Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Kinnispakis olevate toodete märgistus

Go to the summaries’ table of contents

Kinnispakis olevate toodete märgistus

Kinnispakkidel (varem ettevalmistatud pakid) ja nende sisul peab olema sisalduva toote massi või mahu kohta ühtlustatud vormingus märge, mis võtab arvesse metroloogilisi tingimusi.

KOKKUVÕTE

Kinnispakkide* ja kinnispakkides olevate toodete* märgistus peab sisaldama mitmesugust tarbijale asjakohast teavet.

Kinnispakkides olevaid tooteid müüakse üksikult kindla massi või mahuga, mis on paki täitja poolt eelnevalt kindlaksmääratud. Mass või maht peab olema

  • kõige väiksemate pakkide puhul vähemalt 5 g või 5 ml;
  • suurimate pakkide puhul mitte rohkem kui 10 kg või 10 l.

E-märgi kasutamine

Kinnispakkides olevad tooted võivad kanda väikest „e” tähte, mille minimaalne kõrgus on 3 mm ja millega pakkija või importija oma vastutuse kohaselt tõendab, et kinnispakid vastavad käesolevast direktiivist tulenevate kvaliteedi ja metroloogilise kontrolli nõuetele (I lisa punkt 5 ja II lisa).

Täht peab asuma nimimassi või nimimahu märke lähedal.

Massi ja mahu märkimine

Vedelike puhul peab pakendile olema märgitud vedeliku maht ja muude toodete puhul nende mass.

Kinnispakis oleva toote etikett peab samuti kandma massi ja mahu märgistust, mis on kooskõlas kaubandustavadega või sihtriigi siseriiklike õigusaktidega, kui niisugune märgistus on ELi riikides erinev.

ELi riigid ei tohi keelata ega piirata kinnispakkide turuleviimist, kui need vastavad käesolevas direktiivis sätestatud mahu või massi märkimist või kasutatud metroloogilisi meetodeid puudutavatele nõuetele.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 23. jaanuarist 1976. Enamik ELi riike pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 22. juuliks 1977. Belgia, Iirimaa ja Ühendkuningriik pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31 detsembriks 1979.

PÕHIMÕISTED

* Kinnispakk – kombinatsioon tootest ja individuaalpakendist, millesse see on pakendatud.

* Kinnispakkides olevad tooted – toode on kinnispakis, kui see pannakse ükskõik millisesse pakendisse ilma ostja kohalviibimiseta ja pakendis sisalduva toote kogus on eelnevalt kindlaks määratud ning seda ei saa muuta ilma pakendi avamiseta või märgatava muutmiseta.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 20. jaanuari 1976. aasta direktiiv 76/211/EMÜ teatavate toodete massi või mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 46, 21.2.1976, lk 1–11)

Direktiivi 76/211/EMÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24–28). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 14.12.2015

Top