EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi elamisloavorm

ELi elamisloavorm

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1030/2002 – ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse ELis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike jaoks ühtne elamisloavorm ja teave, mida luba peab sisaldama.

PÕHIPUNKTID

  • Elamisload peavad olema kaardi vormis iseseisvad dokumendid (varem võisid need olla ka teise ametliku dokumendi külge kinnitatud kleebised).
  • Määruses sätestatakse kogu dokumendil nähtavalt esitatud teabe (nt isiku perekonnanimi ja eesnimi (antud järjekorras) ning loa kehtivuse algus ja lõpp) vorm ja sisu.
  • Tehnospetsifikaat hõlmab lubade puhul kasutatavat värvust, trükiprotsessi ja -tehnoloogiat ning materjali.
  • Spetsifikaat hõlmab ka turvaelemente, et takistada järeletegemist ja võltsimist. Neid hoitakse salajas ja tehakse teatavaks ainult lubade trükkimise eest vastutavatele siseriiklikele ametiasutustele.
  • Soovi korral võivad ELi riigid lisada täiendavaid siseriiklikke turvaelemente kooskõlas määruse lisas esitatud loendiga, eeldusel et sellega ei muudeta kaardi ühtset välimust.
  • Seda määrust ei kohaldata nende suhtes, kes on:

Määrusega (EÜ) nr 380/2008 muudetakse määrust (EÜ) nr 1030/2002 seoses biomeetriliste tunnuste* lisamisega ühtsesse elamisloavormi.

  • Biomeetrilisi tunnuseid kasutatakse loa ehtsuse ja selle omaniku isiku tõendamiseks. Nendeks tunnusteks on taotleja värske foto ja kaks sõrmejälge.
  • Tunnuste võtmise menetlus peab olema kooskõlas siseriiklike õigusaktidega ning ÜRO inimõiguste ja lapse õiguste konventsioonis sätestatud kaitsemeetmetega.
  • Biomeetriliste tunnustega seotud andmed tuleb talletada turvaliselt, et oleks tagatud nende terviklikkus, autentsus ja konfidentsiaalsus.

Kuna praegust elamisloavormi on kasutatud juba üle 20 aasta, võeti vastu määrus (EL) 2017/1954.

Sellega kehtestatakse uus ühtne loavorm koos uute turvaelementidega võltsimise vältimiseks. 2002. aasta esialgse määruse lisas esitatud pildid ja kirjeldused asendatakse määruse (EL) 2017/1954 lisas esitatud piltide ja kirjeldustega. EL-i riikidel on kuuekuuline üleminekuaeg olemasolevate elamislubade ärakasutamiseks.

Iirimaa ega Ühendkuningriik (1) ei ole käesoleva määrusega seotud ning Taani võib kuue kuu jooksul alates selle vastuvõtmisest otsustada, kas ta võtab selle sätted üle oma siseriiklikku õigusesse.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust (EÜ) nr 1030/2002 kohaldatakse alates 15. juunist 2002.

Määrust (EL) 2017/1954 kohaldatakse hiljemalt 15 kuud pärast seda, kui Euroopa Komisjon on vastu võtnud elamisloa täiendava tehnospetsifikaadi.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Biomeetrilised tunnused – isiku üks või mitu füüsilist tundemärki (sõrmejäljed, näoehitus, vikerkest), mida hoitakse andmekandjal (nt kiipkaart, vöötkood või dokument) ja kasutatakse dokumendi esitaja isiku tuvastamiseks.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (EÜT L 157, 15.6.2002, lk 1–7)

Määruse (EÜ) nr 1030/2002 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1–7)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 04.04.2018(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).

Top