EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Geneetiliselt muundatud toit ja sööt

Geneetiliselt muundatud toit ja sööt

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse eeskirjad geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) lubamise ja järelevalve ning geneetiliselt muundatud toidu ja sööda märgistamise kohta.

Määruse eesmärk on kaitsta:

inimeste elu ja tervist;

loomade tervist ja heaolu;

keskkonda ja tarbijate huve.

PÕHIPUNKTID

Määruse kohaldamisalasse kuuluvad:

GMOde kasutamine toidus või loomasöödas;

GMOsid sisaldav toit ja loomasööt;

toit või sööt, mille valmistamisel on kasutatud või mis sisaldab GMOdest valmistatud koostisosi.

Loa taotlemine

1.

Tootjad esitavad ühe taotluse, mis hõlmab kõiki kasutusviise: toit, loomasööt ja kasvatamine.

2.

Asjaomase ELi riigi pädev asutus kinnitab kahe nädala jooksul selle kättesaamist ja teavitab sellest Euroopa Toiduohutusametit (EFSA).

3.

EFSA-l on taotluse hindamiseks aega kuus kuud.

Riskijuhtimine

Riskijuhtimise eest vastutab Euroopa Komisjon.

EFSA hinnangu põhjal koostab komisjon soovituse kiita taotlus heaks või lükata see tagasi.

Kui komitee kiidab ettepaneku heaks, võtab komisjon selle vastu. Kui mitte, siis hindab nõukogu otsuse eelnõud ja otsustab, kas komisjon peaks selle vastu võtma või mitte.

Märgistamine

GMOsid sisaldav toit ja sööt peaks olema selgelt märgistatud.

Aga kui toit või sööt sisaldab GMOsid alla 0,9%, ei pea see olema märgistatud – niikaua kui GMO sisaldus on tehniliselt vältimatu.

TAUST

PÕHIMÕISTE

* Geneetiliselt muundatud organism – organism, mille geneetilist materjali on muudetud geenitehnoloogia abil, et kaasata geene, mida see tavaliselt ei sisalda.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23)

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 3. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 503/2013, mis käsitleb loa taotlemist geneetiliselt muundatud toidule ja söödale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaselt ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 641/2004 ja (EÜ) nr 1981/2006 (ELT L 157, 8.6.2013, lk 1–48)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/412, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist (ELT L 68, 13.3.2015, lk 1–8)

Viimati muudetud: 24.11.2015

Top