EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Raadiospektri reguleerimine

Raadiospektri reguleerimine

Meile enesestmõistetavana tunduvate vahendite (nt mobiiltelefonid, ringhääling, interneti lairibaühendus ja kaugjuhitavad seadmed) tööks hädavajalike raadiosageduste maht on piiratud. Raadiosageduste optimaalse kasutuse tagamiseks leppis Euroopa Liit kokku selle poliitikavaldkonna kooskõlastamises, et vältida näiteks tähtsate sidevahendite häireid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsus nr 676/2002/EÜ Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus).

KOKKUVÕTE

Käesoleva otsuse eesmärk on luua ELis kooskõlastatud poliitikaraamistik raadiospektri kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise tehniliste tingimuste kohta. Seda otsust kohaldatakse raadio ja traadita side sagedustele, sh GSM ning kolmanda ja neljanda põlvkonna mobiilside (3G ja 4G) sagedusalad 9 kHz kuni 3000 GHz, mis on vajalikud siseturu toimimiseks.

Kõnealuse otsuse alusel võetavates meetmetes võetakse arvesse raadiospektri haldamisega seotud rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) ja Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsi (CEPT) tööd. Neist viimane (CEPT) on 48 liikmesriigiga valitsustevaheline organisatsioon.

Raadiospektrikomitee

Tuginedes 2012. aastal vastuvõetud raadiospektripoliitika programmile, abistab raadiospektrikomitee komisjoni ELi raadiospektripoliitika formuleerimisel, väljatöötamisel ja rakendamisel. Raadiospektrikomitee koosneb liikmesriikide esindajatest ja selle eesistujaks on komisjoni esindaja. Raadiospektrikomitee kaalub ettepanekuid raadiospektri kättesaadavuse ja kasutamise tingimuste ühtlustamisega seotud tehniliste rakendusmeetmete kohta.

Komitee avaldab ka arvamust komisjoni poolt CEPTile antud raadiosageduste eraldamise ja teabe kättesaadavuse ühtlustamisega seotud volituste kohta. Kui komisjonis ettevalmistatud meetmed on saanud komitee heakskiidu ja on komisjonis vastu võetud, muutuvad need kogu ELis siduvaks ning ELi riigid peavad neid raadiospektri kasutamise õiguste andmisel järgima.

Taust

Raadiosageduste eraldamisega tegelevad rahvusvahelised asutused, esmajoones Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) Maailma raadiokonverentsid (WRC) ning Euroopas Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverents (CEPT). Käesoleva otsuse alusel omandab ka EL rolli raadiospektri optimaalse kasutuse tagamisel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 676/2002/EÜ

24.2.2002

-

ELT L 108, 24.4.2002, lk 1-6

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

RAADIOSAGEDUSALADE ÜHTLUSTAMINE

Enamik komisjoni vastuvõetud raadiospektri kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise jaoks tehniliste tingimuste ühtlustamist käsitlevaid otsuseid leidub komisjoni raadiospektriotsuste veebilehel.

RAADIOSPEKTRIPOLIITIKA TÖÖRÜHM

Komisjoni 26. juuli 2002. aasta otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse raadiospektripoliitika töörühm (ELT L 198, 27.7.2002, lk 49-51).

Käesoleva otsusega asutatakse konsulteeriv raadiospektripoliitika töörühm, mis peaks abistama ja nõustama komisjoni sellistes küsimustes, nagu näiteks raadiospektri kättesaadavus ja kasutamine, ühtlustamine ja sageduste jaotamine, raadiospektri kasutamisõiguste andmine, hindamine jne.

Vt konsolideeritud versiooni.

RAADIOSPEKTRIPOLIITIKA PROGRAMM

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta otsus nr 243/2012/EL, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm (ELT L 81, 21.3.2012, lk 7-17).

Viimati muudetud: 18.07.2014

Top