EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Massihävitusrelvade leviku tõkestamine

 

KOKKUVÕTE:

otsus (ÜVJP) 2017/809 massihävitusrelvade ja nende kandevahendite leviku tõkestamist käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 (2004) rakendamise kohta

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Kooskõlas ELi 2003. aasta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegiaga toetatakse otsusega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 rakendamist. Sellele järgnesid aastatel 2006, 2008 ja 2013 vastuvõetud otsused.

ELi strateegia eesmärk on massihävitusrelvade programmide tõkestamine, ärahoidmine, peatamine ja võimaluse korral kaotamine kogu maailmas. Alates selle loomisest 2003. aastal on strateegia põhiprintsiibid järgmised:

  • rahvusvaheliste massihävitusrelvade leviku vastaste mehhanismide tugevdamine ja mitmepoolsetes kokkulepetes sätestatud eeskirjade rikkumise väljaselgitamise süsteemide parandamine;
  • piirkondlikult ja rahvusvaheliselt stabiilse keskkonna edendamine, mis puudutab esmajoones desarmeerimisele kaasa aitavate programmide toetamist ja leviku tõkestamise eesmärgi kaasamist kõigisse ELi poliitilistesse, diplomaatilistesse ja majanduslikesse meetmetesse;
  • tihe koostöö peamiste partneritega (nt USA, Venemaa ja NATO) ning kolmandate riikide abistamine.

PÕHIPUNKTID

Nõukogu jälgib pidevalt strateegia rakendamist, tuginedes iga kuue kuu tagant laekuvatele arenguaruannetele.

Strateegiat rakendatakse järgmiste projektide ja tegevuste kaudu:

2008. aastal võttis EL vastu uued tegevussuunad massihävitusrelvade leviku vastases võitluses. Nende eesmärk oli muuta 2003. aasta strateegia tõhusamaks, tehes näiteks teavitustööd teadus-, akadeemilistes ja finantseerimisasutustes ning töötades välja meetmeid, et takistada massihävitusrelvadega seotud teadmiste sattumist valedesse kätesse. Nendega rõhutatakse 2003. aasta strateegia ja ELi tegevuse aluseks olevate põhimõtete (tõhus mitmepoolsus, ennetamine ja rahvusvaheline koostöö) ning nende rolli tähtsust ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 rakendamisel.

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1540 kohustatakse allakirjutanuid hoiduma mis tahes viisil sõltumatult tegutsevate isikute või organisatsioonide* toetamisest tuuma-, keemiliste või bioloogiliste relvade ja nende kandesüsteemide:

  • väljatöötamisel,
  • omandamisel,
  • tootmisel,
  • omamisel,
  • transportimisel,
  • üleandmisel või kasutamisel

.

2011. aastal võttis Julgeolekunõukogu vastu ÜRO resolutsiooni 1977, milles kinnitatakse veel kord, et tuuma-, keemiliste või bioloogiliste relvade ja nende kandesüsteemide levik kujutab endast ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule. Sellega pikendati aastani 2021 resolutsiooni 1540 komitee volitusi, mille ülesandeks on aktiivselt tegutseda koos riikide ning asjaomaste rahvusvaheliste, piirkondlike ja allpiirkondlike organisatsioonidega, et edendada kogemuste, saadud õppetundide ja tõhusate tavade vahetamist ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1540 hõlmatud valdkondades.

Otsuses viidatakse ELi toetusele kooskõlas massihävitusrelvade leviku vastase strateegiaga, et suurendada ÜRO Julgeolekunõukogu rolli ja oma teadmisi massihävitusrelvade leviku probleemide lahendamisel. Kõnealune toetus hõlmab allpiirkondlikke seminare, riikide külastusi, kohtumisi, üritusi, koolitusi ning avalike suhete alaseid tegevusi. ÜRO desarmeerimisbüroo vastutab projektide tehnilise rakendamise eest koostöös Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni, Aafrika Liidu, Ameerika Riikide Organisatsiooni ja Araabia Riikide Liigaga.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Sõltumatult tegutsevad isikud või organisatsioonid – isik või organisatsioon, millel on suur poliitiline mõju, kuid mis ei ole seotud ühegi konkreetse riigiga.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 11. mai 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/809 massihävitusrelvade ja nende kandevahendite leviku tõkestamist käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 (2004) rakendamise toetamiseks (ELT L 121, 12.5.2017, lk 39–44)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 17. veebruari 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/259 keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tegevuse toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 43, 18.2.2015, lk 14–28)

Nõukogu 15. detsembri 2014. aasta otsus 2014/913/ÜVJP Haagi tegevusjuhendi ja ballistiliste rakettide leviku tõkestamise toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 360, 17.12.2014, lk 44–52)

Nõukogu 18. novembri 2013. aasta otsus 2013/668/ ÜVJP Maailma Terviseorganisatsiooni tegevuse toetamiseks bioohutuse ja bioturvalisuse valdkonnas massihävitusrelvade leviku vastase Euroopa Liidu strateegia raames (ELT L 310, 20.11.2013, lk 13–19)

Nõukogu 22. juuli 2013. aasta otsus 2013/391/ÜVJP massihävitusrelvade ja nende kandevahendite leviku tõkestamist käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 (2004) praktilise rakendamise toetamiseks (ELT L 198, 23.7.2013, lk 40–44)

Otsuse 2013/391/ÜVJP järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/430/ÜVJP, millega luuakse massihävitusrelvade leviku tõkestamise valdkonnaga tegelevate sõltumatute mõttekodade Euroopa võrgustik massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise toetamiseks (ELT L 202, 4.8.2010, lk 5–9)

Nõukogu 14. mai 2008. aasta ühismeede 2008/368/ÜVJP ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1540 (2004) rakendamise toetuseks ja massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 127, 15.5.2008, lk 78–83)

Nõukogu 12. juuni 2006. aasta ühismeede 2006/419/ÜVJP ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 (2004) rakendamise toetuseks ja massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 165, 17.6.2006, lk 30–34)

Massihävitusrelvade leviku vastane Euroopa Liidu strateegia, 10. detsember 2003 (dok 15708/03 – Euroopa Liidu Teatajas avaldamata)

Viimati muudetud: 02.03.2018

Top