EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Laevade ja sadamarajatiste turvalisus

Laevade ja sadamarajatiste turvalisus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

 • Kõik ELi riigid peavad täielikult rakendama laevade ja sadamarajatiste rahvusvahelise turvalisuse koodeksi ning SOLASe konventsiooni ajakohastatud versiooni 1. juuliks 2004. Peamiste riigisiseste reisilaevade puhul on tähtaeg 1. juuli 2005.
 • Pärast kohustuslikku turvariski hindamist peavad kõik ELi riigid 1. juuliks 2007 otsustama, millisel määral nad kohaldavad meetmeid riigisisese meresõidu muude kategooriate suhtes.
 • Iga ELi riik teavitab IMOd, Euroopa Komisjoni ja teisi ELi riike võetud meetmetest. Samuti tuleb edastada igas ELi riigis määratud meresõidu turvalisuse keskuste andmed.
 • Erimeetmetega hõlmatud laevad, mis kavatsevad siseneda ELi sadamasse, peavad esitama asjaomastele riiklikele ametiasutustele teabe turvalisuse kohta
  • vähemalt 24 tundi ette või
  • vähemalt eelmisest sadamast lahkudes, kui reis kestab vähem kui 24 tundi; või
  • kohe, kui külastatav sadam selgub, kui see ei olnud väljumise ajal teada.
 • Oma territooriumil või kahe ELi riigi vahel kulgevad regulaarliinid võidakse vabastada saabumiseelse teabe esitamisest tingimusel, et nad esitavad teabe ametiasutuse taotluse korral.
 • ELi riikide ametiasutused haldavad ja ajakohastavad nende ühingute ja laevade loetelu, mille suhtes kohaldatakse erandit.
 • 1. juuliks 2004 pidid ELi riigid määrama meresõiduturvalisuse keskuse.

COVID-19 pandeemia tagajärjed

 • Kuna jätkuv rahvatervise kriis raskendab ELi riikide ametiasutustel selliste meresõidu turvalisuse kontrollide ja ülevaatuste tegemist, mis on vajalikud teatavate dokumentide uuendamiseks meresõidu turvalisuse valdkonnas, pikendatakse määrusega (EL) 2020/698 sadamarajatiste ja sadamate turvalisuse hindamiste ja turvaplaanide läbivaatamise tähtaegu, et võimaldada ELi riikidele ja laevandussektorile paindlik ja pragmaatiline lähenemisviis ning hoida olulised tarneahelad avatuna, ohustamata seejuures turvalisust.
 • Määrus (EL) 2020/698 võimaldab teatavat paindlikkust meresõidu turvaõppuste ja -harjutuste puhul, mida meresõidu turvalisust käsitlevate ELi õigusaktide, näiteks direktiivi 2005/65/EÜ (vt kokkuvõte) kohaselt tuleb läbi viia teatava aja jooksul.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2004.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Meresõidu turvalisus: mitmed ennetusabinõud laevade ja sadamarajatiste kaitsmiseks tahtliku õigusvastase tegevuse ohtude eest.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 129, 29.4.2004, lk 6–91)

Määruse (EÜ) nr 725/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/698, milles sätestatakse seoses COVID‐19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (ELT L 165, 27.5.2020, lk 10–24)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 28–39)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 08.07.2020

Top