EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sadamataristu: sadamate turvalisuse tugevdamine

Sadamataristu: sadamate turvalisuse tugevdamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiivi peamine eesmärk on võtta kasutusele meetmed Euroopa Liidu (EL) sadamate turvalisuse parandamiseks turvalisust ohustavate vahejuhtumite korral. Selle saavutamiseks on direktiivi eesmärk luua ELi raamistik, et tagada kõrge ja võrreldav turvalisuse tase kõigis ELi sadamates. See raamistik koosneb sadamate turvameetmete üldeeskirjadest, nende eeskirjade rakendamise mehhanismist ja kohastest mehhanismidest eeskirjade järgimise kontrollimiseks.
 • Käesolev direktiiv täiendab määrust (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse kohta ning komisjoni 2003. aasta mais kehtestatud meetmeid (KOM(2003) 229 (lõplik)). Need koos moodustavad vajaliku raamistiku kogu meretranspordi logistikaahela (laevast sadamasse, laeva ja sadama vaheline liides ja kogu sadamapiirkond) kaitsmiseks ebaseaduslike rünnakute ohu eest ELi territooriumil.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Direktiivi kohaldatakse sadamates ja sadamaga ühenduses olevatel aladel asuvate inimeste, infrastruktuuri ja vahendite (sealhulgas transpordivahendite) suhtes.

Sadama turvaasutus ja turvalisuse plaanid

 • ELi riigid määravad sadama turvaasutuse iga sadama jaoks. Sadama turvaasutuse võib määrata enam kui ühele sadamale. Selle asutuse ülesandeks on vajalike sadama turvameetmete kindlaksmääramine ja võtmine kooskõlas sadama turvalisuse hindamise ja plaanidega.
 • ELi riigid tagavad sadama turvalisuse plaanide väljatöötamise, säilitamise ja ajakohastamise koos sadamate turvalisuse tugevdamiseks võetud meetmete üksikasjaliku kirjeldusega (näiteks sadamatesse pääsemise tingimused või pagasi ja lasti suhtes kohaldatavad meetmed). Samuti peavad EL riigid jälgima turvalisuse plaane ja nende rakendamist ning määrama rikkumiste eest karistused.

Turvalisuse tasemed

 • Turvalisuse tasemed on vastavuses tuvastatud ohuga (tavapärane, kõrgendatud või otsene oht):
  • „turvalisuse tase 1“ tähistab taset, mille puhul rakendatakse alaliselt miinimumnõuetele vastavaid turvameetmeid;
  • „turvalisuse tase 2“ tähistab taset, mille puhul rakendatakse turvalisust ohustava vahejuhtumi kõrgendatud ohu korral vastavaid lisaturvameetmeid;
  • „turvalisuse tase 3“ tähistab taset, mille puhul rakendatakse turvalisust ohustava vahejuhtumi tõenäolise või otsese ohu korral, kuigi rünnaku objekt ei pruugi kindlalt teada olla, tugevdatud spetsiifilisi turvameetmeid.
 • EL riigid teevad teatavaks iga sadama kehtiva turvalisuse taseme ning selles tehtavad muudatused.

Sadama turvaülem

ELi riigid kinnitavad sadama turvaülema iga sadama kohta.

Igal sadamal on võimaluse korral oma turvaülem. Kuid vajadusel võib üks turvaülem vastutada mitme sadama eest.

Tema ülesanne on olla sadama turvalisuse küsimustega tegelev kontaktpunkt ning tal peaksid olema piisavad volitused ja kohalikud teadmised, et piisaval määral tagada ja koordineerida sadamate turvalisuste hindamise ja sadamate turvalisuse plaanide koostamist, ajakohastamist ja järelmeetmeid.

Läbivaatamine

ELi riigid tagavad sadamate turvalisuse hindamiste ja sadamate turvalisuse plaanide läbivaatamise iga kord, kui ilmnevad turvalisusega seotud muudatused ja vähemalt iga viie aasta järel.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 15. detsembrist 2005 ning see pidi ELi riikides jõustuma 15. juuniks 2007.

TAUST

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis Euroopa Komisjon vastu

komisjoni teatise „Suunised laevadel viibivate meremeeste, reisijate ja muude isikute tervise kaitse, repatrieerimise ja reisikorralduste kohta“

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 28–39)

Direktiivi 2005/65/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Hindamisaruanne sadamate turvalisuse tugevdamist käsitleva direktiivi rakendamise kohta“ (KOM(2009)002 (lõplik), 20.1.2009)

Komisjoni 9. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 324/2008, millega kehtestatakse meresõiduturvalisuse alaste komisjoni kontrollide läbiviimise uuendatud kord (ELT L 98, 10.4.2008, lk 5–10)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 04.05.2020

Top