Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Protokoll inimkaubanduse vastu

Go to the summaries’ table of contents

Protokoll inimkaubanduse vastu

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2006/618/EÜ, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist käsitleva protokolli sõlmimist ELi poolt, seoses Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 179 ja 181a reguleerimisalaga

otsus 2006/619/EÜ, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist käsitleva protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel, seoses Euroopa Ühenduse asutamislepingu III osa IV jaotise reguleerimisalaga

MIS ON OTSUSTE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

 • Protokolli eesmärgid on järgmised:
  • vältida ja võidelda organiseeritud kuritegelike rühmituste poolse rahvusvahelise inimkaubandusega*, eriti mis puudutab naisi ja lapsi*;
  • kaitsta ja aidata ekspluateerimise ohvreid*;
  • edendada riikidevahelist koostööd kõnealuses valdkonnas.
 • Kõik protokollile alla kirjutanud riigid peavad rakendama vajalikke õigusakte ja muid meetmeid, et käsitada kuritegudena inimkaubanduseks kvalifitseeritud tegusid, sealhulgas sellistele tegudele kaasaaitamist.
 • Allakirjutanute vaidlused seoses protokolli tõlgendamise või kohaldamisega tuleb lahendada läbirääkimiste käigus, kui aga kokkuleppele ei jõuta, siis vahekohtumenetluse teel.
 • Kui vaidlus läheb vahekohtusse, kus ei jõuta kuue kuu jooksul kokkuleppele, võib iga vaidluspool suunata vaidlusküsimuse lahendamiseks Rahvusvahelisele Kohtule.

Inimkaubanduse ennetamine

 • Allakirjutanud riigid peaksid võtma meetmeid inimkaubanduse ärahoidmiseks ja tõkestamiseks koostöös asjaomaste kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Nende meetmete hulka võivad kuuluvad teavitamis- ja meediakampaaniad ning sotsiaalsed ja majanduslikud algatused.
 • Samuti on oluline kahe- ja mitmepoolse koostöö abil käsitleda inimkaubanduse ohvriks langemist soodustavaid tegureid, nagu vaesus, alaareng ja võrdsete võimaluste puudumine.

Ohvrite kaitse

 • Allakirjutanud riigid peavad
  • kaitsma inimkaubanduse ohvrite eraelu puutumatust ja isikut;
  • andma neile teavet asjaomaste kohtu- ja haldusmenetluste kohta;
  • hoolitsema nende füüsilise, psühholoogilise ja sotsiaalse toibumise eest (nt eluase, vajalik hoolekanne, tööhõive, haridus- ja koolitusvõimalused);
  • võimaldama inimkaubanduse ohvritel viibida ajutiselt või alaliselt oma territooriumil, pöörates asjakohast tähelepanu inimlikele ja kaastundega seotud teguritele;
  • aitama ohvritel pöörduda tagasi päritoluriiki või jõuda mõnda teise riiki, võttes nõuetekohaselt arvesse nende ohutust.

Teabevahetus ja koostöö

 • Allakirjutanud riikide asjaomased talitused kohustuvad vahetama teavet teatavate asjaolude kohta, sealhulgas:
  • inimkaubanduseks kasutatavate reisidokumentide liigid;
  • vahendid ja meetodid, mida organiseeritud kuritegelikud rühmitused selleks kasutavad.
 • Samuti kohustuvad riigid tugevdama koostööd piirikontrolliasutuste vahel.

MIS AJAST OTSUSEID KOHALDATAKSE?

Otsuseid kohaldatakse alates 24. juulist 2006.

TAUST

Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni, mille ÜRO peaassamblee võttis vastu 15. novembril 2000, jõustus 23. septembril 2003.

Seda täiendavad kolm protokolli:

* PÕHIMÕISTED

Inimkaubandus: isikute värbamine, transportimine, üleviimine, majutamine või vastuvõtmine ähvarduse või vägivalla või muude sunnimeetodite kasutamise, inimröövi, pettuse, võimu kuritarvitamise või kaitsetu seisundi ärakasutamise või ekspluateerimise eesmärgil teise isiku üle kontrolli omava isiku nõusoleku saavutamiseks raha või hüvitiste andmise või võtmise abil.

Lapsed: alla 18-aastased isikud.

Ekspluateerimine: isiku prostituudina kasutamine või muul viisil seksuaalselt ärakasutamine, sunniviisiline töö või pealesunnitud teenused, orjus või orjuse või sunnitööga samalaadsed tingimused või organite eemaldamine.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 24. juuli 2006. aasta otsus 2006/618/EÜ, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist käsitleva protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel, seoses kõnealuse protokolli nende sätetega, mis kuuluvad Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 179 ja 181a reguleerimisalasse (ELT L 262, 22.9.2006, lk 44–50)

Nõukogu 24. juuli 2006. aasta otsus 2006/619/EÜ, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist käsitleva protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel, seoses kõnealuse protokolli nende sätetega, mis kuuluvad Euroopa Ühenduse asutamislepingu III osa IV jaotise reguleerimisalasse (ELT L 262, 22.9.2006, lk 51–58)

Viimati muudetud: 13.12.2016

Top