Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Alaliselt välismaal tegutsevad advokaadid – ELi eeskirjad

Alaliselt välismaal tegutsevad advokaadid – ELi eeskirjad

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 98/5/EÜ – tegutsemine advokaadina muus ELi riigis kui see, kus isik omandas kvalifikatsiooni

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiv võimaldab ühes ELi riigis kvalifikatsiooni omandanud advokaatidel tegutseda alaliselt teises ELi riigis oma päritolumaa kutsenimetuse all. Direktiivi kohaldatakse ELi kodanike suhtes, kellel on õigus tegutseda kutsenimetuse alusel advokaadi kutsealal, kuid süsteem laieneb ka kõigile Euroopa Majanduspiirkonna riikide ja Šveitsi kodanikele.

PÕHIPUNKTID

Õigus praktiseerida

  • Advokaatidel on õigus päritolumaa kutsenimetuse all tegutseda alaliselt teises ELi riigis.
  • Soovijad peavad oma tegevuse registreerima vastuvõtva ELi riigi pädevas asutuses.

Tegevusalad

  • Päritolumaa kutsenimetuse alusel praktiseerivad advokaadid võivad tegelda sama kutsetegevusega nagu vastuvõtva ELi riigi advokaadid, kuid teatavate eranditega.
  • Nad võivad anda nõu nii oma päritoluriigi kui ka vastuvõtva ELi riigi õiguse ning samuti ELi ja rahvusvahelise õiguse kohta. Tegevuseks, mis on seotud kliendi esindamise või kaitsmisega kohtumenetluses, võidakse nõuda, et mujal kui kõnealuses riigis kvalifikatsiooni omandanud advokaadid töötaksid koos kohaliku advokaadiga.

Võrdsed õigused

  • Teatavatel tingimustel võivad teiste ELi riikide advokaadid saada vastuvõtva ELi riigi kutsenimetuse. Selleks peavad nad olema tegelikult ja korrapäraselt tegutsenud vastuvõtvas ELi riigis kolm aastat ning omandanud selle aja jooksul piisavalt kogemusi vastuvõtva ELi riigi õiguse alal.
  • Kui vastuvõtva riigi õigusega seotud tegevus ei ole piisav, võivad väljaspool vastuvõtvat riiki kvalifikatsiooni omandanud advokaadid siiski saada vastuvõtva riigi kutsenimetuse, kui nad tõendavad pädevatele asutustele, et nad on omandanud vajalikud teadmised muul viisil (nt osaledes vastavatel loengutel või seminaridel).

Ühine kutsetegevus

Kui vastuvõtvas ELi riigis on lubatud ühine kutsetegevus, siis on ühel või mitmel advokaadil, kes kuuluvad oma päritoluriigis advokaadiühingusse, õigus tegutseda vastuvõtvas ELi riigis oma advokaadiühingu liikmetena.

Ametialane käitumine

Advokaadid, kes tegutsevad alaliselt teises ELi riigis, peaksid järgima vastuvõtva riigi kutse-eetika nõudeid ka siis, kui nad peavad jätkuvalt arvestama päritoluriigi deontoloogiaga.

Distsiplinaarmenetlus

Päritolumaa kutsenimetuse alusel praktiseerivate advokaatide suhtes kohaldatakse vastuvõtva ELi riigi distsiplinaarmenetlust.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

14. märtsist 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 14. märtsiks 2000.

TAUST

Advokaadikutse suhtes kohaldatakse ka muid ELi õigusakte. Need on seotud

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/5/EÜ, millega hõlbustatakse alalist tegutsemist advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus omandati kutsekvalifikatsioon (EÜT L 77, 14.3.1998, lk 36–43)

Direktiivi 98/5/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 22. märtsi 1977. aasta direktiiv 77/249/EMÜ õigusteenuste osutamise vabaduse tulemuslikuma elluviimise kohta (EÜT L 78, 26.3.1977, lk 17 ja 18). Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22–142). Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 28.10.2015

Top