EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maapealne käitlus ühenduse lennujaamades

Maapealne käitlus ühenduse lennujaamades

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Maapealse käitluse* teenused Euroopa Ühenduse (EL) lennujaamades, kus neile on juurdepääs tagatud, hõlmavad lennutranspordi korraldamist võimaldavaid teenuseid (taksoteenus, puhastamine, tankimine, pagasikäitlus jne).

Direktiivi kohaldatakse kõigi ELi lennujaamade suhtes, mis on avatud kaubanduslikuks lennuliikluseks ning mille aastane vedude maht ei ole väiksem kui 2 miljon reisijat või 50 000 tonni kaupa.

PÕHIPUNKTID

Lennujaama käitaja*, lennujaama kasutaja* või maapealse käitluse teenuste osutaja* peab määratud audiitori järelevalve all rangelt eraldama maapealset käitlust käsitleva raamatupidamise oma muude tegevusalade raamatupidamisest.

Samal ajal on ELi riigil järgmised kohustused ja õigused:

  • kohustus luua igas asjaomases lennujaamas lennujaama kasutajate huvisid kaitsvate esindajate komitee;
  • võib nõuda, et maapealse käitluse teenuste osutajad asuksid ELis ning võib piirata teenuseosutajate arvu, kellel on lubatud osutada selliseid maapealse käitluse teenuse liike nagu pagasikäitlus, perroonikäitlus, kütuse- ja õlikäitlus, kauba ja posti käitlus;
  • võib vähendada nende lennujaama kasutajate arvu kuni kaheni, kellel on õigus osutada omakäitlust selliste maapealse käitluse teenuste liikide puhul nagu pagasikäitlus, perroonikäitlus, kütuse- ja õlikäitlus, kauba ja posti käitlus;
  • võib eranditest kasu saada (ajaliselt piiratud), kui lennujaama eriomased piirangud ruumi või mahu osas teevad võimatuks turu avamise ja/või omakäitluse juurutamise;
  • võib teatavatel tingimustel jätta ühele organile tsentraliseeritud infrastruktuuride juhtimise, kui neid ei ole võimalik jaotada või nende maksumus ei võimalda dubleerimist. Teatavatel tingimustel võivad ELi riigid aga teha erandeid lennujaamadele, kus eriomased piirangud teevad võimatuks turu avamise ja/või omakäitluse juurutamise käesoleva direktiiviga sätestatud ulatuses;
  • võib kohustada lennujaamale valitud teenuste osutajat osutama teenust ka saartel, mis on ELi riigi territooriumi osa;
  • võib maapealse käitluse teenuste osutajatelt nõuda loa omandamist lennujaamast sõltumatult ametiasutuselt, et tagada ohutus, turvalisus, keskkonnakaitse ja vastavus asjakohastele sotsiaalõigusnormidele;
  • peab võtma vajalikud meetmed tagamaks, et maapealse käitluse teenuste osutajad ja omakäitlust teostada soovivad lennujaama kasutajad omavad juurdepääsu lennujaama rajatistele. Kui juurdepääs lennujaama rajatistele on tasuline, määratakse tasumäär vastavalt asjakohastele, objektiivsetele, avalikele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele;
  • vastavalt ELi õiguse muudele sätetele võib võtta vajalikke meetmeid, et tagada töötajate õiguste ja keskkonna kaitse.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 14. novembrist 1996 ning see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 25. oktoobriks 1997.

TAUST

Käesoleva direktiiviga sätestati järkjärguline kohaldamise ajakava vastavalt sellele, kas tegemist oli omakäitlusteenuste või kolmandate isikute osutatud teenustega. Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2001 ELi riikide territooriumidel asuvate kõikide lennujaamade suhtes, mille aastane vedude maht ei ole väiksem kui 2 miljonit reisijat või 50 000 tonni kaupa.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Maapealne käitlus – hõlmab väga mitmesuguseid teenuseid, mida lennuettevõtjad nõuavad, et lende korraldada. Need teenused hõlmavad selliseid valdkondi nagu hooldus, kütuse- ja kaubakäitlus. Maapealne käitlus hõlmab ka selliseid teenuseid nagu reisijate registreerimine, toitlustamine, pagasikäitlus ja transport lennujaamas.
Lennujaama käitaja – organ, kes vastutab lennujaama infrastruktuuride haldamise ja juhtimise ning erinevate operaatorite tegevuse järelevalve ja koordineerimise eest.
Lennujaama kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab reisijateveo, posti- või kaubaveo eest õhu kaudu.
Maapealse käitluse teenuste osutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes osutab kolmandatele isikutele üht või mitut liiki maapealse käitluse teenust.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 15. oktoobri 1996. aasta direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades (EÜT L 272, 25.10.1996, lk 36–45)

Nõukogu direktiivi 96/67/EÜ hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 28.02.2020

Top