EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Konfiskeerimisotsuste tunnustamine ja täitmine

Konfiskeerimisotsuste tunnustamine ja täitmine

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu raamotsus 2006/783/JSK – vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamine konfiskeerimisotsuste suhtes

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK?

See lubab ühel Euroopa Liidu (EL) riigi õigusasutusel saata vara arestimis- või konfiskeerimisotsuse otse teise ELi riigi õigusasutusele, kes tunnustab ja täidab selle ilma täiendavate formaalsusteta.

PÕHIPUNKTID

Mis on konfiskeerimisotsus?

See on püsiv meede kuritegelikul teel saadud vara võtmiseks kurjategijatelt ja nende kaasosalistelt.

Kuriteod

 • Mitmete raskete süütegude puhul ei pea see olema kuritegu nii selles ELi riigis, mis tegi otsuse (otsuse teinud riik), kui ka täidesaatvas riigis. Süütegu peab siiski olema otsuse teinud riigis karistatav vabadusekaotusega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat. Süütegudeks on muuhulgas:
  • kuritegelikus ühenduses osalemine;
  • terrorism;
  • korruptsioon ja pettus;
  • inimkaubandus;
  • rassism ja ksenofoobia;
  • vägistamine.

Edastamine

 • Raha või vara käsitleva konfiskeerimisotsuse võib saata selle ELi riigi pädevale asutusele, mille suhtes on alust arvata, et asjaomane isik või ettevõte omab seal vara või sissetulekut. Kui puudub alus, võib otsuse saata sellele ELi riigile, kus kõnealune isik elab või kus on kõnealuse ettevõtte registrijärgne asukoht.
 • Vara käsitleva konfiskeerimisotsuse võib saata samaaegselt enam kui ühele ELi riigile juhtudel, kui:
  • on alust arvata, et otsusega hõlmatava vara erinevad ühikud asuvad mitmes ELi riigis;
  • konkreetse varaühiku konfiskeerimine hõlmab meetmeid enam kui ühes ELi riigis või
  • asjaomane varaühik võib asuda ühes kahest või enamast ELi riigist.
 • Raha käsitleva konfiskeerimisotsuse võib saata samaaegselt enam kui ühele ELi riigile juhtudel, kui:
  • asjaomast vara ei ole arestitud nõukogu raamotsuse 2003/577/JSK alusel või
  • selle vara väärtus, mida võib konfiskeerida otsuse teinud riigis ning ühes täidesaatvas riigis, ei ole tõenäoliselt piisav kogu konfiskeerimisotsuses ette nähtud rahasumma katmiseks.

Tunnustamine ja täitmine

 • Otsuse teinud riigi õigusasutus peab saatma käesolevale otsusele lisatud standardvormil põhineva tunnistuse täidesaatva riigi õigusasutusele, et taotleda otsuse täitmist.
 • Täidesaatev riik peab tunnustama otsust ilma täiendavate formaalsusteta ja võtma seejärel kõik vajalikud meetmed selle viivitamatuks täitmiseks.

Mittetunnustamine ja mittetäitmine

Otsuse täitmisest võib keelduda, kui tunnistust ei ole esitatud, see on puudulik või ei vasta selgelt otsusele. Sellest võib keelduda ka mitme muu olukorra puhul, muuhulgas kui:

 • täitmine oleks vastuolus reeglitega, mis kaitsevad kodanikke kaks korda kohtumõistmisest ühe ja sama õigusrikkumise eest;
 • otsuse aluseks olev tegu ei kujuta süütegu täidesaatvas riigis;
 • täidesaatva riigi õiguse alusel eksisteerib immuniteet või privileeg, mis takistab vara konfiskeerimisotsuse täitmist;
 • täidesaatva riigi õiguse alusel loetakse, et süütegu on täielikult või osaliselt toime pandud tema territooriumil;
 • süütegu ei pandud toime otsuse teinud riigi territooriumil ja täidesaatva riigi õigus ei luba alustada kohtumenetlust selliste kuritegude suhtes.

Täitmise edasilükkamine

Täitmise võib edasi lükata mitmel juhul, muuhulgas kui:

 • see võib kahjustada käimasolevat eeluurimist;
 • vara juba kuulub täidesaatvas riigis konfiskeerimisele;
 • otsus või selle osa tuleb tõlkida.

Huvitatud isikud

ELi riigid peavad tagama, et kõikide huvitatud isikute, sealhulgas heausksete kolmandate isikute õiguste kaitsmiseks on nende isikute käsutuses õiguskaitsevahendid konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise peatamiseks.

MIS AJAST RAAMOTSUST KOHALDATAKSE?

Raamotsust kohaldatakse alates 24. novembrist 2006. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 24. novembriks 2008.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta raamotsus 2006/783/JSK konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 59–78)

Raamdirektiivi 2006/783/JSK järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsus 2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus (ELT L 196, 2.8.2003, lk 45–55)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mille aluseks on nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta raamotsuse 2006/783/JSK (konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta) artikkel 22 (KOM(2010) 428 (lõplik), 23.8.2010)

Viimati muudetud: 07.12.2016

Top