EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Punkrikütuse reostuskahjude tsiviilvastutus – punkrikütuse konventsioon

Punkrikütuse reostuskahjude tsiviilvastutus – punkrikütuse konventsioon

KOKKUVÕTE:

otsus 2002/762/EÜ, millega volitatakse ELi riike punkrikütuse konventsiooni allkirjastama, ratifitseerima või sellega ühinema

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega volitatakse ELi riike 2001. aasta punkrikütuse reostuskahjude tsiviilvastutuse rahvusvahelist konventsiooni (punkrikütuse konventsiooni) allkirjastama, ratifitseerima või sellega ühinema.

PÕHIPUNKTID

Punkrikütuse konventsioon võeti vastu Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) egiidi all, et tagada laeva punkris veetava kütuse lekkimisest tekkinud reostuskahjude eest piisava, kiire ja tõhusa hüvitise maksmine.

Vastavus ELi eeskirjadele

 • Punkrikütuse konventsiooni artiklid 9 ja 10 puudutavad eeskirju, mis on sätestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 44/2001 (praegu määrus (EL) nr 1215/2012) kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.
 • Konventsioonis ei ole sätestatud võimalust, et rahvusvaheline organisatsioon, nagu EL, võiks selle allkirjastada, ratifitseerida või sellega ühineda.
 • ELi riigid peavad seetõttu ELi volitusel selle ELi huvides allkirjastama, ratifitseerima või sellega ühinema. Sealjuures peavad ELi riigid tegema avalduse, mille kohaselt nad kohustuvad kohaldama vastastikustes suhetes määruse (EÜ) nr 1215/2012 sätteid.

Reguleerimisala

Konventsiooni reguleerimisalasse kuuluvad:

 • reostusest põhjustatud kahjud konventsiooni osalisriigi territooriumil, territoriaalmeres, majandusvööndis või samaväärsel alal;
 • selliste kahjude ennetamiseks või minimeerimiseks võetud meetmed.

Seda ei kohaldata sõjalaevade, mereväe abilaevade ega muude riigile kuuluvate laevade suhtes. Teisalt võivad kõik konventsiooni osalisriigid otsustada seda kohaldada loetletud liiki laevadele.

Laevaomaniku vastutus

Juhtumi asetleidmise ajal vastutab laeva omanik täielikult selle laeva punkrikütusest tekkinud reostuse põhjustatud kahju eest. Laevaomanik on siiski vastutusest vaba, kui ta suudab tõestada, et:

 • kahju põhjustas sõjategevus, vaenulik tegevus, ülestõus, erandliku, vältimatu ja vastupandamatu iseloomuga loodusnähtus, või
 • kahju põhjuseks oli kolmanda osapoole poolt kahju tekitamisele suunatud tegu või tegevusetus, või
 • kahju põhjustas tervikuna mis tahes valitsuse või muu vastutava ametiasutuse hooletus.

Kohustuslik kindlustus või rahaline tagatis

 • Konventsiooni osalisriigis registreeritud laevade (kogumahutavusega üle 1000 tonni) omanikud on kohustatud omama kindlustust või muud rahalist tagatist (nt panga vm finantseerimisasutuse tagatis), et katta oma vastutus reostusest põhjustatud kahju eest.
 • Kindlustuse või muu rahalise tagatise kehtivuse kohta annab riigi asjaomane ametiasutus igale laevale välja tõendi, mis peab olema laeva pardal kaasas. Samuti tuleb tõendi koopia anda hoiule laevaregistrit pidavale ametiasutusele.

Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine

 • Hüvitisnõue laeva omaniku, kindlustaja või muu tagatise andnud isiku vastu tuleb esitada riigis või riikides, kus reostuskahju põhjustati.
 • Konventsioonis on määratletud tingimused, mille alusel saab konventsiooni ühe osalisriigi kohtu otsust tunnustada või täita teises osalisriigis.

Tähtajad

 • Kõnealuse konventsiooni alusel hüvitise saamise õigus aegub, kui nõuet ei esitata kolme aasta jooksul kahju asetleidmise kuupäevast.
 • Mingeid nõudeid ei saa esitada, kui kahju põhjustanud juhtumi kuupäevast on möödunud üle kuue aasta.

MIS AJAST KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

Nõukogu otsusega kutsuti ELi riike üles rakendama vajalikke abinõusid, et anda oma ratifitseerimis- või ühinemiskirjad hoiule võimaluse korral enne 30. juunit 2006. aastal.

MÕJU

2015. aastaks on kõik 28 ELi riiki vastavalt nõukogu otsusele konventsiooni ratifitseerinud või sellega ühinenud.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 19. septembri 2002. aasta otsus 2002/762/EÜ, millega volitatakse liikmesriike ühenduse huvides 2001. aasta punkrikütuse reostuskahjude tsiviilvastutuse rahvusvahelist konventsiooni (punkrikütuse konventsiooni) allkirjastama, ratifitseerima või sellega ühinema (EÜT L 256, 25.9.2002, lk 7–8)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1–32)

Määruse (EL) nr 1215/2012 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 14.03.2016

Top