EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cotonou leping

Cotonou leping

 

KOKKUVÕTE:

koostööleping 2000/483/EÜ – AKV riikide ning ELi vahel

MIS ON KOOSTÖÖLEPINGU EESMÄRK?

Cotonou leping on koostööraamistik ELi, ELi riikide ning 79 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riigi vahel.

Lepingu eesmärk on vaesuse vähendamine kuni selle väljajuurimiseni, partnerriikide jätkusuutliku majanduse, kultuuri ja ühiskonna arengu toetamine ning nende majanduse järkjärgulise maailmamajandusse integreerumise hõlbustamine.

PÕHIPUNKTID

Peamised põhimõtted

Cotonou leping on tihe partnerlus, mis tugineb reale põhimõtetele.

 • Koostööpooltel on võrdsed õigused.
 • AKV riigid piiritlevad iseseisvalt oma arengupoliitika.
 • Koostöös ei osale ainult valitsused, vaid oma osa on ka parlamentidel, kohalikel asutustel, kodanikuühiskonnal, erasektoril ning majanduspartneritel ja tööturu osapooltel.
 • Koostöö kord ja prioriteedid muutuvad vastavalt riikide arengutasemele jms teguritele.

Korraldus

Cotonou lepingu rakendamise toetamiseks on loodud ühisinstitutsioonid:

 • AKV ministrite nõukogu ülesanne on suursaadikute komitee abil:
  • juhtida poliitilist dialoogi;
  • võtta vastu tegevussuuniseid ja
  • kõnealuse lepingu rakendamiseks vajalikke otsuseid.
 • Ta esitab AKV ja ELi parlamentaarsele ühisassambleele kord aastas aruande lepingu rakendamise kohta. Parlamentaarne ühisassamblee kui nõuandev organ annab soovitusi lepingu eesmärkide saavutamiseks.
 • AKV ja ELi ühine ministrite kaubanduskomitee arutab kõigi AKV riikide kaubandusega seotud mureküsimusi. Ta jälgib majanduspartnerluslepingute üle peetavaid läbirääkimisi ja nende rakendamist. Samuti uuritakse mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste mõju AKV-ELi kaubandusele ja AKV riikide majanduse arengule.
 • AKV-ELi arengu rahastamise koostöökomitee uurib arengu rahastamise koostöö rakendamist ja jälgib edusamme.

Poliitiline tahk

Cotonou lepingu juures on tähtis selle poliitiline tahk. See hõlmab:

 • igakülgset poliitilist dialoogi riiklikes, piirkondlikes ja ülemaailmsetes küsimustes;
 • inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete edendamist;
 • rahu edendava poliitika arendamist, konfliktide vältimist ja lahendamist;
 • tegelemist migratsiooni ja julgeoleku küsimustega, sh võitlust terrorismi vastu ja massihävitusrelvade leviku tõkestamist.

Tegevus

Leping hõlmab koostöötegevust, et hoogustada:

 • majandusarengut, sealhulgas suunates põhitähelepanu AKV riikide tööstus-, põllumajandus- ja turismisektorile;
 • inimese ja ühiskonna arengut, et parandada tervishoiusüsteeme, haridust ja toitumist ning
 • piirkondlikku koostööd ja integratsiooni, et edendada ja laiendada kaubandust AKV riikide vahel.

Nende meetmete rahastamine toimub Euroopa Arengufondi kaudu.

Leping on kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega ning võimaldab AKV riikidel täiel määral osaleda rahvusvahelises kaubanduses.

Lepingu läbivaatamine

Leping allkirjastati 2000. aastal ja see lõpeb 2020. aastal.

Viimati muudeti seda 2017. aastal (otsus (EL) 2017/435). 2010. aastal tehtud muudatuste kohaselt keskendub leping järgmistele küsimustele:

Läbirääkimised uue lepingu üle algavad hiljemalt 2018. aasta augustis.

2016. aastal võeti vastu teatis uuendatud partnerluse kohta pärast 2020. aastat. See:

MIS AJAST KOOSTÖÖLEPINGUT KOHALDATAKSE?

Koostöölepingut kohaldatakse alates 1. aprillist 2003 ja algselt pidi selle kehtivus lõppema 29. veebruariks 2020. Otsusega nr 3/2019 pikendatakse lepingu kohaldamist 31. detsembrini 2020 või kuni koostöölepingut 2000/483/EÜ asendava uue lepingu jõustumiseni (või ajutise kohaldamiseni).

TAUST

Uue lepingu sõlmimiseks ELi ja AKV riikide vahel alustati läbirääkimisi 2018. aastal ja sellega asendatakse koostööleping 2000/483/EÜ.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Koostööleping 2000/483/EÜ ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 (EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3–353)

Koostöölepingu 2000/483/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

AKV-ELi suursaadikute komitee 17. detsembri 2019. aasta otsus nr 3/2019 võtta vastu AKV-ELi koostöölepingu artikli 95 lõike 4 kohased üleminekumeetmed [2020/2] (ELT L 1, 3.1.2020, lk 3–4)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldus (ELT C 210, 30.6.2017, lk 1–24)

Nõukogu 28. veebruari 2017. aasta otsus (EL) 2017/435 sõlmida leping, millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on muudetud esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis (ELT L 67, 14.3.2017, lk 31–32)

Ühisteatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule: Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016)

Viimati muudetud: 03.04.2020

Top