Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Riigihanke- ja kontsessioonilepingute sõlmimise läbivaatamise kord

Go to the summaries’ table of contents

Riigihanke- ja kontsessioonilepingute sõlmimise läbivaatamise kord

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi kohaselt peavad ELi riigid tagama riigihanke- ja kontsessioonilepingute sõlmimisega seotud otsuste ning kõnealuses kontekstis tehtud menetluslike eelotsuste läbivaatamise tõhusalt ja kiiresti, kui need on vastuolus riigihankeid reguleeriva ELi õigusega.

PÕHIPUNKTID

  • Direktiivi 89/665/EMÜ kohaldatakse avaliku sektori hanke- ja kontsessioonilepingutele, mis kuuluvad asjaomaste sisuliste eeskirjade (st õigusi ja kohustusi määratlevate eeskirjade) reguleerimisalasse. Direktiividega 2014/23/EL ja 2014/24/EL asendatakse direktiiv 2004/18/EÜ alates 18. aprillist 2016.
  • ELi riigid peavad tagama, et läbivaatamise kord oleks kättesaadav vähemalt kõigile isikutele, kellel on või on olnud huvi konkreetse lepingu vastu ja kes on väidetava rikkumise tõttu kahju kannatanud või võivad kahju kannatada.
  • Direktiiv 89/665/EMÜ võimaldab astuda samme nii enne (lepingueelsed õiguskaitsevahendid) kui ka pärast lepingu allkirjastamist (lepingujärgsed õiguskaitsevahendid).
    • Lepingueelsed õiguskaitsevahendid on ette nähtud riigihanke-eeskirjade rikkumise heastamiseks pakkumismenetluse ajal või igal juhul enne lepingu jõustumist. Nende hulka kuuluvad õigus kohaldada ajutisi meetmeid, kohustuslik ooteaeg ja nõue peatada lepingu sõlmimise menetlus vaidlustuse uurimise ajaks, et takistada lepingu sõlmimist.
    • Lepingujärgsete õiguskaitsevahendite eesmärk on tunnistada olemasolev leping tühiseks ja/või näha ette kahjude hüvitamine (peamiselt kahjutasud) kahju kannatanud isikutele pärast kõnealuse lepingu sõlmimist.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 3. jaanuarist 1990. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 21. detsembriks 1991.

TAUST

  • Direktiivi 89/665/EMÜ muudeti põhjalikult direktiiviga 2007/66/EÜ. Direktiiviga 2014/23/EL tehti täiendavaid muudatusi, peamiselt direktiivi 89/665/EMÜ reguleerimisala laiendamiseks seoses direktiiviga 2014/23/EL reguleeritud kontsessioonidega ja direktiiviga 2014/24/EL kindlaks määratud riigihankelepingute sisulistele eeskirjadele osutavate viidete uuendamiseks.
  • Direktiiv 92/13/EMÜ on direktiivi 89/665/EMÜ (riigihankelepingute kohta) vaste kommunaalvõrkude valdkonnas. Seda muudeti põhjalikult direktiiviga 2007/66/EÜ. Direktiiviga 2014/23/EL tehti täiendavaid muudatusi direktiivist 2014/25/EL tingitud vajaduste tõttu.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 33–35)

Direktiivi 89/665/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil (mis hõlmab ainult direktiiviga 2007/66/EÜ ja enne seda tehtud muudatusi) on üksnes dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 76, 23.3.1992, lk 14–20). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1–64). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 08.03.2016

Top