Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tapmiseks ettenähtud vasikate kaitse

Tapmiseks ettenähtud vasikate kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/119/EÜ – vasikate kaitse miinimumnõuded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud vasikate kaitse miinimumnõuded.

PÕHIPUNKTID

 • Direktiiviga kehtestatakse vasikate (kuni kuue kuu vanune veis) kaitse miinimumnõuded, kes on paigutatud rühmadesse. kus neid kasvatatakse tapmiseks. Neid nõudeid, mis on kohustuslikud alates 1. jaanuarist 2007. aastast, ei kohaldata vasikate suhtes, keda peetakse lehma imetamiseks või vähem kui kuue vasikaga ettevõtete suhtes.
 • Direktiiv ei hõlma vasikate vedu, mida reguleerib määrus (EÜ) nr 1/2005.

Rühma- või üksikaedikud

 • Aedikud peavad olema ehitatud nii, et need võimaldaksid igal vasikal raskusteta maha heita, puhata, üles tõusta ja end puhastada.
 • Üksikaedikud on keelatud pärast vasika kaheksanädalaseks saamist, välja arvatud haiguse korral. Selle meetme põhjuseks on veiste karjainstinkt.
 • Enne kaheksanädalaseks saamist on üksikaedikud lubatud. Need aedikud peavad koosnema perforeeritud vaheseintest, mis võimaldavad vasikatel otsest pilk- ja puutekontakti. Monoliitseid vaheseinu võib kasutada üksnes haigete loomade eraldamiseks ülejäänud karjast.
 • Rühmaaedikud peavad vastama järgmistele ruumiga seotud nõuetele (vt allolevat tabelit).

Looma kaal kg

Vaba ruum m2

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

 • Vasikaid ei tohi lõastada (välja arvatud piima söötmise ajal mitte kauemaks kui üheks tunniks) ega suukorvistada.
 • Vasikate hoidmiseks ette nähtud laudad, aedikud, seadmed ja vahendid peavad olema puhastatud ja desinfitseeritud.
 • Põrandad peavad olema siledad, aga mitte libedad, et vältida vasikatel vigastusi. Lamamispind peab olema mugav, puhas ja piisava drenaažiga. Allapanu peab olema alla kahe nädala vanustel vasikatel.

Tervis

 • Iga vasikas peab saama veise ternespiima võimalikult kiiresti pärast sündi (esimese kuue elutunni jooksul).
 • Iga haiget või vigastatud vasikat peab viivitamatult ravima. Kui mõni vasikas karjaku hoolitsuse tulemusel ei parane, peab võimalikult kiiresti pöörduma veterinaari poole.

Sööt

 • Vasikaid tuleb sööta vähemalt kaks korda päevas. Iga vasikas peab söödale juurde pääsema rühma teiste vasikatega samal ajal.
 • Nende sööt peab sisaldama piisavalt rauda, et tagada vere keskmine hemoglobiinitase vähemalt 4,5 mmol/l, ning igale üle kahe nädala vanusele vasikale antakse kiudaineid sisaldava sööda minimaalne päevane kogus.
 • Sööt peab olema kohandatud looma vanuse ja kehakaalu vajadustele. See peab olema kohandatud ka käitumis- ja füsioloogilistele vajadustele.
 • Üle kahe nädala vanadel vasikatel peab olema juurdepääs mageveele.

Loomade jälgimine

Kõiki siseruumides peetavaid vasikaid tuleb kontrollida vähemalt kaks korda päevas ning mehaanilisi seadmeid vähemalt kord päevas. Kunstliku ventilatsioonisüsteemi puhul peab olema alarmsüsteem (regulaarselt kontrollitav) ja tagavarasüsteem.

Valgustuse tase

Vasikaid tuleb hoida päeva- või kunstliku valguse käes (see peab töötama vähemalt sama pika perioodi vältel kui loomulik valgus – kella 9.00 ja 17.00 vahel).

Kontroll

 • ELi riigid peavad viima läbi iga aasta statistiliselt esindusliku valimi kontrolli.
 • Euroopa Komisjon võib saata veterinaareksperdid, et teha kohapealset kontrolli riiklike inspektorite abiga.

Imporditavad saadused

Loomade importimiseks kolmandatest riikidest tuleb esitada sertifikaat, mis kinnitab, et need on saanud ELi päritolu loomadega samaväärset ravi.

Erieeskirjad

ELi riigid võivad oma territooriumil kehtestada käesoleva direktiivi eeskirjadest rangemad eeskirjad. Sellisel juhul peavad nad komisjoni sellistest meetmetest eelnevalt teavitama.

Ametliku kontrolli määrus

Määrus (EL) 2017/625, ELi uue õigusaktiga inimtoidu ja loomasööda ametliku kontrolli kohta muudetakse direktiivi teatavaid vähem olulisi tehnilisi üksikasju. Neid muudatusi kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019. aastast.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 4. veebruarist 2009. aastast. Direktiiviga kodifitseeritakse ja tunnistatakse kehtetuks varasemad õigusaktid (direktiiv 91/629/EMÜ), mis tuli siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtta 1. jaanuariks 1994. aastaks.

TAUST

Lisateave:

 • Vasikad (Euroopa Komisjoni veebileht).

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 18. detsembri 2008. Aasta direktiiv 2008/119/EÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded (kodifitseeritud versioon) (ELT L 10, 15.1.2009, lk 7–13)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1–142)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 22. detsembri 2004. Aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1–44)

Viimati muudetud: 27.09.2017

Top