EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa majandushuviühing

Euroopa majandushuviühing

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EMÜ) nr 2137/85 Euroopa majandushuvigrupi kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

  • Määrusega luuakse ELi tasandil õiguslik vahend Euroopa majandushuviühing (EMHÜ), mille eesmärk on vähendada õiguslikke, fiskaalseid ja psühholoogilisi probleeme, millega füüsilised isikud ning äriühingud ja muud juriidilised isikud piiriüleses koostöös kokku puutuvad.

PÕHIPUNKTID

EMHÜ moodustatakse kooskõlas alljärgnevalt kirjeldatud eeskirjadega.

Eesmärk

Huviühingu eesmärk on hõlbustada või arendada oma liikmete majandustegevust ressursside, tegevuste või oskuste ühendamise teel. Sellega soovitakse saavutada paremaid tulemusi kui saavutavad üksikult tegutsevad liikmed.

Asutamine

  • EMHÜ võivad luua äriühingud või muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud juriidilised isikud, kes on asutatud kooskõlas mõne ELi riigi õigusega ja kelle registreeritud asukoht on ELis. Selle võivad asutada ka füüsilised isikud, kes tegelevad tööstusliku, kaubandusliku, käsitööndusliku või põllumajandusliku tegevusega või kes osutavad ELis kutsealaseid või muid teenuseid.
  • EMHÜ-l peab olema vähemalt kaks liiget ELi eri riikidest.
  • EMHÜ asutamisleping peab sisaldama huviühingu nime, asukohta, asutamise eesmärke, huviühingu iga liikme nime, registrinumbrit ja registreerimiskohta, kui need on olemas, ning huviühingu tegevuse tähtaega, kui see on määratud. Leping esitatakse iga ELi riigi poolt ettenähtud registripidajale. Sel viisil registreerimine tagab EMHÜ täieliku õigus- ja teovõime kogu ELis.
  • EMHÜ ei või esineda avalikkuse ees üleskutsega investeerida huviühingusse.
  • EMHÜ ei pea tingimata olema loodud kapitaliga. Liikmed võivad kasutada alternatiivseid rahastamisvahendeid.

Töötajad

EMHÜ ei tohi tööle võtta rohkem kui 500 inimest.

Asutamis- ja lõpetamisteate avaldamine

Huviühingu asutamise või tegevuse lõpetamise kohta avaldatakse teade Euroopa Ühenduste Teatajas.

Asukoht

Huviühingu asukoht peab olema ELis. Teatavatel tingimustel võib asukoha üle viia teise ELi riiki.

Hääletamisõigused ja organid

EMHÜ igal liikmel on üks hääl, kuid asutamislepingus võib teatavatele liikmetele anda siiski rohkem kui ühe hääle, tingimusel, et ühelgi liikmel ei ole häälteenamust. Määruses on loetletud otsused, mis peavad olema ühehäälsed.

EMHÜ-l peab olema vähemalt kaks organit:

  • liikmete täiskogu ja
  • tegevjuht või tegevjuhid.

Tegevjuhid esindavad EMHÜ-d tehingutes kolmandate osapooltega ja tegutsevad EMHÜ nimel siduvalt ka juhul, kui tegevjuhtide tegevus ei vasta huviühingu eesmärkidele.

Kasum

Huviühingu eesmärk ei ole teenida endale kasumit. EMHÜ kasum loetakse liikmete kasumiks ja jaotatakse nende vahel vastavalt huviühingu asutamislepingu asjaomasele sättele või sellise sätte puudumisel võrdselt. EMHÜ kasum või kahjum on maksustatav üksnes liikmete tasandil.

Piiramatu solidaarvastutus

Vastukaaluks EMHÜ aluseks olevatele lepinguvabadusele ja tõsiasjale, et liikmetele ei kehti miinimumkapitali nõue, vastutavad kõik EMHÜ liikmed piiramatult solidaarselt huviühingu võla eest.

TAUST

See määrus aitab tagada majandustegevuse ühtse arengu ELis ja toetab sellise ühtse turu rajamist, mis pakub siseriikliku turu tingimustega sarnaseid tingimusi.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 25. juuli 1985. aasta määrus (EMÜ) nr 2137/85 Euroopa majandushuvigrupi kohta (EÜT L 199, 31.7.1985, lk 1–9)

Viimati muudetud: 20.06.2016

Top