EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa äriühingu põhikiri

Euroopa äriühingu põhikiri

Euroopa äriühingu (SE) põhikiri on õiguslik struktuur, mis võimaldab äriühingul tegutseda erinevates ELi riikides ühtse põhikirja alusel vastavalt liidu õigusaktide määratlusele, mis on ühine kõigis ELi riikides.

ÕIGUSAKT

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2157/2001, 8. oktoober 2001, Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta.

Nõukogu direktiiv 2001/86/EÜ, 8. oktoober 2001, millega täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes.

KOKKUVÕTE

Euroopa äriühingu põhikiri võeti vastu 2001. aastal ja see jõustus 2004. aastal - ligi kolmkümmend aastat pärast komisjonile esimese sellise ettepaneku tegemist. Sellele pandi alus määrusega (EÜ) nr 2157/2001 (SE-määrus), mida täiendati direktiiviga nr 2001/86/EÜ (SE-direktiiv), milles sätestatakse eeskirjad SE põhikirjas töötajate kaasamisele, tunnustades seeläbi nende positsiooni ja rolli äriettevõttes.

SE loomisega hõlbustati nende äriühingute tegevust ELis, kes soovivad oma tegevust laiendada kogu liidu ulatuses.

SE-määruse ja siseriiklike õigusaktide ühendatud rakendamine

ELi riigis asuva peakontoriga SE allub:

  • määruse sätetele;
  • määrusega reguleerimata valdkondades konkreetselt SEsid käsitlevate ühenduse meetmete rakendamiseks vastuvõetud ELi riikide õigusnormidele ning aktsiaseltside suhtes kohaldatavatele õigusnormidele. Näiteks lõpetamise, likvideerimise, maksejõuetuse ja maksete peatamise puhul kohaldatakse valdavalt asjaomaseid ELi riigi õigusnorme.

SE asutamiseeskirjad

Euroopa äriühingu asutavad vähemalt kaks ELi eri riikidest pärit äriühingut, mis tähendab selgelt, et selle asutamiseks on vaja olemasolevat baasi. Sellel peab olema kapitali vähemalt 120 000 eurot ja asutamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:

Põhikirja tüüp

Äriühingu tüüp

Kriteeriumid, mis peavad olema täidetud

Ühinemine (Euroopa äriühingu asutamiseks)

Aktsiaseltsid

Vähemalt kaks ettevõtetest peavad pärinema erinevatest ELi riikidest.

Euroopa valdusettevõtja asutamine

Aktsiaselts või osaühing

Vähemalt kaks ettevõtetest peavad pärinema erinevatest ELi riikidest või neil peab olema olnud vähemalt kaks aastat tütarettevõtja teises ELi riigis.

Euroopa tütarettevõtja asutamine

Äriühingud vm juriidilised isikud

Vähemalt kaks ettevõtetest peavad pärinema erinevatest ELi riikidest või neil peab olema olnud vähemalt kaks aastat tütarettevõtja teises ELi riigis.

Ümberkujundamine

Aktsiaselts

Ettevõtjal peab olema olnud vähemalt kaks aastat tütarettevõtja teises ELi riigis.

Lisaks saab Euroopa äriühing asutada ühe (või mitu) tütarettevõtjat, kes on samuti Euroopa äriühingud.

SE registrijärgne asukoht peab asuma seal, kus on ka tema halduskeskus ehk tegelik juhtimiskeskus. SE võib siiski oma registrijärgset asukohta ELi piires muuta, ilma et oleks vaja algne ettevõte lõpetada ja asutada uus.

Teade SE registrisse kandmise ja sellise kande kustutamise kohta avaldatakse teavitamise eesmärgil Euroopa Ühenduste Teatajas.

Organisatsiooni struktuuri kaks varianti

Euroopa äriühingu põhikirjas võib ette näha kaks erinevat struktuuri:

  • kahetasandiline struktuur juhtorgani ja järelevalveorganiga lisaks aktsionäride üldkoosolekule;
  • ühetasandiline struktuur lihtsalt üldkoosoleku ja haldusorganiga.

Maksualase ühtlustamise puudumine

SE suhtes kohaldatakse selle haldusorgani asukoha ELi riigis kehtivaid maksualase õiguse sätteid.

Töötajate kaasamine SE tegevusse

Ühtegi SEd ei saa asutada, kui sellele ei ole juhtkonna ja töötajate kokkuleppel valitud töötajate kaasamise mudelit. Lepingus tuleb ette näha teavitamise ja ärakuulamise menetlused ning vajaduse korral ka töötajate kaasamine SE haldusorganitesse. Selline kaasamine on siiski nõutav üksnes siis, kui sellised sätted olid töötajatele ette nähtud juba enne SE asutamist.

Kui osapooled ei suuda mõlemat rahuldavale kokkuleppele jõuda, kohaldatakse direktiivi lisas loetletud standardeeskirju.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 2157/2001

8.10.2004

-

ELT L 294, 10.11.2001

Direktiiv 2001/86/EÜ

10.11.2001

8.10.2004

ELT L 294, 10.11.2001

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 885/2004

1.5.2004

-

ELT L 168, 1.5.2004

Määrus (EÜ) nr 1791/2006

1.1.2007

-

ELT L 363, 20.12.2006

Määrus (EL) nr 517/2013

1.7.2013

-

ELT L 158, 10.6.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2157/2001 (Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta) kohaldamine (KOM(2010)676 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Viimati muudetud: 30.06.2014

Top