EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ohtlike kemikaalidega seotud suurõnnetused

Ohtlike kemikaalidega seotud suurõnnetused

 

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on ohjeldada ohtlike ainetega, eriti kemikaalidega seotud suurõnnetuste ohtu.

Selle nn Seveso III direktiiviga muudeti eelmist Seveso II direktiivi (direktiiv 96/82/EÜ), millega oli Bhopalis, Toulouse’is või Enschedes toimunud õnnetusi silmas pidades muudetud pärast 1976. aastal Itaalia linnas Sevesos aset leidnud katastroofilist õnnetust vastuvõetud õigusakti – Seveso direktiivi (direktiiv 82/501/EMÜ), et selliseid õnnetusi ennetada ja ohjeldada.

PÕHIPUNKTID

Seda õigusakti muudeti, et anda üldsusele suuremad õigused. Sellega antakse üldsusele parem juurdepääs teabele lähedalasuvate tööstusrajatistega seotud riskide ja õnnetuse korral reageerimise võimaluste kohta.

Selline teave peaks olema veebipõhiselt kättesaadav koos selgitustega häire andmise viiside kohta ja selle kohta, kuidas peaks üldsus toimima.

Mis on muutunud?

Õigusakt hõlmab nüüd umbes 12 000 tööstuskäitist kogu ELis, kus kasutatakse või ladustatakse kemikaale või naftakeemiatooteid või kus toimub metallide rafineerimine.

Iga ELi riik peab tagama meetmete kehtestamise juhuks, kui tuleb toime tulla õnnetustega tööstusrajatiste lähedal, kus hoitakse suures koguses ohtlikke tooteid.

Ettevõtted, kus käideldakse neid aineid kogustes, mis ületavad teatava piiri, peavad

  • teavitama korrapäraselt inimesi, keda õnnetus võib mõjutada;
  • esitama ohutusaruandeid;
  • looma ohutuse juhtimissüsteemi;
  • kehtestama käitisesisese hädaolukorras toimimise plaani.

Samuti on uue õigusaktiga

  • kehtestatud rangemad menetlused üldsusega konsulteerimiseks projektide, kavade ja programmide asjus, mis puudutavad õigusaktiga hõlmatud käitisi;
  • maakasutuse planeerimist käsitlevate õigusaktide kaudu tagatud, et uued käitised paigutatakse olemasolevatest ohutusse kaugusse;
  • võimaldatud inimestel pöörduda kohtusse, kui nad leiavad, et neid ei ole õigesti teavitatud või kaasatud;
  • kehtestatud erinevatele käitistele rangemad inspekteerimisnormid, et tagada ohutuseeskirjade tõhus rakendamine.

Milleks uuendus?

Uusimas õigusaktis võetakse arvesse teatavaid kemikaalide klassifitseerimise tehnilisi muudatusi Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil.

Taust

Arvestades ELi suurt industrialiseerumisastet, on Seveso direktiiv aidanud saavutada suurõnnetuste sageduse vähenemise. Direktiivi loetakse tööstusõnnetuste alase poliitika võrdlusaluseks ja see on olnud eeskujuks õigusaktide koostamisel paljudes riikides üle kogu maailma.

Lisateave:

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 13. augustist 2012. ELi riigid peavad kohaldama uusi eeskirju alates 1. juunist 2015.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 1–37)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamist käsitleva direktiivi 96/82/EÜ kohaldamise kohta liikmesriikides aastatel 2012–2014 (COM(2017) 665 final, 16.11.2017)

Viimati muudetud: 04.06.2018

Top