Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ohutumad detergendid Euroopa tarbijatele

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Ohutumad detergendid Euroopa tarbijatele

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Detergendid* võivad sisaldada pindaktiivseid aineid*, mis muudavad puhastusvahendid tõhusamaks, kuid võivad looduskeskkonda sattudes kahjustada veekvaliteeti. Seetõttu tuleb nende kasutamist hoolikalt kontrollida.

Määrusega kehtestatakse ühised eeskirjad detergentide ja pindaktiivsete ainete müügiks ja kasutamiseks kogu ELis, tagades ühtlasi inimeste tervise ning keskkonna kõrgetasemelise kaitse.

PÕHIPUNKTID

  • Õigusaktiga ühtlustatakse kõigi detergentides kasutatavate pindaktiivsete ainete biolagunduvuse katsemeetodid. Need hõlmavad esmast* ja lõplikku* biolagunduvust.
  • Katsed tuleb teha laborites, mis vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele.
  • Tootjad on kohustatud tagama, et nende tooted vastavad õigusakti nõuetele.
  • Tootjad peavad taotluse korral tegema koostisosade andmelehe viivitamata kättesaadavaks meditsiinitöötajatele ning andmed katsetulemuste kohta asjaomastele ametiasutustele.
  • Detergendi pakendil esitatud teave peab olema loetav, hästi nähtav ja kustumatu. See hõlmab ka tootja kontaktandmeid ja andmelehte.
  • Avalikkusele müüdavate detergentide etiketil tuleb esitada andmed soovitusliku koguse kohta tavalise pesumasina eri pesuprogrammide puhul.
  • ELi riikide ametiasutused võivad konkreetse detergendi keelustada, kui nad leiavad, et see võib olla ohtlik inimeste või loomade tervisele või keskkonnale. Nad teavitavad otsusest Euroopa Komisjoni ja teisi ELi riike.

2012. aastal muudeti õigusakti, et ühtlustada eeskirju, mis käsitlevad fosfaatide ja muude fosforiühendite sisalduse piiramist kodumajapidamise pesu- ja nõudepesumasinate jaoks ettenähtud detergentides.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 8. oktoobril 2005.

TAUST

Eelmine õigusakt käsitles ainult detergentide pindaktiivsete ainete esmast biolagunduvust. See asendatakse käesoleva määrusega, milles on põhiline rõhk lõplikul biolagunduvusel.

2012. aasta muudatusega kehtestatakse uued piirmäärad, et vähendada detergentides leiduvate fosfaatide kahjulikku mõju ökosüsteemile ja veekvaliteedile ehk nn eutrofeerumist.

Lisateave: vt kemikaale käsitlevad õigusaktid (Euroopa Komisjoni veebileht).

PÕHIMÕISTED

* Detergent – mis tahes aine või valmistis (vedelik, pulber vm), mis sisaldab seepe ja/või muid pesemiseks või puhastamiseks ettenähtud pindaktiivseid aineid.

* Pindaktiivne aine – üks paljudest detergendi koostisesse kuuluvatest erinevatest ühenditest. Neid aineid lisatakse mustuse eemaldamiseks nahalt, riietelt ja majapidamisesemetelt, eriti köögis ja vannitoas. Need vähendavad kahe vedeliku või tahkise ja vedeliku vahelist pindpinevust. Samuti võib neil olla märgav, emulgeeriv või vahtu tekitav toime. Sünonüümina on kasutusel ka sõna „surfaktant”.

* Esmane biolagunduvus – kui pindaktiivne aine minetab oma pindaktiivse toime. Selle toime kadumine on oluline, et negatiivne mõju reoveepuhastitele oleks võimalikult väike.

* Lõplik biolagunduvus – kui pindaktiivne aine laguneb süsinikdioksiidiks, veeks ja mineraalsooladeks ning absorbeerub keskkonda.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta (ELT L 104, 8.4.2004, lk 1–35)

Määruse (EÜ) nr 648/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 15.02.2016

Top