EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Joogivesi – peamised kvaliteedistandardid

Joogivesi – peamised kvaliteedistandardid

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 98/83/EÜ – olmevee kvaliteet

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Käesoleva direktiiviga kehtestatakse joogivee standardid.
 • Selle eesmärk on kaitsta inimeste tervist olmevee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades olmevee* tervislikkuse ja puhtuse.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid peavad:
  • võtma meetmeid, mis on vajalikud tagamaks, et vesi vastab mikrobioloogilistele ja keemilistele miinimumnõuetele ning ei sisalda mikroorganisme, parasiite ega mistahes kahjulikke aineid sellisel arvul ega sellises koguses, mis võib olla ohtlik inimeste tervisele;
  • tagama vee standarditele vastavuse paigas, kus see väljub kraanidest või paakautost;
  • tagama vee kvaliteedi korrapärase seire kindlaksmääratud proovivõtukohtades, kontrollimaks, et vesi vastab mikrobioloogiliste, keemiliste ja indikaatorfunktsiooniga parameetrite väärtustele;
  • standarditele mittevastavuse korral viivitamata välja uurima selle põhjuse ning võtma vajalikke parandusmeetmeid;
  • inimeste tervisele potentsiaalselt ohtliku olmevee tarbimiseks andmise keelama või selle kasutamist piirama;
  • parandusmeetmete võtmisel teavitama tarbijaid;
  • avaldama iga kolme aasta järel aruande olmevee kvaliteedi kohta. See avaldatav teave saadetakse Euroopa Komisjonile.
 • Komisjon:
  • avaldab iga kolme aasta järel riikide andmeid kokkuvõtva aruande olmevee kvaliteedi kohta;
  • vaatab iga viie aasta järel mikrobioloogilised, keemilised ja indikaatorfunktsiooniga parameetrid ning järelevalve spetsifikatsioonid läbi, pidades silmas teaduse ja tehnika arengut. Komisjon võib teha ettepanekuid neid muuta.
 • Käesolevat direktiivi ei kohaldata loodusliku mineraalvee ega meditsiinilise tootena klassifitseeritava vee suhtes.
 • ELi riigid võivad siseriiklikest õigusaktidest välja jätta mittekaubandusliku olmevee, mis pärineb isiklikust veevarustusest ja mida kasutab kuni 50 inimest.
 • Komisjon võttis 2015. aastal vastu direktiivi (EL) 2015/1787, millega kehtestati uued ELi eeskirjad joogivee parema järelevalve tagamiseks. Direktiiv lubab ELi riikidel teha kogu ELis joogivee seiret paindlikumalt.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 25. detsembrist 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 25. detsembriks 2000.

SEONDUVAD ARENGUD

 • Esimene Euroopa kodanikualgatus kutsus 2014. aasta alguses pärast kampaania Right2Water läbiviimist üles võtma vastu ELi õigusakti, mis tagaks õiguse veele ja kanalisatsioonile.
 • Euroopa kodanikualgatuse menetlus kehtestati Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikes 4. See võimaldab inimestel paluda komisjonil võtta oma vastutusalas meetmeid, kui algatusele on kogutud vähemalt miljon allkirja vähemalt seitsmest ELi riigist.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Olmevesi: algolekus ja töödeldud vesi, mis on mõeldud joogiveeks, toiduvalmistamiseks või muuks olmetarbimiseks. Seda võidakse kätte toimetada kraanist, paagiga, pudelites või mahutites.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32–54)

Direktiivi 98/83/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 20.02.2017

Top