Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jalakäijate ja haavatavamate liiklejate kaitse

Jalakäijate ja haavatavamate liiklejate kaitse

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 78/2009, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses jalakäijate ja teiste haavatavamate liiklejate kaitsega

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Vähendada liiklusõnnetustest tingitud mootorsõidukite esiosa löögist saadavate vigastuste arvu ja raskust ning kehtestada nõuded ja meetmed, et tagada jalakäijate ja teiste haavatavamate liiklejate* parem kaitse.

PÕHIPUNKTID

Määrusega kehtestatakse nõuded mootorsõidukite ja esikaitsesüsteemide ehitusele ja töötamisele.

Hõlmatud sõidukitüübid

Määrust kohaldatakse järgmiste sõidukitüüpide suhtes:

 • M1-kategooria mootorsõidukid (sõiduautod), mis on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisas – mootorsõidukid – ELi tüübikinnituse süsteem;
 • direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud N1-kategooria mootorsõidukid (alla 3500 kg kaaluvad kerged kaubaveokid);
 • neile sõidukitele originaalvarustusena paigaldatud või neile paigaldamiseks mõeldud eraldi turustatavad esikaitsesüsteemid.

Tootja kohustused

Tootja

 • peab tagama, et turule viidud sõidukid oleksid varustatud tüübikinnitusega pidurivõimendisüsteemiga;
 • võib lisada esikaitsesüsteemi, mis peab vastama käesolevas määruses sätestatud kriteeriumidele;
 • peab esitama tüübikinnitusasutustele andmed sõiduki spetsifikatsioonide ja katsetingimuste kohta.

Tootja esitab asutusele EÜ tüübikinnituse taotluse teatise vormis, mis sisaldab:

 • üldist teavet;
 • konstruktsioonilisi tunnuseid ja
 • teavet sõiduki kere kohta.

ELi riikide ametiasutuste kohustused

 • Kui tootja on asjakohased nõuded täitnud, annab tüübikinnitusasutus sõidukitüübile ELi tüübikinnituse.
 • Vastavalt nõuetele, millele sõiduk vastab, väljastatakse üks kolmest tähisest:
  • tähis A (miinimumkaitse esimene tase);
  • tähis B (miinimumkaitse teine tase) või
  • tähis X (teatavate konkreetsete sõidukite kaitse tase).

Riigi ametiasutused ei tohi anda ELi tüübikinnitust, kui esikaitsesüsteem ei vasta käesolevas määruses sätestatud asjakohastele nõuetele. Kokkupõrke vältimise süsteemidega varustatud sõidukid ei pea Euroopa Komisjoni hinnangul neid nõudeid tulevikus täitma.

Rakenduseeskirjad

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 631/2009 sätestatakse määruse I lisa üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses katsete läbiviimiseks vajalike tehniliste nõuetega.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 24. novembrist 2009 koos järgmiste eranditega:

 • artikli 4 lõiget 6 ja artikli 9 lõiget 9 kohaldatakse alates 24. veebruarist 2009;
 • artikli 9 lõikeid 2 kuni 8 kohaldatakse alates erinevatest kuupäevadest kuni 24. augustini 2019.

TAUST

Lisaks määruses (EÜ) nr 78/2009 käsitletud tüübikinnitusmeetmetele on EL võtnud vastu ka direktiivi 2010/40/EL intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmise kohta Euroopas. Sellised liiklusohutuse ja turvalisusega seotud intelligentsete transpordisüsteemide rakendused on tõestanud oma tõhusust, kuid üldine kasu ühiskonnale sõltub nende laiemast kasutuselevõtmisest.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Haavatavamad liiklejad – kergliiklejad, nagu jalakäijad ja jalgratturid, samuti mootorratturid ja puudega või piiratud liikumis- ja orienteerumisvõimega isikud.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 78/2009, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses jalakäijate ja teiste haavatavamate liiklejate kaitsega ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2003/102/EÜ ning 2005/66/EÜ (ELT L 35, 4.2.2009, lk 1–31)

Määruse (EÜ) nr 78/2009 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (ELT L 207, 6.8.2010, lk 1–13)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 22. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 631/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 78/2009 (mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2003/102/EÜ ja 2005/66/EÜ), I lisa rakendamiseks (ELT L 195, 25.7.2009, lk 1–60)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1–160)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 11.01.2019

Top