EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Piiritusjookide geograafiline päritolu

Piiritusjookide geograafiline päritolu

Tarbijate õiguste kaitsmiseks ja piiritusjookide* sektori arendamiseks on Euroopa Liit loonud õigusraamistiku, mis tagab ühtsete ELi eeskirjade kohaldamise piiritusjookide turustamise suhtes.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89

KOKKUVÕTE

Tarbijate õiguste kaitsmiseks ja piiritusjookide* sektori arendamiseks on Euroopa Liit loonud õigusraamistiku, mis tagab ühtsete ELi eeskirjade kohaldamise piiritusjookide turustamise suhtes.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse eeskirjad. Seda kohaldatakse kõigile piiritusjookidele, olenemata sellest, kas need on toodetud ELi riigis või kolmandates riikides.

PÕHIPUNKTID

  • Määruse II lisas määratletakse 46 piiritusjookide kategooriat koos mitmesuguste omadustega, millele piiritusjook peab vastama, et selle saaks asjaomasesse kategooriasse liigitada. Kui piiritusjoogil on mitmele kategooriale vastavad omadused, võib seda müüa ühe või mitme kategooria müüginimetusega.
  • Piiritusjookidele kohaldatakse toiduainete märgistamise, esitlemise ja reklaami üldisi eeskirju. Selles määruses sätestatakse täiendavad märgistamise ja esitlemise eeskirjad, mis reguleerivad muu hulgas kasutatud toorainele viitamist, mõiste „segu” kasutamist, laagerdusajale viitamist, pliid sisaldavate kapslite sulguritena kasutamise keeldu ja nõuet, et etiketil peab olema teave vähemalt ühes ELi ametlikus keeles.
  • Geograafiline tähis näitab piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatud piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.
  • Geograafilise tähise registreerimiseks peavad nii ELi riigid kui ka kolmandad riigid esitama sellekohase taotluse Euroopa Komisjonile. Taotlusega peab kaasas olema tehniline toimik, mis sisaldab mitmesugust teavet, näiteks piiritusjoogi kirjeldust, asjaomase geograafilise piirkonna määratlust, piiritusjoogi valmistusmeetodi kirjeldust, ELi ja/või siseriiklikes ja/või piirkondlikes õigusaktides sätestatud nõudeid ning taotleja nime ja kontaktaadressi.
  • Kui piiritusjook ei vasta enam tehnilises toimikus sisalduvale kirjeldusele, võib Euroopa Komisjon geograafilise tähise registreerimise tühistada.

PÕHIMÕISTED

* Piiritusjoogid - inimtarbimiseks ettenähtud alkohoolsed joogid, millel on erilised organoleptilised omadused, mille alkoholisisaldus on vähemalt 15% ja mis on valmistatud destilleerimise, leotamise või maitseainete lisamise teel või piiritusjoogi mõne teise joogi, põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi või teatud destillaatidega segamise teel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 110/2008

20.2.2008

-

ELT L 39, 13.2.2008, lk 16-54

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1334/2008

20.1.2009

-

ELT L 354, 31.12.2008, lk 34-50

Määruse (EÜ) nr 110/2008 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 7. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 936/2009, millega kohaldatakse teatavate piiritusjookide vastastikuse tunnustamise kokkuleppeid Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel (ELT L 264, 8.10.2009, lk 5 ja 6)

Viimati muudetud: 02.10.2015

Top