EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toidulisandite ohutuse tagamine ELis

Toidulisandite ohutuse tagamine ELis

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/46/EÜ – toidulisandid

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga ühtlustatakse toidulisandite* kohta kehtivaid eeskirju, et kaitsta tarbijaid võimalike terviseriskide ja eksitava teabe eest.

PÕHIPUNKTID

 • Õigusaktiga sätestatakse toidulisandite koostisainetena kasutatavate vitamiinide ja mineraalainete ühtlustatud loetelu.
 • Tootjad annavad soovituse päevase tarbimise maksimum- ja miinimumkoguse kohta.
 • Märgistamisel, esitamisel ja reklaamimisel ei või omistada toidulisanditele haigusi ärahoidvat, ravivat või tervendavat toimet. Samuti ei tohi anda mõista, et tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei suuda anda piisavas koguses toitaineid.
 • Märgistusel peab olema järgmine teave:
  • toitainete ja muude toidus leiduvate ainete sisaldus;
  • soovitatav päevase tarbimise kogus koos hoiatusega seda annust mitte ületada; ja
  • nõuanne hoida tooteid väikelastele kättesaamatus kohas.
 • Riiklikud ametiasutused võivad nõuda, et tootjad neid teavitaksid, esitades toote turuleviimisel märgistuse koopia.
 • Riiklikud ametiasutused võivad toidulisandi müügi peatada või seda piirata, kui nad leiavad, et see võib olla inimeste tervisele ohtlik. Nad teavitavad viivitamata Euroopa Komisjoni ja kõiki Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riike (EMP on ala, mis hõlmab 28 ELi riiki, Islandit, Liechtensteini ja Norrat ning kus toimub isikute, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine).
 • Seda õigusakti ei kohaldata ravimite suhtes.

Muud eeskirjad

 • Määrusega (EL) nr 609/2013 sätestatakse eeskirjad, mis käsitlevad imikute ja väikelaste toidu, teraviljapõhise töödeldud toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate koostist ja nendega kaasas olevat teavet.
 • Määrusega (EÜ) nr 1924/2006 ühtlustatakse eeskirju, mis käsitlevad tarbijatele müüdava toidu, sealhulgas restoranidele, haiglatele, koolidele, sööklatele ja muudele toitlustusettevõtetele tarnitava toidu kohta esitatavaid toitumis- ja tervisealaseid väiteid.
 • Määrusega (EÜ) nr 1925/2006 ühtlustatakse vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise eeskirju.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 12. juulil 2002. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. juuliks 2003.

TAUST

PÕHIMÕISTE

* Toidulisandid – toitainete või muude soodsa toitumusliku või füsioloogilise mõjuga ainete kontsentreeritud allikad, mille eesmärk on täiendada tavapärast toitumist. Neid võib müüa kapslitena, pastillidena, tablettidena ja kotikestesse või pudelitesse pakendatuna.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51–57)

Direktiivi 2002/46/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, lk 35–56)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 9–25). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 26–38). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 03.02.2016

Top