EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rongireisijate õigused

Rongireisijate õigused

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on kehtestada rongireisijate õigused ja kohustused, et kaitsta neid eelkõige reisi katkemise, ja parandada raudtee reisijateveo teenuste tõhusust ja atraktiivsust.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

 • Määrust kohaldatakse kõigile raudteereisidele ja -teenustele, mida osutab litsentsi alusel üks või mitu raudtee-ettevõtjat vastavalt direktiivile 2012/34/EL (vt Euroopa ühtse raudteevõrgu kokkuvõte).
 • Seda ei kohaldata kolmandate riikide territooriumil tehtavate reiside ja osutatavate teenuste suhtes.
 • Liikmesriik võib anda riigisisestele raudtee-reisijateveo teenustele erandi määruse enamike artiklite suhtes kuni viieks aastaks, mida võib kaks korda uuendada. Samuti võib ta vabastada selle määruse kohaldamisest linna-, linnalähiliinide ja piirkondlike raudtee reisijateveo teenuste osutamise.

Reisijate õigused

Rongireisijatel on järgmised põhiõigused:

Veolepingud ja teave

Reisijatele tuleks anda selget ja juurdepääsetavat teavet:

 • enne reisi, eelkõige lepingu asjakohaste tingimuste, sõiduplaanide ja kehtivate hindade kohta;
 • reisi ajal, eelkõige viivituste või teenuste katkemise korral;
 • kaebuste esitamise korra kohta;

puuetega ja liikumispuudega isikutele antav teave esitatakse juurdepääsetavas vormis.

Hilinemised ja ärajäämised

Kui rongi hilinemine sihtkohta saabumisel on rohkem kui 60 minutit, on reisijatel õigus: 

 • pileti maksumuse täieulatuslikule tagasimaksmisele läbimata osa eest või
 • esimesel võimalusel reisi jätkamine või marsruudi muutmine võrdväärsetel transporditingimustel või hilisemal kuupäeval vastavalt sellele, kuidas reisijale sobib.

Kui reisija ei vali hüvitist, vaid reisi jätkamist, võib ta nõuda miinimumhüvitist, mis on järgmised:

 • 25 % piletihinnast 60- kuni 119-minutilise hilinemise korral;
 • 50 % piletihinnast 120-minutilise või enama hilinemise korral.

Kui saabumine või väljumine hilineb rohkem kui 60 minutit, on reisijal õigus saada:

 • teavet olukorra ning arvestusliku väljumis- ja saabumisaja kohta;
 • einet ja karastusjooke ootamisajale vastaval hulgal;
 • majutust, kui on vajalik üks või mitu ööbimist;
 • transporti raudteejaama, teise võimalikku lähtekohta või veoteenuse sihtkohta, kui rong on raudteel blokeeritud.

Puudega isikud ja liikumispuudega isikud

ELi raudteetranspordi reisijate õigusi käsitlevate õigusaktidega tagatakse puudega isikutele ja liikumispuudega isikutele rongireisideks sellised võimalused, mis on võrreldavad teiste kodanike võimalustega. Seega on neil määruse kohaselt järgmised õigused:

 • võrdsel alusel juurdepääs transpordile ilma lisatasuta;
 • nõudmise korral saada teavet raudteeteenustele ja rongijaamadele juurdepääsu kohta;
 • tasuta abi rongis ja personaliga jaamas (reisijal palutakse abivajadustest vähemalt 48 tundi enne väljumist ette teatada);
 • õigus hüvitisele, kui raudtee-ettevõtja on vastutav nende isikute liikumisvahendi kadumise või kahjustumise eest.

Ohutus, kaebused ja teenuse kvaliteet

 • Reisijate ohutus tagatakse rongides ja jaamades koostöös riigiasutustega.
 • Kehtestatakse tõhus kaebuste käsitlemise mehhanism. Reisijad võivad esitada kaebuse igale asjaomasele raudtee-ettevõtjale.
 • Raudtee-ettevõtjate teenuse kvaliteedistandardite miinimumnõuded hõlmavad järgmist:
  • reisijate teave ja piletid;
  • veoteenuste täpsus ja veoteenuste katkemist puudutavad üldpõhimõtted;
  • veoteenuste tühistamine;
  • veeremi ja raudteejaamade puhtus;
  • kliendi rahulolu uuring;
  • kaebustega tegelemine, tagasimaksed ja hüvitised, kui teenuse kvaliteedistandardeid ei täideta;
  • puudega isikutele ja liikumispuudega isikutele antav abi.

Täitmine liikmesriikide poolt

Liikmesriigid määravad sõltumatu asutuse või sõltumatud asutused, kes vastutavad määruse täitmise eest. Reisijad võivad kaebuse esitada igale kõnealusele asutusele, kui nad leiavad, et nende õigusi ei ole järgitud.

Liikmesriigid kehtestavad ka käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavad tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 3. detsembrist 2009.

TAUST

Lisateave:

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, lk 14–41)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32–77)

Direktiivi 2012/34/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 (rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta) tõlgendamise suunised (ELT C 220, 4.7.2015, lk 1–10)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 1371/2007 (rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta) alusel tehtud erandid“ (COM(2015) 117 final, 11.3.2015)

Viimati muudetud: 19.03.2020

Top