EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Siseturg ja riigiabi – reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel

Siseturg ja riigiabi – reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1370/2007 reisijateveoteenuse osutamise kohta raudteel ja maanteel

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Kõnealuse avalike teenuste osutamise kohustuse määrusega kehtestatakse tingimused, mille kohaselt ametiasutused võivad transpordiettevõtjatele hüvitist maksta või anda neile ainuõiguse osutada ühistransporditeenuseid, mis on üldistes huvides, kuid poleks muidu majanduslikult tasuvad. Avalike teenuste osutamise kohustuse kehtestamisega soovivad ametiasutused tagada reisijatele juurdepääsu ohutule, tõhusale, atraktiivsele ja kvaliteetsele ühistransporditeenusele.
 • Sellega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused 1191/69 ja 1107/70. Seda muudeti viimati määrusega (EL) 2016/2338.

PÕHIPUNKTID

Määrusega kehtestatakse

 • ametiasutuste kohustus sõlmida avaliku teenindamise lepingud, kui nad:
  • annavad ainuõiguse, millega antakse ühistranspordiettevõtjale õigus teatud avalike reisijateveoteenuste osutamiseks teataval liinil, teatavas võrgus või teatavas piirkonnas, välistades mis tahes teise võimaliku teenuseosutaja ja/või
  • hüvitavad ühistranspordiettevõtja kulud, mis on seotud avaliku teenindamise kohustuse täitmisega;
 • eeskirjad avaliku teenindamise lepingute sõlmimise kohta;
 • eeskirjad hüvitise suuruse arvutamise kohta.

Kohaldamisala

Määrust kohaldatakse avalikule reisijateveole raudteel ja maanteel. Kuid ELi riigid võivad seda kohaldada ka avalikule reisijateveole siseveeteedel ja riikide territoriaalvetes.

Avaliku teenindamise lepingud ja üldeeskirjad

 • Teatud piirkonnas pädev asutus sõlmib avaliku teenindamise lepingu, millega antakse teenuseosutajale ainuõigus ja/või hüvitis avaliku teenindamise kohustuse täitmise eest.
 • Maksimumtariifide kehtestamise kohustuse kõikidele reisijatele või teatavatele reisijatekategooriatele võib kehtestada ka üldeeskirja kaudu, mida kohaldatakse kõigile teenuseosutajatele ilma diskrimineerimiseta.
 • Ametiasutus maksab hüvitist, et korvata avaliku teenindamise kohustuse mõju teenuseosutaja kuludele ja tuludele.
 • Avaliku teenindamise lepingutes (ja üldeeskirjades) määratletakse:
  • hüvitamisele kuuluvad avaliku teenindamise kohustused;
  • hüvitise arvutamise eeskirjad ning ainuõiguste laad ja ulatus;
  • ülekompenseerimine, mida tuleb vältida;
  • teenuse osutamisega seotud kulude (personalikulud, energiakulud, infrastruktuuriga seotud kulud, veeremite kulud, hoolduskulud jne) jaotuskord;
  • piletimüügist saadava tulu jaotuskord (kas jääb teenuseosutajale, kuulub väljamaksmisele asutusele või nende vahel jagamisele).
 • Avaliku teenindamise lepingute kestus ei ületa kümmet aastat bussiteenuste ja 15 aastat reisijateveoteenuste puhul raudteel või muudel rööbasteedel.

Avaliku teenindamise lepingute sõlmimine

 • Avaliku teenindamise lepingud sõlmitakse vastavalt käesoleva määruse eeskirjadele. Avaliku reisijateveoteenuse osutamiseks bussi või trammiga rakendatakse siiski direktiivides 2014/25/EÜ (vt kokkuvõte „Riigihangete läbiviimine – vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektorit käsitlevad eeskirjad“) ja 2014/24/EÜ sisalduvaid riigihankemenetlusi (vt kokkuvõte „Riigihankelepingud – selgete põhieeskirjade sätestamine“).
 • Üldreeglina peavad pädevad asutused avaliku teenindamise lepingud sõlmima läbipaistva ja mittediskrimineeriva pakkumismenetluse teel.
 • Kohustust sõlmida hankelepinguid pakkumismenetluse teel ei rakendata:
  • kui kohalik omavalitsus osutab avalikku reisijateveoteenust ise või määrab selle sõltuvale teenuseosutajale (eraldi ettevõtja, mille üle kohalik omavalitsus teostab kontrolli, mis on sarnane tema enda osakondade üle teostatava kontrolliga);
  • kui lepingu maht on mõõdukas
   • hinnanguline keskmine aastane maksumus on väiksem kui üks miljon eurot või
   • avaliku reisijateveoteenuse osutamist aastas on vähem kui 300 000 kilomeetri ulatuses;
  • kui võetakse erakorralisi meetmeid või sõlmitakse leping teenuse tegelike või võimalike katkemiste puhuks.

Avaliku teenindamise lepingud raudteesektoris

Seda määrust on muudetud määrusega (EL) 2016/2338, kehtestades pakkumislepingu sõlmimise põhimõtted ka raudteesektori avaliku teenindamise lepingutele, mis olid varem välja jäetud. Võimaldatakse pikk üleminekuperiood, et ametiasutused ja teenuseosutajad saaksid uute eeskirjadega kohaneda.

Otselepingute sõlmimine raudteesektoris on erandlikel ja täpselt määratletud asjaoludel endiselt võimalik, eriti kui:

 • see on õigustatud transpordituru ja -võrgu struktuuriliste ja geograafiliste iseärasustega (suurus, nõudluse iseärasused, võrgu keerukus, tehniline ja geograafiline eraldatus, teenuste liik) ning
 • selle tulemuseks on teenuste kvaliteedi või kulutasuvuse või mõlema paranemine võrreldes eelmise lepinguga;
 • lepingute maht on mõõdukas
  • hinnanguline keskmine aastane maksumus on väiksem kui 7,5 miljonit eurot või
  • vähem kui 500 000 kilomeetrit.

Üleminekuaeg

Alates 25. detsembrist 2023 ei ole raudteesektori avaliku teenindamise otseepinguid tingimusteta enam võimalik sõlmida.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 3. detsembrist 2009, välja arvatud artikkel 5 avaliku teenindamise lepingute sõlmimise kohta, mida kohaldatakse alates 3. detsembrist 2019.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1–13)

Määruse (EÜ) nr 1370/2007 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1–64)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243–374)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni teatis tõlgendamissuuniste kohta seoses määrusega (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel (ELT C 92,29.3.2014, lk 1–21)

Viimati muudetud: 01.10.2019

Top