EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Raamotsus teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega

Käesoleva raamotsuse eesmärk on tagada, et teatavate rassismi ja ksenofoobia tõsiste ilmingute korral kohaldatakse kogu Euroopa Liidus (EL) tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid kriminaalkaristusi. Lisaks loodetakse sellega parandada ja soodustada õigusalast koostööd kõnealuses valdkonnas.

ÕIGUSAKT

Nõukogu raamotsus 2008/913/JSK, 28. november 2008, teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega.

KOKKUVÕTE

Käesoleva raamotsusega nähakse ühismeetmest 96/443/JSK tulenevalt ette ELi riikide õigus- ja haldusnormide lähendamine seoses teatavaid rassismi ja ksenofoobia ilminguid sisaldavate süütegudega. Teatavaid rassismi ja ksenofoobia tõsiseid ilminguid tuleb lugeda süüteoks kõikides ELi riikides, ning nendega seoses tuleb kohaldada tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi.

Käesolevat raamotsust kohaldatakse kõigi süütegude suhtes, mis on pandud toime:

 • Euroopa Liidu (EL) territooriumil, sealhulgas infosüsteemi kaudu;
 • ELi riigi kodaniku poolt või ELi riigis registreeritud juriidilise isiku huvides. Selleks nähakse raamotsuses ette kriteeriumid juriidiliste isikute vastutuse kindlaksmääramiseks.

Vaenu õhutamine

Teatavad käitumisviisid on karistatavad kriminaalkorras. Nendeks on:

 • vägivalla või vihkamise avalik õhutamine isikute rühma või rühma liikme vastu, keda määratletakse rassilise kuuluvuse, nahavärvi, sünnipära, usutunnistuse, veendumuste, rahvuse või etnilise päritolu alusel;
 • eespool nimetatud teo toimepanemine kirjutiste, piltide või muu materjali avaliku levitamise või jagamise kaudu;
 • Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuudis (artiklites 6, 7 ja 8) määratletud genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude ning rahvusvahelise sõjatribunali harta artiklis 6 määratletud kuritegude avalik õigustamine, eitamine või mitteoluliseks tunnistamine juhul, kui teoga võidakse kihutada vägivallale või vihkamisele isikute rühma või rühma liikme vastu.

Karistus on ette nähtud ka eespool nimetatud süütegude algatamise, õhutamise ja nendele kaasaaitamise eest.

Seoses loetletud süütegudega peavad ELi riigid kohaldama:

 • mõjusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi;
 • maksimaalselt vähemalt aastast vangistust.

Juriidiliste isikute suhtes kohaldatavad karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning peavad seisnema kriminaalõiguslikes või muudes trahvides. Lisaks võib juriidiliste isikute suhtes kohaldada järgmisi karistusi:

 • riiklike hüvitiste või abi saamise õigusest ilmajätmine;
 • ajutine või alaline äritegevuse keeld;
 • kohtuliku järelevalve alla võtmine;
 • sundlõpetamine.

Rassismi ja ksenofoobiaga seotud süütegude uurimine ja nende üle kohtumenetluse algatamine ei tohi sõltuda ohvri kuriteoteatest või süüdistusest.

Vihakuriteod

Kõigil juhtudel loetakse rassistlikku või ksenofoobset motiivi raskendavaks asjaoluks. Teise võimalusena tuleb kohtutele anda volitused arvestada kõnealust motiivi kohaldatavate karistuste määramisel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Raamotsus 2008/913/JSK

6.12.2008

28.11.2010

ELT L 328, 6.12.2008

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule nõukogu raamotsuse 2008/913/JSK (teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega) rakendamise kohta [ COM(2014) 27 final , 27.1.2014 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Aruandes tõstetakse esile asjaolu, et mitmed ELi riigid ei ole täielikult ja/või nõuetekohaselt üle võtnud kõiki raamotsuse sätteid, eriti seoses teatavate rahvusvaheliste kuritegude eitamise, õigustamise või mitteoluliseks tunnistamisega.

Enamikus ELi riikides on olemas sätted rassistliku ja ksenofoobse vägivalla ja viha avaliku õhutamise kriminaliseerimiseks, kuid mitmed neist ei võta raamotsusega hõlmatud süütegusid täielikult üle. Samuti esineb endiselt lünki seoses rassistliku ja ksenofoobse motiivi, juriidiliste isikute vastutuse ja jurisdiktsiooni suhtes kohaldatava lähenemisviisiga.

Selleks, et tagada otsuse täielik ja nõuetekohane ülevõtmine, osaleb komisjon 2014. aastal kahepoolsetes dialoogides ELi riikidega.

Viimati muudetud: 15.06.2014

Top