EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 93/109/EÜ – üksikasjalik kord, mille alusel saavad ELi riigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta ELi kodanikud kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel saavad ELi riigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta ELi kodanikud kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel.

PÕHIPUNKTID

Kriteeriumid, mis peavad olema täidetud

Direktiiviga määratletakse kriteeriumid, mida teise ELi riigi kodanik peab täitma, et ta saaks oma elukohariigis hääletada või kandideerida. Kõnealune isik peab

  • olema ELi kodanik;
  • elama selles ELi riigis, kus ta soovib valida või kandideerida;
  • vastama samadele tingimustele nagu selle ELi riigi oma kodanik, kes soovib hääletada või kandideerida (kodanike ja mittekodanike võrdsuse põhimõte).

Kandideerimistaotluse esitamise lihtsam menetlus

Kõnealust direktiivi muudeti 2013. aastal, et lihtsustada kandidaatide taotluste esitamise menetlust, kui nad elavad ELi riigis, mille kodanikud nad ei ole. Varem pidid ELi kodanikud sellisel juhul esitama oma kodakondsusriigi tõendi, et selles riigis ei ole neilt Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimisõigust ära võetud. Kui ELi kodanikud esitavad kandideerimistaotluse, saavad nad alates aastast 2014 esitada tõendi asemel avalduse. Nende elukoha ELi riigi ametiasutused peavad pöörduma päritoluliikmesriigi poole, et kontrollida avalduse kehtivust. Tõhusa suhtlemise tagamiseks peavad ELi riigid määrama ühe kontaktpunkti, mis vastutab selliste kandidaatidega seotud teabe edastamise eest.

Valimis- ja kandideerimisõiguse kasutamine

ELi kodanikud võivad kasutada oma valimis- ja kandideerimisõigust kas elukoha ELi riigis või päritolu ELi riigis. Keegi ei tohi samadel valimistel hääletada rohkem kui üks kord ega kandideerida enamas kui ühes ELi riigis.

Valijate registrisse kandmine

Valijad kantakse elukohariigi valijate registrisse ainult juhul, kui nad seda eelnevalt taotlevad. ELi riikides, kus valimine on kodanikele juriidiliselt kohustuslik, on valijate registrisse kandmise soovi avaldanud mittekodanikest valijad samuti kohustatud hääletama.

Et nende nimed oleksid kantud valijate registrisse, peavad mittekodanikest valijad esitama samad dokumendid nagu selle riigi kodakondsusega valijad. Nad peavad esitama ka lisateavet ametliku avalduse kujul.

Õiguskaitsevahendid

Kui mittekodanikust isikut keeldutakse valijate registrisse kandmast või tema kandideerimistaotlus lükatakse tagasi, peab tal olema õigus õiguskaitsevahenditele samadel tingimustel nagu kõnealuse riigi kodanikele.

Siseriiklikud eeskirjad kodanike kohta, kes elavad väljaspool selle riigi territooriumi

Direktiivi 93/109/EÜ mingi osa ei saa mõjutada iga ELi riigi eeskirju seoses väljaspool selle riigi valimisterritooriumi elavate kodanike valimis- või kandideerimisõigusega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 30. detsembrist 1993. See tuli ELi riikides seadusena vastu võtta 1. veebruariks 1994.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 6. detsembri 1993. aasta direktiiv 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel (ELT L 329, 30.12.1993, lk 34–38)

Direktiivi 93/109/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 15.12.2017

Top