EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Piiriülese õhusaaste kauglevi käsitlev Genfi konventsioon

Piiriülese õhusaaste kauglevi käsitlev Genfi konventsioon

 

KOKKUVÕTE:

otsus 81/462/EMÜ piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni sõlmimise kohta

Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

 • Euroopa Liit (EL) ja ELi riigid sõlmivad otsusega piiriülese õhusaaste kauglevi käsitleva Genfi konventsiooni.
 • Selle konventsiooniga võtavad pooled (st konventsiooni ratifitseerinud ELi riigid) omale kohustuse teha koostööd saasteainete õhku paiskamise piiramiseks, järkjärguliseks ennetamiseks ja vähendamiseks, et võidelda sellega kaasneva piiriülese saaste vastu.

PÕHIPUNKTID

Piiriülese õhusaaste kauglevi on määratluse kohaselt otseselt või kaudselt inimtegevusest tingitud õhusaaste selliste ainetega, mis avaldavad teises riigis kahjulikku mõju inimeste tervisele või keskkonnale ning mille puhul ei ole võimalik eristada konkreetseid saasteallikaid või saasteallikate rühmi.

Kokku on selle konventsiooni raames välja töötatud kaheksa eri protokolli:

Poliitikaalane koostöö

Konventsioon nõuab osalistelt asjakohaste poliitikameetmete ja strateegiate, eriti õhukvaliteedi juhtimise süsteemide väljatöötamist ja rakendamist.

Konventsiooniosalised lepivad kokku korrapärased kohtumised (vähemalt kord aastas), et hinnata saavutatud arengut ja teha koostööd konventsiooniga seonduvates küsimustes.

Teadusalane koostöö

Osalised viivad kokkuleppe kohaselt ühiselt läbi teadusuuringuid ja pingutavad arengu nimel, et eelkõige vähendada peamiste õhusaasteainete heidet, jälgida ja mõõta nende saasteainete heite määrasid ja kontsentratsioone ning mõista asjaomaste saasteainete mõju tervisele ja keskkonnale.

Teabevahetus

Osalised nõustuvad vahetama teavet, eriti andmeid alljärgneva kohta:

 • peamiste õhusaasteainete (näiteks vääveldioksiid) heide ja mõju;
 • aspektid, mis võivad kaasa tuua olulisi muutusi piiriülese õhusaaste kauglevis (näiteks riikide poliitikas ja tööstuslikus arengus);
 • õhusaaste vähendamise kontrolli tehnoloogiad;
 • riikide poliitikameetmed ja strateegiad peamiste õhusaasteainete vastu võitlemiseks.

Saaste seire alane koostöö

 • Osalised on nõus osalema õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammis (EMEP). Selle programmi, mille meetmeid finantseeritakse eraldi protokolli (EMEPi pikaajalise finantseerimise protokoll) alusel, eesmärk on tagada konventsiooniosalistele:
  • teaduslik teave atmosfääri seire ja arvutipõhiste mudelite kohta;
  • heitkoguste hindamine ja
  • prognooside väljatöötamine.
 • Koostöö õnnestumiseks võimaldab konventsioon:
  • algselt vääveldioksiidi ja seonduvate ainete seirele suunatud programmi laiendamist teistele peamistele õhusaasteainetele;
  • nende saasteainete suhtes vastuvõtlike kandjate (vesi, pinnas ja taimestik) keemiliste komponentide ning tervisele ja keskkonnale avalduva toime seiret;
  • meteoroloogiliste ja muude teaduslike andmete kogumist levi kestel toimuvate protsesside kohta;
  • võimaluse korral võrreldavate või standardsete seire- ja modelleerimismeetodite kasutamist;
  • EMEPi lõimimist asjaomastesse riiklikesse ja rahvusvahelistesse programmidesse;
  • seire teel saadud andmete pidevat vahetamist.

MIS AJAST OTSUST JA KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 11 June 1981.

Konventsioon jõustus 16 March 1983, 90 päeva pärast kahekümne neljanda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmist.

TAUST

 • Piiriülese õhusaaste kauglevi käsitleva Genfi konventsiooniga luuakse süsteem, mis võimaldab valitsustel teha koostööd selleks, et kaitsta tervist ja keskkonda eri riike mõjutada võiva õhusaaste eest. Konventsioonile kirjutati ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) tegevuse raames alla 1979. aastal Genfis ning see jõustus 1983. aastal.
 • Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 11. juuni 1981. aasta otsus 81/462/EMÜ piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni sõlmimise kohta (EÜT L 171, 27.6.1981)

Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon – resolutsioon piiriülese õhusaaste kauglevi kohta (EÜT L 171, 27.6.1981)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 12. juuni 1986. aasta otsus 86/277/EMÜ õhusaasteainete piiriülese kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) pikaajalist rahastamist käsitleva 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolli sõlmimise kohta (EÜT L 181, 4.7.1986, lk 1)

Nõukogu 17. mai 1993. aasta otsus 93/361/EMÜ ühenduse ühinemise kohta 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsiooni protokolliga, mis käsitleb lämmastikoksiidide heitkoguste või nende piiriülese leviku kontrolli (EÜT L 149, 21.6.1993, lk 14–15)

Nõukogu 23. märtsi 1998. aasta otsus 98/686/EMÜ 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni juurde kuuluva väävli heitkoguste edasist vähendamist käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (EÜT L 326, 3.12.1998, lk 34)

Nõukogu 11. märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/13/EÜ teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (EÜT L 85, 29.3.1999, lk 1–22)

Nõukogu 4. aprilli 2001. aasta otsus 2001/379/EÜ, millega Euroopa Ühendus kiidab heaks piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolli (EÜT L 134, 17.5.2001, lk 40)

Nõukogu 13. juuni 2003. aasta otsus 2003/507/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ühinemist 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolliga hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta (ELT L 179, 17.7.2003, lk 1–2)

Nõukogu 19. veebruari 2004. aasta otsus 2004/259/EÜ, millega sõlmitakse Euroopa Ühenduse nimel piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni protokoll püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 81, 19.3.2004, lk 35–36)

Nõukogu 21. aprilli 2016. aasta otsus (EL) 2016/768, millega kiidetakse heaks 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta raskmetallide protokolli muudatused (ELT L 127, 18.5.2016, lk 8–20)

Nõukogu 21. aprilli 2016. aasta otsus (EL) 2016/769, millega kiidetakse heaks 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli muudatused (ELT L 127, 18.5.2016, lk 21–31)

Viimati muudetud: 08.12.2016

Top