EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reisijate meritsi vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral

Reisijate meritsi vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral

Laevaõnnetusse sattunud reisijad peavad saama neile tekitatud kahju eest sobiva suurusega hüvitise. Selleks kehtivad laevaomanikele kindlustusnõuded.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral

KOKKUVÕTE

Laevaõnnetusse sattunud reisijad peavad saama neile tekitatud kahju eest sobiva suurusega hüvitise. Selleks kehtivad laevaomanikele kindlustusnõuded.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse ühtne vastutuse ja kindlustuse kord reisijaid meritsi vedavatele laevandusettevõtjatele. Sellega võetakse ELi õigusesse üle reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni sätted ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni suunised.

PÕHIPUNKTID

  • Seda õigusakti kohaldatakse kõigile laevadele, mis sõidavad ELi riigi lipu all, mille lähte- või sihtkoht on vastavalt veolepingule ELi riigis või mille veoleping (vedaja või vedaja nimel reisijaga sõlmitud leping õiguste, kohustuste ja vastutuse kohta) on sõlmitud ELi riigis.
  • Määrus kehtib praegu nii rahvusvaheliste kui ka riigisiseste vedude puhul, kuid seda ei kohaldata riigisisestele vedudele, mille jooksul laev ei eemaldu kaldast kaugemale kui viis miili.
  • Vedaja vastutab reisijate, nende pagasi ja sõidukite ning, liikumispuudega reisijate puhul, liikumisabivahendite eest.
  • Kehavigastuste või kahju puhul, mille põhjustas meresõidu ohtlik juhtum (st laevahukk, kaadumine, otsasõit või laeva madalikulesõit, plahvatus või tulekahju laevas või laeva defekt), ei pea kannatanud hüvitise saamiseks vedaja süüd tõestama.
  • Vedaja peab tegema meresõidu ohtlikus juhtumis hukkunud või viga saanud reisija kiireloomuliste väljaminekute katteks ettemakse. See ettemakse ei tähenda vastutuse tunnistamist vedaja poolt.
  • Reisija huku korral on minimaalne ettemakse 21 000 eurot.
  • Vedajad peavad reisijatele andma arusaadavat teavet nende õiguste kohta.
  • Seda teavet peab andma kõigis müügikohtades, kaasa arvatud telefoni- ja internetimüügi puhul.
  • Euroopa Komisjon peab hiljemalt kolm aastat pärast õigusakti jõustumist (31. detsembril 2012) esitama määruse kohaldamise kohta aruande.
  • ELi riikide valitsused võivad edasi lükata määruse kohaldamist määruse kohaldamisalasse jäävatele ühe liikmesriigi piires toimuvatele vedudele. Laevade puhul, mis ei eemaldu kaldast kaugemale kui 20 miili, on määruse kohaldamise tähtaeg 31. detsember 2018. Kõigi muude laevade puhul on tähtaeg 31. detsember 2016.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

29. maist 2009.

Lisateavet leiate reisijate õiguste lehelt Euroopa Komisjoni veebisaidil.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 392/2009

29.5.2009

-

ELT L 131, 28.5.2009, lk 24-46

Viimati muudetud: 30.09.2015

Top