EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akrediteerimine ja turujärelevalve

Akrediteerimine ja turujärelevalve

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega kehtestatakse akrediteerimisasutustele ühised eeskirjad, mis tagavad Euroopa Liidus (EL) toiduks mittekasutatavate toodete vastavuse teatavatele nõuetele.
 • Sellega luuakse järelevalvesüsteem, et tagada kõnealuste toodete ohutuse kõrge tase ja nende üldine vastavus kehtivatele nõuetele.
 • Ühtlasi kehtestatakse sellega eeskirjad seoses väljastpoolt ELi lähtuva impordi kontrolliga ning CE-märgise* üldpõhimõtted.

PÕHIPUNKTID

Riiklikud akrediteerimisasutused

 • ELi riigid peavad
  • määrama ühe mittetulundusliku riikliku akrediteerimisasutuse;
  • tagama, et sellel asutusel on oma ülesannete täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid ja töötajaid;
  • jälgima asutuse tegevust, et tagada selle vastavus ettenähtud nõuetele;
  • edastama asjakohased andmed Euroopa Komisjonile, kes koostab avalikkusele kättesaadava loetelu eri riikide asutustest.
 • Riiklikud akrediteerimisasutused peavad
  • tegema kindlaks, kas vastavushindamisasutused* on oma töös pädevad, ning jälgima nende tegevust;
  • piirama, peatama või kehtetuks tunnistama akrediteerimistunnistusi, kui tunnistuse saanud hindamisasutus ei tule oma ülesannete täitmisega enam toime;
  • olema objektiivsed ja erapooletud ning rakendama tõhusat juhtimist ja asjakohast sisekontrolli;
  • nõustuma vastastikuse hindamisega;
  • teavitama teisi riiklikke akrediteerimisasutusi oma vastavushindamistoimingutest;
  • tegema teabe oma töö kohta korrapäraselt avalikkusele kättesaadavaks.
 • Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsioon (EA) juhib vastastikuseid hindamisi, et tagada riiklike akrediteerimisasutuste pakutavate teenuste kvaliteet.

ELi turujärelevalve ja impordikontroll

 • ELi riigid peavad
  • korraldama ja tegema turujärelevalvet toodete ohutuse tagamiseks;
  • kasutajaid või nende tervist ohustavad tooted turult kõrvaldama, nende müüki piirama või kehtestama müügikeelu ning teavitama võetud meetmetest viivitamata komisjoni;
  • kehtestama kaebuste käsitlemise ja lahendamise korra;
  • tagama riiklike turujärelevalveasutuste määramise ning varustamise piisavate vahenditega, mis on vajalikud nende ülesannete täitmiseks.
  • tagama, et riiklikud turujärelevalveasutused teevad omavahel koostööd ja vahetavad teavet;
  • kehtestama eeskirjad karistuste kohta, mis võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete õigusrikkumiste eest.
 • Turujärelevalveasutused peavad
  • piisaval määral viima läbi asjakohaseid hindamisi, võttes arvesse riskianalüüsi, kaebusi ja muud teavet;
  • hoiatama oma riigi kasutajaid avastatud ohtudest;
  • teavitama tõsistest ohtudest ELi kiire teabevahetuse süsteemi (RAPEX);
  • vahetama teavet toodete vastavuse kohta ELi ühise andmebaasi kaudu;
  • tegema koostööd teiste ELi riikide ametiasutustega.
 • Riikide tolliasutused võivad takistada imporditud toote müüki ELis, kui nad leiavad, et toode kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele, ohutusele, keskkonnale või muule avalikule huvile.
 • CE-märgise võib tootele lisada ainult tootja või isik, kes on volitatud tegutsema tootja nimel, tingimusel, et see vastab kõigile vastavusnõuetele.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

TAUST

 • On oluline, et toiduks mittekasutatavad tooted, mis võivad vabalt liikuda ELi riikide vahel, ei kujutaks ohtu inimestele, keskkonnale ega üldisele turvalisusele.
 • Akrediteerimine on osa üldisest süsteemist, mis hõlmab vastavushindamist ja turujärelevalvet. Viimasega seotud määruse sätted täiendavad teiste ELi õigusaktide sätteid.
 • Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

CE-märgis: märgis, mille abil tootjad näitavad, et toode vastab ELis kehtivatele vastavusnõuetele.

Vastavushindamisasutus: asutus, mis teeb selliseid toiminguid nagu kalibreerimine, katsetamine, sertifitseerimine ja inspekteerimine.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4–17)

Direktiivi 2001/95/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Sellel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82–128)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 764/2008, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 3052/95/EÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 21–29)

Viimati muudetud: 14.02.2017

Top