EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toiduks mittekasutatavate toodete akrediteerimine Euroopa Liidus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 765/2008 akrediteerimise nõuete kohta seoses toodete turustamisega

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega kehtestatakse akrediteerimisasutustele ühised eeskirjad, mis tagavad Euroopa Liidus (EL) toiduks mittekasutatavate toodete vastavuse teatavatele nõuetele.
 • Ühtlasi kehtestatakse sellega CE-märgise* üldpõhimõtted.

PÕHIPUNKTID

Riiklikud akrediteerimisasutused

 • ELi liikmesriigid peavad
  • määrama ühe mittetulundusliku riikliku akrediteerimisasutuse;
  • tagama, et sellel asutusel on oma ülesannete täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid ja töötajaid;
  • jälgima asutuse tegevust, et tagada selle vastavus ettenähtud nõuetele;
  • edastama asjakohased andmed Euroopa Komisjonile, kes koostab avalikkusele kättesaadava loetelu eri riikide asutustest.
 • Riiklikud akrediteerimisasutused peavad
  • tegema kindlaks, kas vastavushindamisasutused* on oma töös pädevad, ning jälgima nende tegevust;
  • piirama, peatama või kehtetuks tunnistama akrediteerimistunnistusi, kui tunnistuse saanud hindamisasutus ei tule oma ülesannete täitmisega enam toime;
  • olema objektiivsed ja erapooletud ning rakendama tõhusat juhtimist ja asjakohast sisekontrolli;
  • nõustuma vastastikuse hindamisega;
  • teavitama teisi riiklikke akrediteerimisasutusi oma vastavushindamistoimingutest;
  • tegema teabe oma töö kohta avalikkusele kättesaadavaks.
 • Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsioon juhib vastastikuseid hindamisi, et tagada riiklike akrediteerimisasutuste pakutavate teenuste kvaliteet.
 • CE-märgise võib tootele lisada ainult tootja või isik, kes on volitatud tegutsema tootja nimel, tingimusel, et see vastab kõigile vastavusnõuetele.
 • Muutmismäärusega (EL) 2019/1020 eemaldatakse määrusest (EÜ) nr 765/2008 artiklid, mis käsitlesid varem turujärelevalve aspekte (vt kokkuvõte).

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

TAUST

PÕHIMÕISTED

CE-märgis – märgis, mille abil tootjad näitavad, et toode vastab ELis kehtivatele vastavusnõuetele.
Vastavushindamisasutus – asutus, mis teeb selliseid toiminguid nagu kalibreerimine, katsetamine, sertifitseerimine ja inspekteerimine.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47).

Määruse (EÜ) nr 765/2008 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Sellel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 2019/515, mis käsitleb teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikust tunnustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 764/2008 (ELT L 91, 29.3.2019, lk 1–18).

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82–128).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4–17).

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 28.04.2022

Top