EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tippdomeen .eu (kuni 2022)

Tippdomeen .eu (kuni 2022)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni .eu kasutuselevõtu kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega nähakse ette internetiaadresside „.eu“-liite ehk nn tippdomeeni kasutuselevõtu kord. Eelkõige sätestatakse määrusega registri loomine ning kehtestatakse registri toimimise üldine poliitikaraamistik.

PÕHIPUNKTID

Tippdomeen „.eu“ annab ELile oma internetiidentiteedi. Selle eesmärk on suurendada ELi nähtavust internetis, laiendada kasutajatele domeeninimede valikuvõimalusi ning edendada elektroonilise kaubanduse arengut siseturul.

Tippdomeeni „.eu“ loomine on üks 2002. aasta e-Euroopa tegevuskavas püstitatud eesmärke elektroonilise kaubanduse arengu kiirendamiseks ning interneti kasutamise edendamiseks.

Tippdomeen „.eu“ täiendab ELis juba olemasolevaid domeeninimesid, kuid ei asenda neid. See annab kasutajatele võimaluse omada üleeuroopalist identiteeti (puudutab peamiselt veebilehtede või e-posti aadresse).

Eesmärgid

Tippdomeeni „.eu“ kasutusele võtmisel on mitu eesmärki:

 • soodustada interneti kasutamist ning laiendada kasutajate valikuvõimalusi, pakkudes alternatiivi lisaks olemasolevatele geograafilistele tippdomeenidele (nt „.fr“ Prantsusmaal või „.it“ Itaalias) või ülemaailmsetele tegevusvaldkondadega seotud tippdomeenidele (nt „.com“ või „.net“);
 • parandada üleeuroopaliste serverite koostalitlusvõimet (nt võimet tegutseda koos ning vahetada ja kasutada teavet), tagades nimeserverite .eu kättesaadavuse ELis;
 • parandada ELi siseturu nähtavust ülemaailmses võrgustikus ning tugevdada ELi mainet ülemaailmsetes andmevõrkudes.

Register

Register on valitsusväline organisatsioon, mis tegutseb Euroopa Komisjoniga sõlmitud lepingu alusel.

Registri ülesanded on järgmised:

 • akrediteeritud registreerijate vahendusel domeeninimede registreerimine tippdomeeni .eu alla, kui seda taotlevad ettevõtjad, organisatsioonid või füüsilised isikud, kelle registrijärgne asukoht või elukoht on ELis;
 • tippdomeeni .eu suhtes kohaldatava registreerimispoliitika vastuvõtmine pärast komisjoni ja teiste huvitatud isikutega konsulteerimist, võttes arvesse avaliku korra eeskirju;
 • tehtud kulutustega otseselt seotud lõivude kehtestamine;
 • domeeninimede või registri otsustega seotud vaidluste kohtuvälise lahendamise poliitika elluviimine;
 • tippdomeeni .eu registreerijate akrediteerimise menetluskorra kinnitamine ja menetluste läbiviimine;
 • domeeninimede andmebaaside turvalisuse tagamine.

Poliitiline raamistik

Komisjoni ülesanne on võtta vastu tippdomeeni .eu rakendamise ja toimimise üldeeskirjad ning registreerimise avaliku korra põhimõtted. Kõnealused eeskirjad hõlmavad eelkõige järgmist:

 • vaidluste kohtuvälise lahendamise poliitika;
 • avaliku korra eeskirjad seoses domeeninimede registreerimisega spekulatsiooni või kuritarvitamise eesmärgil;
 • domeeninimede võimaliku tühistamise kord;
 • keeleküsimused ja geograafiliste määratlustega seotud küsimused;
 • intellektuaalomandi ja muude õiguste käsitlemine.

Õiguste reservatsioon

EL jätab endale kõik tippdomeeniga „.eu“ seotud õigused, eelkõige kõnealuse registri andmebaaside intellektuaalomandi ja muud õigused.

Rakendamine

Iga kahe aasta järel peab komisjon esitama aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule tippdomeeni .eu rakendamise, tõhususe ja toimimise kohta.

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 733/2002 on tunnistatud kehtetuks määrusega (EL) 2019/517, mis käsitleb tippdomeeninime .eu. Määrus (EÜ) nr 733/2002 kehtib kuni 12. oktoobrini 2022.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 30. aprillist 2002.

TAUST

2016. aasta aprillis tähistab tippdomeen .eu oma 10. aastapäeva.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprilli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni .eu kasutuselevõtu kohta (EÜT L 113, 30.4.2002, lk 1–5)

Määruse (EÜ) nr 733/2002 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 2019/517, mis käsitleb tippdomeeninime .eu kasutuselevõttu ja toimimist, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 733/2002 ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 (ELT L 91, 29.3.2019, lk 25–35)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule tippdomeeni .eu rakendamise, toimimise ja tõhususe kohta (COM(2017) 0725 final, 4.12.2017)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule tippdomeeni .eu rakendamise, toimimise ja tõhususe kohta (COM(2015) 680 final, 18.12.2015)

Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 874/2004, millega kehtestatakse tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted (ELT L 162, 30.4.2004, lk 40–50)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 29.08.2019

Top