EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise eeskirjad

This summary has been archived and will not be updated. See 'Riigihankelepingud – selgete põhieeskirjade sätestamine' for an updated information about the subject.

Ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise eeskirjad

Käesoleva seaduse eesmärk on tagada riigihangete jaoks avatud turg ning ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise eeskirjade õiglane kohaldamine.

KOKKUVÕTE

Direktiivis 2004/18/EÜ sätestatakse Euroopa Liidu (EL) ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise eeskirjad. Selle eesmärk on tagada hankeprotsessi õiglus ja avatus kõikjalt EList pärinevatele pakkujatele.

Reguleerimisala

See seadus reguleerib suuremat osa riigihankelepinguid peale kommunaalteenuste hankelepingute (veevarustus, transport, energeetika ja postiteenus), telekommunikatsiooni hankelepingute, teenuste kontsessioonilepingute (näiteks olemasoleva autopargi haldamine) ning teatud kaitse- ja turbeteenuste hankelepingute.

Nelja (4) tüüpi hankemenetlused

 • avatud: pakkumise võib esitada iga isik;
 • piiratud: osalemist võib taotleda iga isik ning hanget korraldav asutus otsustab, millistel isikutel lubatakse pakkumus esitada;
 • läbirääkimistega: hanget korraldavad asutused peavad otseseid läbirääkimisi hankelepingu tingimuste üle;
 • väga keeruliste lepingute puhul kasutatav menetlus, mille puhul hanget korraldav asutus arutleb hankele lubatud isikutega hanke nõudeid ja võimalikke lahendusi (seda nimetatakse ka konkurentidega peetavaks dialoogiks).

Läbipaistvus

Läbipaistvuse tagab hanketeadete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ja TED andmebaasis ning riiklikul tasandil. Kõikjal avaldatud hanketeated peavad sisaldama täpselt sama teavet, et ühtegi pakkujat mitte eelistada. Hanketeated sisaldavad muu hulgas järgmist teavet:

 • pakkumuste esitamise tähtajad,
 • pakkumuste esitamise keel(ed),
 • pakkumuste hindamise kriteeriumid ja nende suhtelised kaalud,
 • sertifikaadid/dokumendid, mis tuleb pakkumustele lisada, et hinnata kandidaadi võimekust lepingut täita.

Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu sõlmimine põhineb

 • majanduslikult soodsaimal pakkumusel (kvaliteedi, hinna, tehniliste omaduste, müügijärgse hoolduse ja tehnilise abi ja muude kriteeriumite kohaselt) või
 • üksnes madalaimal hinnal.

Piirmäärad

Reguleerimisalas on kõik teatud piirmäära ületava rahalise mahuga riigihanked. Piirmäärad arvutatakse ümber iga kahe (2) aasta järel.

Alates 1. jaanuarist 2014 kehtivad ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingutele järgmised piirmäärad, mida on muudetud määrusega (EL) nr 1336/2013:

Keskvalitsusasutused

 • ehitustööde hankelepingud, ehitustööde kontsessioonilepingud, subsideeritavad ehitustööde hankelepingud: 5 186 000 eurot;
 • kõik ideekonkursid (näiteks arhitektuuriprojektid), kõik riigihankeid korraldavate asutuste subsideeritavad teenuste hankelepingud ja kõik lisas IIA loetletud teenuste (välja arvatud teadus- ja arendustegevuse teenused ja teatud telekommunikatsiooniteenused) hankelepingud: 134 000 eurot.
 • lisas IIB loetletud teenuste ning teadus- ja arendustegevusega seotud teenuste ja teatud telekommunikatsiooniteenuste hankelepingud: 207 000 eurot;
 • kõik asjade hankelepingud, mille sõlmivad kaitsevaldkonnas mitte tegutsevad keskvalitsusasutused: 134 000 eurot;

Kõik asjade hankelepingud, mille sõlmivad kaitsevaldkonnas tegutsevad keskvalitsusasutused: (i) lisas V loetletud toodete puhul: 134 000 eurot, (ii) muude toodete puhul: 207 000 eurot.

Keskvalitsusest madalama tasandi hankijad

 • ehitustööde hankelepingud, ehitustööde kontsessioonilepingud, subsideeritavad ehitustööde hankelepingud: 5 186 000 eurot;
 • kõik teenuste hankelepingud, kõik ideekonkursid, subsideeritavad teenuste hankelepingud, kõik asjade hankelepingud: 207 000 eurot.

Direktiiv 2004/18/EÜ jääb kehtima kuni 18.aprillini 2016, mil selle asendab uus jõustuv direktiiv (direktiiv 2014/24/EL).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 30.4.2004, lk 114-240)

Direktiivi 2004/18/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, 30.4.2004, lk 1-113)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65-242)

Viimati muudetud: 30.09.2015

Top