Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mootorsõidukid ja nende haagised: liiklevate kommertsveokite tehnokontroll (aastani 2018)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontroll' for an updated information about the subject.

Mootorsõidukid ja nende haagised: liiklevate kommertsveokite tehnokontroll (aastani 2018)

Liikluse suurenemine Euroopa Liidus (EL) tekitab ühesuguseid ohutuse ja keskkonnaprobleeme kõikidele ELi riikidele. Sellest tulenevalt on EL liiklusohutuse, keskkonnakaitse ja ausa konkurentsi huvides ühtlustamas liiklevate kommertsmootorveokite ja nende haagiste tehnoülevaatuse süsteemi kogu ELi piires. Tehnoülevaatust kohaldatakse kommertsveokite suhtes, mis on mõeldud reisijate või kaupade vedamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/30/EÜ ühenduses liiklevate kommertsveokite tehnokontrolli kohta

KOKKUVÕTE

Direktiiviga kehtestatakse õigusraamistik ja täiendatakse eeskirju liiklevate kommertsveokite iga-aastase ülevaatuspunktides toimuva kohustusliku tehnokontrolli kohta direktiivi 2009/40/EÜ alusel (millega tunnistati 2009. aastal kehtetuks direktiiv 96/96/EÜ ning mis on omakorda kehtetuks tunnistatud 20. mail 2018. aastal jõustuva direktiiviga 2014/45/EL).

Liiklevate veokite tehnokontrollid on Euroopa Liidus (EL) sõitvate kommertsveokite ette teatamata kontrollid. Neid viivad läbi pädevad ametiasutused teedel, sadamates või mujal, kus see on asjakohane.

Direktiivis nähakse ette, et liiklevate veokite tehnokontroll koosneb ühest, kahest või kõigist järgmistest osadest:

teedel sõitva veoki hooldusseisundi visuaalne ülevaatus;

veoki liiklevate veokite tehnokontrolli nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ning, kui juht selle esitab, hiljuti koostatud liikleva veoki tehnokontrolli akti kontrollimine;

tehnoseisundis esinevate puuduste avastamine (siledad rehvid, rikkis pidurisüsteem jne). Sellisel juhul võtab kontrollija arvesse kõige hilisemaid dokumente ja muid ohutustunnistusi.

Direktiiviga nähakse ette ELi riikides regulaarsete ja asjakohaste tehnokontrollide sisseviimist, mille käigus ei tohi esineda diskrimineerimist veokijuhi kodakondsuse või veoki registreerinud riigi alusel. Nimetatud kontrollid peavad hõlmama igal aastal ulatuslikku ja esinduslikku läbilõiget kõikidest kommertsveokite kategooriatest.

Iga kahe aasta tagant peavad ELi riigid saatma komisjonile andmed eelneva kahe aasta jooksul kontrollitud kommertsveokite arvu kohta.

Direktiiviga ette nähtud tehnokontrollid tuleb läbi viia vastavalt kontrollnimekirjale (I lisa). Veokijuhile antakse kontrollakt kohapealse ülevaatuse tulemustega. Veokijuht peab olema valmis seda nõudmise peale esitama, et lihtsustada või vältida hilisemaid kontrollimisi.

Kui veoki halb olukord nõuab üksikasjalikumat läbivaatust, võib veokile määrata põhjalikuma kontrolli tunnustatud tehnoülevaatuspunktis.

Kommertsveoki kasutamine avalikel maanteedel keelatakse viivitamata, kui:

kontrolli tulemusena selgub, et veok ei vasta direktiivis sätestatud standarditele (II lisa: pidurisüsteem, heitgaasid) või

hilisema tunnustatud ülevaatuspunktis teostatud tehnokontrolli käigus selgub, et veok ei vasta direktiivi 2009/40/EÜ nõuetele ning

veok kujutab seetõttu tõsist ohtu selles viibijatele või teistele liiklejatele.

Mitteresidendile kuuluval kommertsveokil avastatud tõsistest puudustest tuleb teatada selle ELi liikmesriigi pädevatele asutustele, kus veok on registreeritud. Riik, kus puudused avastati, võib nõuda rikkuja suhtes asjakohaste meetmete rakendamist. Viimaste rakendamise korral peab riik, kus veok on registreeritud, teatama kõikidest rikkuja suhtes võetud meetmetest sellele riigile, kus puudused avastati.

Komisjonil on õigus määrata kindlaks ülevaatuse teatavad miinimumnõuded ja meetodid ning kohandada need tehnika arenguga.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2000/30/EÜ

10.8.2000

9.8.2002

ELT L 203, 10.8.2000, lk 1-8

Direktiivi 2000/30/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

I ja II lisa

Direktiiv 2010/47/EL (ELT L 173, 8.7.2010, lk 33-46).

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (Euroopa Liidu Teataja L 127, 29.4.2014, lk 134-218).

Komisjoni 5. juuli 2010. aasta soovitus 2010/379/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/30/EÜ kohase liiklevate sõidukite tehnokontrolli käigus tuvastatud puuduste riskihinnangu kohta (Euroopa Liidu Teataja L 173, 8.7.2010, lk 97-105).

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/30/EÜ (ühenduses liiklevate kommertsveokite tehnokontrolli kohta) kohaldamise kohta liikmesriikides. Aruandeperiood 2009-2010 (COM(2013) 303 final, 24.5.2013).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/30/EÜ (ühenduses liiklevate kommertsveokite tehnokontrolli kohta) kohaldamise kohta liikmesriikides. Aruandlusperiood 2011-2012 (COM(2014) 569 final, 12.9.2014).

Viimati muudetud: 13.08.2015

Top