EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi ja Hiina partnerluse tugevdamine

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

ELi ja Hiina partnerluse tugevdamine

KOKKUVÕTE:

EL-Hiina: tihedam partnerlus, suurem vastutus – KOM(2006) 631 (lõplik)

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises sätestatakse suunised ELi poliitika kohta, mille eesmärk on tugevdada ELi ja Hiina vahelist koostööd.

Suuniste keskmes on järgmised teemad:

Hiina üleminek demokraatiale,

säästev areng,

kaubandusküsimused ja

rahvusvaheline koostöö tihedama partnerluse edendamiseks.

PÕHIPUNKTID

Poliitilise ülemineku toetamine: ELi ja Hiina vahel toimub korrapärane poliitiline dialoog inimõiguste, vähemuste kaitse ja õigusriigi tugevdamise küsimustes.

Energiatõhususe ja keskkonnakaitse edendamine: ELi ja Hiina kui ülemaailmse energiaturu kahe peamise osalise koostöö eesmärk on

parandada energiasektoris õiguskeskkonda ja suurendada läbipaistvust;

vahetada ressursitõhususe ja taastuvate energiaallikatega seotud tehnoloogiaid ja teavet;

soodustada investeeringuid ja avada riigihanked ning

edendada rahvusvaheliste standardite kohaldamist.

Selles valdkonnas tehtava koostöö üks näide on ELi ja Hiina ühisdeklaratsioon energiajulgeoleku kohta (2012).

Majandusliku ja sotsiaalse arengu tasakaalustamine: EL ja Hiina teevad koostööd, et määrata kindlaks ja rakendada tasakaalustatud raha- ja fiskaalpoliitikat, mille abil lahendada näiteks puudulike tööstandardite, tervishoiu ja rahvastiku vananemisega seotud probleeme.

Kaubandus- ja majandussuhete parandamine: kuna EL on Hiina suurim kaubanduspartner ja Hiina on ELi suuruselt teine kaubanduspartner, püüavad mõlemad partnerid

edendada Hiina turu avamist investeeringutele ja ekspordile;

määrata kindlaks ausa kaubanduse eeskirjad (eriti seoses intellektuaalomandi õiguste ja rahuldavate tööstandarditega) ning

lahendada kaubandusvaidlusi dialoogi või Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vaidluste lahendamise süsteemi kaudu.

Valdkondliku koostöö tugevdamine: EL ja Hiina püüavad tugevdada kahepoolset koostööd järgmistes valdkondades:

teadus ja tehnoloogia,

sisseränne,

kultuurivahetus ja

haridus.

Julgeoleku ja rahvusvahelise koostöö edendamine: ELi ja Hiina vaheline dialoog, mis käsitleb rahu ja julgeolekut maailma eri piirkondades (eelkõige Ida-Aasias). EL toetab samuti dialoogi Hiina ja teiste kõnealuse piirkonna riikide vahel, et edendada piirkonna stabiilsust. Koostöö partnerite vahel puudutab ka sõjaliste kulutuste läbipaistvust, tuumarelva leviku tõkestamist ja Euroopa relvaembargo järkjärgulist kaotamist.

ELi ja Hiina delegatsioonid kohtuvad kord aastas ELi ja Hiina tippkohtumisel, mis toimub vaheldumisi Brüsselis ja Pekingis. 2013. aasta tippkohtumisel võeti vastu ELi ja Hiina strateegiline koostöökava aastani 2020. See dokument on praegu aluseks kahe osapoole vaheliste suhete arendamisel.

TAUST

ELi ja Hiina vahelised diplomaatilised sidemed loodi 1975. aastal ning õigusliku kuju said need 1985. aasta kaubandus- ja koostöölepinguga. Hiljem on lisandunud veel välispoliitika, julgeolekuküsimused ja muud probleemid, nagu kliimamuutus ja maailmamajanduse juhtimine.

ELi suhted Hiinaga

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „EL-Hiina: tihedam partnerlus, suurem vastutus” ( KOM(2006) 631 (lõplik), 24.10.2006)

Viimati muudetud: 20.10.2015

Top