EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vaidlustamata nõuded – Euroopa täitekorraldus

Vaidlustamata nõuded – Euroopa täitekorraldus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega luuakse Euroopa täitekorraldus võlgnike vaidlustamata nõuetele.
 • Täitekorralduste abil saab vaidlustamata nõuetega seotud kohtuotsuseid, kohtulikke kokkuleppeid ja ametlikke dokumente ilma mis tahes vahemenetlusteta teises ELi riigis automaatselt tunnustada ja täitmisele pöörata.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjade suhtes. See ei laiene tuludega seotud ega tolli- või haldusasjadele. Määrust kohaldatakse kõikides ELi riikides peale Taani.

Nõue loetakse vaidlustamatuks siis, kui

 • võlgnik on selgesõnaliselt väljendanud oma nõusolekut omaksvõtuga või otsusega, mis on kohtu poolt heaks kiidetud või koostatud kohtumenetluste käigus või
 • võlgnik ei ole kohtumenetluse jooksul vastuväidet esitanud või
 • võlgnik ei ole ilmunud või esindatud vastavat nõuet puudutaval kohtumenetlusel pärast esialgse vastuväite esitamist kohtumenetluse käigus või
 • võlgnik on oma nõusolekut sõnaselgelt ametlikus juriidilises dokumendis väljendanud.

Euroopa täitekorraldus

Vaidlustamata nõude otsus kinnitatakse otsuse teinud ELi riigi (päritoluriigi) kohtus Euroopa täitekorraldusena. Kinnitamise kohta koostatakse tüüpvormil tõend. Tõend võib kehtida ka ainult kohtuotsuse teatavate osade kohta – sel juhul on tegemist Euroopa täitekorralduse osalise tõendiga.

Miinimumstandardid

Vaidlustamata nõude kohta langetatud kohtuotsuse võib kinnitada Euroopa täitekorraldusena vaid juhul, kui ELi päritoluriigi kohtumenetlused vastavad kindlatele menetlusnõuetele.

Sellepärast on kohtuotsuse kinnitamisel Euroopa täitekorraldusena lubatud vaid määruses loetletud dokumendi kättetoimetamise meetodid.

Menetluse algatusdokument peab lisaks sisaldama järgmisi andmeid:

 • nõue (poolte isikuandmed, nõude suurus, kas nõudele on lisandunud intress ning kui, siis millise ajavahemiku eest, jne);
 • nõude vaidlustamise menetlusnõuded (nõude vaidlustamise tähtaeg, tagasilükatud vastuväidete tagajärjed jne).

ELi päritoluriik peab tagama kohtuotsuse läbivaatamise õiguse erandlikel juhtudel.

Täitmine

Täitemenetluse suhtes kohaldatakse selle ELi riigi seadust, kus kohtuotsuse täitmisele pööramist nõutakse (täitmisele pööramise riik). Võlausaldaja peab pädevatele jõustamisasutustele esitama järgmised dokumendid:

 • kohtuotsuse koopia;
 • Euroopa täitekorralduse tõendi koopia;
 • vajaduse korral Euroopa täitekorralduse tõendi ärakiri või tõlge selle ELi riigi ametlikku keelde, kus otsus täitmisele pööratakse, või mõnda teise keelde, mida liikmesriik, kus otsus täitmisele pööratakse, aktsepteerib.

Võlausaldajatelt ei saa nõuda kautsjoni, võlakirja ega sissemakset selle alusel, et ta on välisriigi kodanik või et tema alaline või peamine elukoht ei ole selles ELi riigis, kus otsus täitmisele pööratakse.

Selle ELi riigi pädev kohus, kus otsus täitmisele pööratakse, võib teatavatel tingimustel keelduda otsuse täitmisele pööramisest, kui kohtuotsus on vastuolus mõnes ELi riigis või kolmandas riigis vastu võetud varasema otsusega. Teatavatel juhtudel võib kohus ka täitmisele pööramise edasi lükata või seda piirata.

Lõpp- ja üldsätted

Selleks et täitemenetlused oleksid hõlpsamini juurdepääsetavad, on ELi riigid kohustatud jagama avalikkusele ning ametlikele ringkondadele asjakohast teavet Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu tsiviil- ja kaubandusasjades.

Võlausaldajatel on võimalus taotleda kohtuotsuse tunnustamist ja täitmisele pööramist määruse (EL) nr 1215/2012 kohaselt. Samuti ei piira see määrus määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide ELi riikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) kohaldamist.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 21. oktoobrist 2005.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta (ELT L 143, 30.4.2004, lk 15–39)

Määruse (EÜ) nr 805/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 28.06.2016

Top