EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toidu ohutu töötlemine: toidu ekstrahentide ühtsed standardid

Toidu ohutu töötlemine: toidu ekstrahentide ühtsed standardid

KOKKUVÕTE:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/32/EÜ toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 141, 6.6.2009, lk 3–11). Vt konsolideeritud versiooni.

KOKKUVÕTE

Lahustiga ekstraheerimine on lahusti* abil aine eraldamine ühest või mitmest teisest ainest. Tegu on toiduainetööstuses kasutatava meetodiga, mis vajab reguleerimist, et oleks tagatud inimeste tervise kaitse ja et selle meetodi abil saadud tooteid saaks kogu Euroopa Liidus (EL) vabalt müüa.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga asendatakse varasemad õigusaktid ja koostatakse ühtne nimekiri ekstrahentidest*, mida võib kasutada toidu, toidu koostisosade ja toorme töötlemisel, järgides head tootmistava.

PÕHIPUNKTID

Lubatud on järgmised ekstrahendid:

propaan;

butaan;

etüülatsetaat;

etanool;

süsinikdioksiid;

atsetoon ja

dilämmastikoksiid.

ELi riigid ei või keelata, piirata ega takistada toidu või toidu koostisosade müümist, kui neid lahusteid on kasutatud kooskõlas õigusaktiga.

ELi riigid ei tohi lubada muid aineid ekstrahendina kasutada.

ELi riikide ametiasutused võivad lubatud ekstrahendi kasutamise ajutiselt peatada või seda piirata, kui neil on üksikasjalikud põhjendused selle kohta, et ekstrahendi kasutamine toidus võib olla inimeste tervisele ohtlik.

Nad peavad viivitamata teavitama teisi ELi riike ja Euroopa Komisjoni, kes uurib otsuse kohta esitatud tõendeid.

Ekstrahendina kasutatavate ainete pakenditel, mahutitel või etikettidel peavad olema hästi nähtavalt, selgesti loetavalt ja kustumiskindlalt esitatud teatavad andmed, sealhulgas:

kaubanimi;

selge märge, et aine sobib kasutamiseks toidu või toidu koostisosade ekstraheerimisel;

säilitamise eritingimused.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

26. juunist 2009.

PÕHIMÕISTED

* Lahusti – aine, mis lahustab toiduainet.

* Ekstrahent – aine, mida kasutatakse toidu töötlemisel ja mis seejärel eemaldatakse. Sellest võib toidu sisse jääda jääke või derivaate, mille sisaldus on tahtmatu, kuid tehniliselt vältimatu.

Viimati muudetud: 26.10.2015

Top