EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kergete mootorsõidukite põhjustatava saaste vähendamine

Kergete mootorsõidukite põhjustatava saaste vähendamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 715/2007 – väikeste sõiduautode ja kommertsveokite tüübikinnitus seoses heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses (EÜ) nr 715/2007

 • sätestatakse heitega seotud tüübikinnituse ühtlustatud eeskirjad autodele ja väikestele tarbesõidukitele, mida tuntakse väikesõidukite koondnimetuse all;
 • käsitletakse saastetõrjeseadmete* asendamist ja sätestatakse nende tüübikinnituse eeskirjad;
 • määrust on korduvalt muudetud, viimati määrusega (EL) 2018/858.

Määrusega (EL) 2018/858

 • uuendatakse ELi eeskirju sõidukite tüübikinnituse kohta;
 • nähakse ette saasteainete heitkoguste usaldusväärsemad katsemeetodid ja
 • tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ sõidukite ELi tüübikinnituse kohta alates 31. augustist 2020.

PÕHIPUNKTID

Käesolevat õigusakti kohaldatakse alla 2,6-tonniste väikesõidukite suhtes.

Tootjad peavad

 • osad konstrueerima, valmistama ja kokku monteerima selliselt, et sõiduk oleks kooskõlas selle õigusaktiga;
 • tõestama, et kõik uued sõidukid ja uued saastetõrjeseadmed on kooskõlas selle õigusaktiga ning sõiduki normaalse kasutusaja jooksul on suutelised vastama heite piirnormidele normaalsetes kasutustingimustes teedel;
 • tagama, et saastekontrolliseadmed on suutelised olema nõuetekohased 160 000 km läbimiseni;
 • sõidukite heidet saab kontrollida viie aasta või 100 000 km täitumisel, sõltuvalt sellest, kumb täitub varem;
 • esitama ostjatele süsinikdioksiidi heite ja kütusekulu andmed;
 • hoiduma saastekontrollisüsteemide tõhusust vähendavate katkestusseadmete kasutamisest, välja arvatud rangeid tingimusi järgides, kui mootorit on näiteks vaja kaitsta kahju või avarii eest;
 • (kuni 1. septembrini 2020) tagama sõltumatutele töökodadele sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse veebilehtedel. See teave peaks muu hulgas hõlmama teeninduskäsiraamatuid ja tehnilisi käsiraamatuid. Tootjad võivad küsida mõistikku tasu. Määruse (EL) 2018/858 sätted asendavad need nõuded 1. septembril 2020.

Riiklikud ametiasutused peavad

 • andma ELi tüübikinnituse* uutele sõidukitele, mis on õigusaktiga kooskõlas;
 • keelduma tüübikinnitust andmast sõidukitele, mis ei vasta asjaomase sõidukikategooria jaoks heaks kiidetud tähtaja jooksul heitkoguste standarditele;
 • lubama käesoleva määrusega kooskõlas olevate sõidukite registreerimist;
 • keelustama ELi standarditele mittevastavate saastetõrjeseadmete müügi või paigaldamise;
 • tagama karistused tootjatele, kes võltsivad kinnitusi või tulemusi, hoiduvad andmete esitamisest või kasutavad katkestusseadmeid.

Komisjon jälgib korrapäraselt õigusaktis ettenähtud menetlusi, katseid, nõudeid ja heitkoguste piirnorme ning ajakohastab neid korrapäraselt rakendusaktides.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2009.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Saastetõrjeseade: mehhanism või seade, mis eemaldab näiteks sõiduki heitgaasidest saasteaineid, mis muidu paiskuksid õhku.
Tüübikinnitus: menetlus, mille käigus kinnitatakse, et toode vastab minimaalsetele regulatiivsetele ja tehnilistele nõuetele.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1–16)

Määruse (EÜ) nr 715/2007 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1–218)

Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1–643)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1–160)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 08.10.2019

Top