EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Liikumis- ja elukohavabadus ELis

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb ELi kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt ELi territooriumil

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiv

 • koondab ühte paljud olemasolevad õigusaktid;
 • sätestab vaba liikumise ja elamise õiguse (nii ajutise kui ka alalise) kohaldamise tingimused Euroopa Liidu (EL) kodanikele* ja nende pereliikmetele*
 • kehtestab kõnealuste õiguste suhtes avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu huvides kohaldatavad piirangud;
 • selgitab tööga hõivatud isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate, õpilaste ja mittetöötavate isikute staatust.

PÕHIPUNKTID

Kehtiva isikutunnistuse või passiga ELi kodanikud:

 • võivad siseneda teise ELi liikmesriiki ilma välja- või sissesõiduviisata. Pereliikmetelt, kes ei ole ELi riigi kodanikud, ei nõuta välja- ega sissesõiduviisat, kui neil on kehtiv elamisluba;
 • võivad elada teises liikmesriigis kuni kolm kuud, ilma et nad peaksid täitma mingeid tingimusi või formaalsusi;
 • võivad elada teises liikmesriigis kauem kui kolm kuud teatavatel tingimustel, olenevalt nende staatusest vastuvõtvas riigis:
  • töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad ei pea vastama mingitele muudele tingimustele;
  • õpilastel ja muudel mittetöötavatel isikutel (nt pensionäridel) peavad olema piisavad vahendid nii enda kui ka oma pereliikmete jaoks, et nad ei koormaks vastuvõtva riigi sotsiaalabisüsteemi, ja neil peab olema üldine ravikindlustus;
 • peavad end asjaomases ametiasutuses registreerima, kui nad elavad kõnealuses riigis kauem kui kolm kuud. Nende pereliikmetel, kes ei ole ELi kodanikud, peab olema elamisluba kehtivusajaga viis aastat;
 • võivad saada alalise elamisõiguse, kui nad on elanud teises liikmesriigis seaduslikult ja pidevalt viis järjestikust aastat. See kehtib ka nende pereliikmete suhtes;
 • omavad õigust vastuvõtva riigi kodanikega võrdsele kohtlemisele. Esimese kolme kuu jooksul ei ole vastuvõtva riigi ametiasutused kohustatud andma hüvitisi mittetöötavatele ELi kodanikele.

Lisaks:

 • pereliikmed, kes on ELi kodaniku lähisugulased, võivad teatavatel tingimustel asjaomases riigis edasi elada, isegi kui asjaomane ELi kodanik sureb või riigist lahkub;
 • ELi kodanikud või nende pereliikmed võidakse riigist välja saata, kui nende käitumine ohustab tõsiselt mõnda ühiskonna põhihuvi;
 • ainsad haigused, mis õigustavad isiku liikumisvabaduse piiramist, on Maailma Terviseorganisatsiooni määratletud epideemiaohuga haigused.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 30. aprillist 2004 ning see pidi liikmesriikides jõustuma 30. aprilliks 2006.

TAUST

Lisateave

PÕHIMÕISTED

ELi kodanik. ELi liikmesriigi kodakondsust omav isik.
Pereliige. Selle mõiste alla kuulub näiteks abikaasa, partner, kellega ELi kodanikul on registreeritud partnerlus, ja alla 21-aastased alanejad lähisugulased.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 77–123).

Direktiivi 2004/38/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/54/EL meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist (ELT L 128, 30.4.2014, lk 8–14)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – suunised direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) ülevõtmise ja kohaldamise parandamiseks (KOM(2009) 313 (lõplik), 2.7.2009)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Viis meedet olukorra parandamiseks ELi kodanike ja nende pereliikmete vaba liikumise valdkonnas (COM (2013) 837 final, 25.11.2013)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Kuidas aidata liikmesriikide ametiasutustel võidelda vaba liikumise õiguse kuritarvitamise vastu: käsiraamat, milles käsitletakse väidetavaid fiktiivabielusid ELi kodanike ja kolmandate riikide kodanike vahel ELi kodanike vaba liikumist käsitleva ELi õiguse raames (COM(2014) 604 final, 26.9.2014)

Viimati muudetud: 03.02.2022

Top