EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:088:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 88, 11. aprill 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 88

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
11. aprill 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

424. istungjärgul 14.-15. veebruaril 2006

2006/C 088/1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007-2013”KOM(2005) 115 lõplik — 2005/0042 (COD)

1

2006/C 088/2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus Teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 29. mai 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta”KOM(2005) 305 lõplik — 2005/0126 (COD)

7

2006/C 088/3

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Raudteejaamade roll laienenud Euroopa Liidu linnades ja linnastutes”

9

2006/C 088/4

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu direktiiv, mis käsitleb akvakultuurloomade ja akvakultuuritoodete loomatervishoiunõudeid ning teatavate veeloomadel esinevate haiguste ennetamist ja tõrjet” ning Ettepanek: nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas KOM(2005) 362 lõplik — 2005/0153 ja 0154 CNS

13

2006/C 088/5

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal — “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega asutatakse Euroopa pagulaste fond aastateks 2008–2013 üldprogrammi “Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames” — “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega asutatakse välispiiride fond aastateks 2007–2013 üldprogrammi “Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames” — “Ettepanek: nõukogu otsus, millega asutatakse aastateks 2007–2013 Euroopa fond kolmandate riikide kodanike integreerimiseks üldprogrammi “Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames” — “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega asutatakse Euroopa tagasisaatmisfond aastateks 2008–2013 üldprogrammi “Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames”(KOM(2005) 123 lõplik — 2005/0046 (COD) — 2005/0047 (COD) — 2005/0048 (CNS) — 2005/0049 (COD))

15

2006/C 088/6

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus hariduse ja koolitusega seotud riikidevahelise liikuvuse kohta ühenduse piires: Liikuvust käsitlev Euroopa kvaliteediharta”KOM(2005) 450 lõplik — 2005/0179 (COD)

20

2006/C 088/7

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele Euroopa puuetega inimeste aasta 2003 rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu kohta”KOM(2005) 486 lõplik

22

2006/C 088/8

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotisaalkomiteele: arutelu algatamine ühenduse seisukoha suhtes, mis käsitleb ühenduse ökomärgise süsteemi kalandustoodetele”KOM(2005) 275 lõplik.

27

2006/C 088/9

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Naiste esindatus Euroopa Liidu majanduslike ja sotsiaalsete huvirühmade otsuseid tegevates organites”

32

2006/C 088/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet — Ettepanek nõukogu otsus, millega volitatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit tegutsema Euroopa Liidu lepingu VI jaotises viidatud aladel”KOM(2005) 280 lõplik — 2005/0124-0125 (CNS)

37

2006/C 088/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide esindavus kodanikuühiskonna dialoogis”

41

2006/C 088/12

Euroopa majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettevõtete ühise konsolideeritud tulumaksubaasi loomine ELis”

48

2006/C 088/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Energiatõhusus”

53

2006/C 088/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa väikeste nõuete menetlus”KOM(2005) 87 lõplik — 2005/0020 (COD)

61

2006/C 088/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Majandushalduse tõhustamine — stabiilsuse ja kasvu pakti reform”

68

2006/C 088/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Majanduspoliitika põhijooned (2005–2008)”

76

2006/C 088/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Euroopa Liidu ja Mehhiko suhted”

85


ET

 

Top