (hääletus)

Euroopa piiriülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamine ***I (hääletus)

Euroopa Sotsiaalfond ***I (hääletus)

Euroopa Kalandusfond * (hääletus)

Meeste ja naiste võrdsed võimalused ning võrdne kohtlemine tööhõive- ja tööküsimustes ***I (hääletus)

Lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatav õigus (Rooma II) ***I (hääletus)

ÜRO-EMK protokoll saasteainete heite- ja ülekanderegistrite kohta * (hääletus)

Lepitusmenetlus (2006. aasta eelarve) (hääletus)

Naiste roll Türgis (hääletus)

Euroopa Liit ja Iraak - suhete arendamise raamistik (hääletus)

Ülemaailmne üleskutse vaesusevastasele võitlusele: vaesuse minevikuks muutmine (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Balkani tulevik 10 aastat pärast Srebrenicat (arutelu)

Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani suhted ning julgeolek Kaug-Idas (arutelu)

Miinivaba maailm (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus

EL ja Šveitsi vahelised lepingud: 1. varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramine, 2. Schengeni acquis' * (arutelu)

Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju arengumaades (arutelu)

Metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust käsitleva ühenduse tegevuskava (FLEGT) rakendamine (arutelu)

Kliiring ja arveldus Euroopa Liidus (arutelu)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess ELiga (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

110

I LISA

112

II LISA

136

VASTUVÕETUD TEKSTID

263

P6_TA(2005)0273
ÜRO/EMK määrused: sõitjate kaitstus ***
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Ühenduse ühinemise kohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni määrusega nr 94 (sõidukite tüübikinnitusi puudutavate sätete kohta seoses sõitjate kaitstusega laupkokkupõrke korral) ja määrusega nr 95 (sõidukite tüübikinnitusi puudutavate sätete kohta seoses sõitjate kaitstusega külgkokkupõrke korral) (KOM(2004)0672 - 7590/2005 - C6-0209/2005 - 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274
Elektri- ja elektroonilistes seadmetes kasutatavad ohtlikud ained
Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) lisa (KOM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275
Arvutitel põhinevate leiutiste patenditavus ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv arvutil põhinevate leiutiste patenditavuse kohta (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276
Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomine ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (KOM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ

266

I LISA

275

II LISA

279

III LISA

283

P6_TA(2005)0277
Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond ***
Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278
Ühtekuuluvusfond
Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279
Euroopa Regionaalarengu Fond ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (KOM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005 Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta

293

P6_TA(2005)0280
Euroopa piiriülese koostöö rühmitus***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa piiriülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamise kohta (KOM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) asutamise kohta

308

P6_TA(2005)0281
Euroopa Sotsiaalfond ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfondi kohta (KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005 Euroopa Sotsiaalfondi kohta

313

P6_TA(2005)0282
Euroopa Kalandusfond *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Kalandusfondi kohta (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283
Võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (KOM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2005 võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/.../EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (ümbersõnastamine)

350

1. LISA

366

2. LISA
VASTAVUSTABEL

367

P6_TA(2005)0284
Lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatav õigus (“Rooma II”) ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (“Rooma II”) (KOM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005 lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (“Rooma II”)

371

P6_TA(2005)0285
ÜRO-EMK protokoll saasteainete heite- ja ülekanderegistrite kohta *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel ÜRO-EMK saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokolli sõlmimise kohta (KOM(2004)0635 - C6-0062/2005 - 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286
Lepitusmenetlus (2006. aasta eelarve)
Euroopa Parlamendi resolutsioon mandaadi kohta nõukogu esimesele lugemisele eelnevaks 2006. aasta eelarve lepitusmenetluseks (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287
Naiste roll Türgis
Euroopa Parlamendi resolutsioon naiste rolli kohta Türgi sotsiaal-, majandus- ja poliitilises elus (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288
Euroopa Liit ja Iraak - suhete arendamise raamistik
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu ja Iraagi ning nende suhete arendamise raamistiku kohta (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289
Ülemaailmne üleskutse: vaesuse minevikuks muutmine
Euroopa Parlamendi resolutsioon ülemaailmse üleskutse kohta: vaesuse minevikuks muutmine

397

 

Neljapäev, 7. juuli 2005

2006/C 157E/4

PROTOKOLL

401

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Eelmiste istungite hääletuse parandused

Esitatud dokumendid

Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***I (arutelu)

Tekstiili- ja rõivatööstus (pärast 2005. aastat) (arutelu)

Parlamendi koosseis

Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine

Presidentuuri avaldus

Hääletused

Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimine * (hääletus)

Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***I (hääletus)

ELi ja Šveitsi vahelised lepingud: 1. varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramine, 2. Schengeni acquis' * (hääletus)

EÜ ja Kanada vaheline kokkuleppe seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta ning lennureisijate registreid * (hääletus)

Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes (hääletus)

Balkani tulevik 10 aastat pärast Srebrenicat (hääletus)

Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani suhted ning julgeolek Kaug-Idas (hääletus)

Miinivaba maailm (hääletus)

Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju arengumaades (hääletus)

Metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust käsitleva ühenduse tegevuskava (FLEGT) rakendamine (hääletus)

Kliiring ja arveldus Euroopa Liidus (hääletus)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess ELiga (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Eksporditoetused elusveiste kolmandatesse riikidesse eksportimisel (kirjalik deklaratsioon)

Tekstiili- ja rõivatööstus (pärast 2005. aastat) (arutelu jätkamine)

Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades * (arutelu)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Eelarve kalender

Hääletused

Zimbabwe (hääletus)

Laste kohtlemine Guatemalas (hääletus)

Inimõigused Etioopias (hääletus)

Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Teatud dokumente puudutavad otsused

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

417

I LISA

418

II LISA

428

VASTUVÕETUD TEKSTID

450

P6_TA(2005)0290
Europoli töötajate põhipalgad ja toetused *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Luksemburgi Suurhertsogiriigi algatuse kohta, pidades silmas nõukogu otsuse vastuvõtmist Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimise kohta (5429/2005 - C6-0037/2005 - 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291
Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta (KOM(2004)0621 - C6-0127/2004 - 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juulil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005 keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta

451

LISA I
RAHASTAMISE TINGIMUSTELE VASTAVAD SOOVITUSLIKUD VALDKONNAD JA TEGEVUSED

460

LISA II
EELARVE TÄITMISE ÜLESANNETE DELEGEERIMISE KRITEERIUMID

462

LISA III
PEAMISELT KESKKONNAKAITSE VALDKONNASTEGUTSEVATE VALITSUSVÄLISTE ORGANISATSIOONIDE EDENDAMINE

463

P6_TA(2005)0292
EÜ ja Šveitsi vaheline leping (varjupaigataotlus) *
Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vaheline leping liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamist läbiviiva vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta (13049/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293
ELi, EÜ ja Šveitsi vaheline leping (Schengen) *
Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi osalemise kohta Schengeni aquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises (13054/2004 - COM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294
EÜ ja Kanada kokkulepe reisijate andmete kohta *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta (API) ning lennureisijate registreid (PNR) (KOM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295
Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes
Euroopa Parlamendi resolutsioon poliitilise olukorra ja ajakirjanduse sõltumatuse kohta Valgevenes

465

P6_TA(2005)0296
Balkani riikide tulevik 10 aastat peale Srebrenicat
Euroopa Parlamendi resolutsioon Srebrenica kohta

468

P6_TA(2005)0297
Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani vahelised suhted ning julgeolek Kaug-Idas
Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ning Hiina ja Taiwani vaheliste suhete ning julgeoleku kohta Kaug-Idas

471

P6_TA(2005)0298
Miinivaba maailm
Euroopa Parlamendi resolutsioon miinivaba maailma kohta

473

P6_TA(2005)0299
Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju arengumaades
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju kohta arengumaades (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300
Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus
Euroopa Parlamendi resolutsioon metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust (FLEGT) käsitleva ELi tegevuskava rakendamise kiirendamise kohta

482

P6_TA(2005)0301
Kliiring ja arveldus Euroopa Liidus
Euroopa Parlamendi resolutsioon kliiringu ja arvelduse kohta Euroopa Liidus (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess
Euroopa Parlamendi resolutsioon Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsessi kohta

490

P6_TA(2005)0303
Zimbabwe
Euroopa Parlamendi resolutsioon Zimbabwe kohta

491

P6_TA(2005)0304
Laste kohtlemine Guatemalas
Euroopa Parlamendi resolutsioon laste olukorra kohta Guatemalas

494

P6_TA(2005)0305
Etioopia
Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Etioopias

495

P6_TA(2005)0306
Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks põllumajandusvaldkonnas (KOM(2004)0687 - C6-0201/2004 - 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307
Eksporditoetused elusveiste kolmandatesse riikidesse eksportimisel
Euroopa Parlamendi deklaratsioon eksporditoetuste kohta elusveiste kolmandatesse riikidesse eksportimisel

504


ET

 

Top