Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Tsiviillennundusjulgestus: kogu ELis kehtivad eeskirjad

Go to the summaries’ table of contents

Tsiviillennundusjulgestus: kogu ELis kehtivad eeskirjad

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määruses sätestatakse lennundusjulgestuse ühised eeskirjad ja põhistandardid ning nende rakendamise järelevalve kord.
 • Määrust kohaldatakse kõigi ELi tsiviillennujaamade, lennuettevõtjate ja lennujaamadele või lennujaamade kaudu kaupu või teenuseid pakkuvate üksuste suhtes.

PÕHIPUNKTID

Tsiviillennunduse kaitse ühised põhistandardid

Need standardid hõlmavad näiteks järgmisi aspekte:

 • reisijate ja käsipagasi läbivaatus eesmärgiga tõkestada keelatud esemete (nt relvade ja lõhkeainete) viimine õhusõiduki pardale;
 • enne laadimist vaadatakse läbi ka äraantav pagas (mida reisijad endaga salongi kaasa ei võta);
 • lennujaama julgestus (nt piiratud juurdepääs lennujaama eri piirkondadele, töötajate läbivaatus, sõidukite kontrollimine ning järelevalve ja patrullid, mille eesmärk on takistada volitamata isikute sisenemist kõnealustesse piirkondadesse);
 • õhusõidukite kaitse ning julgestuskontroll või läbiotsimine enne väljalendu, et pardal ei oleks keelatud esemeid;
 • lasti ja posti julgestuskontroll enne õhusõidukile laadimist;
 • lennujaama varude (st varud, mis on mõeldud müügiks tollimaksuvabades kauplustes ja restoranides) ja pardavarude (nt reisijatele mõeldud söök ja jook) julgestuskontroll;
 • personali töölevõtmine ja väljaõpe;
 • julgestusseadmete toimimine (nt et läbivaatuseks ja juurdepääsu kontrolliks kasutatavad seadmed vastavad määratletud spetsifikatsioonile ja nendega on võimalik asjaomaseid julgestuskontrolli meetmeid kohaldada).

2015. aasta novembris võttis Euroopa Komisjon vastu määruse (EL) nr 2015/1998, millega nähakse ette nende julgestusstandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed. Sellega tunnistatakse kehtetuks eelmine määrus (määrus (EL) nr 185/2010), mida oli rohkem kui 20 korda muudetud.

ELi riikide ning lennujaamade ja ettevõtjate kohustused

ELi riigid peavad:

 • määrama ühe lennundusjulgestuse alal pädeva asutuse;
 • kehtestama riikliku tsiviillennundusjulgestuse programmi, et määrata kindlaks ühiste põhistandardite rakendamisega seotud kohustused;
 • kehtestama riikliku kvaliteedikontrolli programmi tsiviillennundusjulgestuse kvaliteedi kontrollimiseks.

Lennujaamad, lennuettevõtjad ja üksused peavad:

 • määratlema ja rakendama julgestusprogrammi;
 • tagama sisemise kvaliteedikontrolli.

Komisjoni inspekteerimised

Komisjon inspekteerib riiklikke ametiasutusi. Inspekteerimine hõlmab lennujaamu, lennuettevõtjaid ja üksusi (etteteatamata). Riiklik ametiasutus peab puudused kõrvaldama. Riiklikud ametiasutused vastutavad esmase kvaliteedikontrolli ja õigusnormide täitmise tagamise eest ning peavad seoses sellega korraldama auditeid ja inspekteerimisi, mis hõlmavad kõiki lennujaamu, lennuettevõtjaid ja üksusi.

Kolmandate riikide julgestusstandardite samaväärseks tunnistamine

EL võib tunnistada kolmandate riikide julgestusstandardid ELi standarditega samaväärseks, et teha võimalikuks ühekordse julgestuskontrolli süsteem. See tähendab näiteks, et ELi lennujaamadesse saabuvad ja sealtkaudu muudesse sihtkohtadesse suunduvad reisijad ei pea enam läbima korduvat kontrolli. Tänu sellele väheneksid kulud ning reisimine muutuks kiiremaks ja mugavamaks. Ühekordne julgestuskontroll on ELi lennundusjulgestusalaste õigusaktide üks eesmärke.

Rakendusaruanne

Komisjoni 2014. aasta aruandes määruse (EÜ) nr 300/2008 rakendamise kohta jõutakse järeldusele, et „ELis on suudetud jätkuvalt tagada lennundusjulgestuse kõrge tase, et kaitsta tsiviillennundust ebaseadusliku sekkumise eest” ja „inspekteerimised on kinnitanud stabiilset taset ELi lennundusjulgestusnõuete järgimisel”. Selles juhitakse tähelepanu, et leitud puudujäägid tulenesid peamiselt inimtegurist. Samuti märgitakse aruandes, et komisjoni soovitatud parandusmeetmeid järgiti rahuldavalt.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Alates 29. aprillist 2008.

TAUST

Pärast 11. septembri 2001. aasta sündmusi Ameerika Ühendriikides võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2320/2002, millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad. Määrus (EÜ) nr 2320/2002 on asendatud määrusega (EÜ) nr 300/2008.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni lennundusjulgestuse poliitika veebilehelt.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002 (ELT L 97, 9.4.2008, lk 72–84)

Määruse (EÜ) nr 300/2008 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 26. jaanuari 2010. aasta määrus (EL) nr 72/2010, millega nähakse ette lennundusjulgestuse valdkonnas korraldatavate komisjoni inspekteerimiste kord (ELT L 23, 27.1.2010, lk 1–5). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 18. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 1254/2009, milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed (ELT L 338, 19.12.2009, lk 17).

Komisjoni 2. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 272/2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid (ELT L 91, 3.4.2009, lk 7–13). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 5. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1998, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed (ELT L 299, 14.11.2015, lk 1–142). Vt konsolideeritud versioon.

Aruanne

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 2014. aasta aruanne määruse (EÜ) nr 300/2008 (mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju) rakendamise kohta (COM(2015) 360 final, 23.7.2015)

Viimati muudetud: 02.05.2016

Top