Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Geneetiliselt muundatud organismid – jälgitavus ja märgistamine

Geneetiliselt muundatud organismid – jälgitavus ja märgistamine

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) jälgitavust ja märgistamist ning GMOdest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse eeskirjad, mis tagavad GMOsid* sisaldavate toodete ja nendest valmistatud toidu ja sööda jälgitavuse kõigis tootmis- ja turustusahela etappides.

Eeskirjad hõlmavad märgistamist, keskkonna- ja terviseriskide jälgimist ning võimalust tooted vajaduse korral müügilt kõrvaldada.

PÕHIPUNKTID

Jälgitavus

Jälgitavus (võime jälgida GMOsid ja GMOdest valmistatud tooteid kõikides tootmis- ja turustusahela etappides) võimaldab jagada tarbijatele ja toidukaubandusele teavet GMOdest valmistatud toidu ja sööda kohta ning pakkuda kaitset. See võimaldab neil teha nõuetekohase märgistuse alusel teadlikke valikuid.

Müüjate suhtes kohaldatakse kolme põhilist nõuet:

  • teavitada ostjaid kirjalikult sellest, et toode sisaldab GMOsid (või esitada toiduks või söödaks ettenähtud toodete kohta kasutuse deklaratsioon);
  • teha teatavaks määrusega kõigile GMOdele antud kordumatud tunnused;
  • (toidu ja sööda puhul) kui on olemas koostisosade loetelu, lisada märge iga koostisosa kohta, mis on toodetud GMOdest.

Seda teavet tuleb jagada tootmis- ja turustamisahela igas etapis ning säilitada viis aastat.

Märgistamine

Lõpptarbijale mõeldud müügipakenditel või kinnispakis toodetel, mis sisaldavad GMOsid, peab olema järgmine märge: „See toode sisaldab geneetiliselt muundatud organisme [või organismi(de) nimi (nimed)]”.

Inspekteerimine ja kontroll

ELi riigid peavad korraldama inspekteerimist, pistelist kontrolli ja katseid, mille käigus veendutakse, et GMOde märgistamise eeskirjad on täidetud.

Samuti peavad kõik riigid rakendama rikkumiste korral tõhusaid karistusi. Tooted võib müügilt kõrvaldada, kui neil ilmneb ettenägematu kahjulik mõju tervisele või keskkonnale.

Riiklikud ametiasutused saavad Euroopa Komisjonilt tehnilised suunised. Komisjon peab GMOde etalonaine keskregistrit, mida kasutatakse ELis lubatud GMOde tuvastamiseks. Register sisaldab ka teavet GMOde kohta, mis ei ole ELis heaks kiidetud.

Erandid

  • Toodetes võib leiduda GMOde mikrokoguseid (alla 0,9%), kui see on tehniliselt vältimatu.
  • Määrust ei kohaldata ravimite suhtes.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 7. novembrist 2003.

TAUST

Lisateave: vt Jälgitavus ja märgistamine – ELi eeskirjad.

PÕHIMÕISTE

* Geneetiliselt muundatud organismid – taimed või loomad, mille rakulist ja geneetilist koostist on aretamise käigus muudetud, et saavutada suurem saagikus või haiguskindlus.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24–28)

Määruse (EÜ) nr 1830/2003 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta – komisjoni avaldus (EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1–39). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) suhtes kohaldatava otsustusprotsessi läbivaatamine (COM(2015) 176 final, 22.4.2015)

Viimati muudetud: 18.04.2016

Top