Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tarbijate kaitse ebaõiglaste lepingutingimuste eest

Tarbijate kaitse ebaõiglaste lepingutingimuste eest

Asjaomaste lepingosaliste õigused ja kohustused on määratletud tüüplepingutes. Tarbijad võivad vahel olla siiski ebasoodsamas olukorras, näiteks kui lepingu tingimused on ainult müüja koostatud või ostjale on pandud rohkem kohustusi kui müüjale.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes

KOKKUVÕTE

Asjaomaste lepingosaliste õigused ja kohustused on määratletud tüüplepingutes. Tarbijad võivad vahel olla siiski ebasoodsamas olukorras, näiteks kui lepingu tingimused on ainult müüja koostatud või ostjale on pandud rohkem kohustusi kui müüjale.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiv kaitseb Euroopa Liidu (EL) tarbijaid ebaõiglaste tingimuste eest, mida võivad sisaldada ostetava kauba või teenuse tüüplepingud. Direktiivis kasutatakse heausksuse mõistet lepinguosaliste vastastikuste õiguste ja kohustuste olulise tasakaalustamatuse vältimiseks.

PÕHIPUNKTID

  • See, kas lepingutingimus on õiglane või mitte, oleneb asjaomastest kaupadest ja teenustest, tehinguga seotud asjaoludest ja muudest tingimustest.
  • Tingimuste õiglase või ebaõiglase iseloomu hindamisel ei võeta arvesse kauba või teenuse eest tasutud hinda, välja arvatud juhul, kui see tingimus on sõnastatud ebaselgelt.
  • Direktiivis on loetletud rida ebaõiglasi tingimusi, näiteks ülemäära suure hüvitussumma nõudmine tarbijalt või tarbija sidumine pöördumatult tingimustega, mida tarbijal ei olnud enne lepingu sõlmimist võimalik täielikult mõista.
  • Kõik kirjalikud lepingud peavad olema koostatud lihtsas ja arusaadavas keeles. Kahtluse korral mingi tingimuse tähendusest tuleks seda tõlgendada tarbijale kõige soodsamalt.
  • Ebaõiglased tingimused ei ole tarbijale siduvad, kuid teised tingimused on lepinguosalistele jätkuvalt siduvad, kui ülejäänud leping on jätkuvalt asjakohane ja kehtiv.
  • ELi riigid peavad tagama vajalike vahendite olemasolu, et lõpetada ebaõiglaste tingimuste jätkuv seadmine lepingutes.
  • Isikud ja organisatsioonid, kellel on õigustatud huvi tarbijat kaitsta, võivad pöörduda kohtu poole, kes otsustab lepingutingimuste ebaõigluse üle.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

16. aprillist 1993.

TAUST

Ebaõiglaste lepingutingimuste teema Euroopa Komisjoni veebilehel

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 93/13/EMÜ

16.4.1993

31.12.1994

EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29-34

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/83/EL

12.12.2011

13.12.2013

ELT L 304, 22.11.2011, lk 64-88

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1-11)

Viimati muudetud: 22.09.2015

Top