EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toiduainete märgistamine, esitlemine ja reklaam

This summary has been archived and will not be updated. See 'Toiduainete märgistamine' for an updated information about the subject.

Toiduainete märgistamine, esitlemine ja reklaam

Müügipakendis toit peab vastama sellega seotud märgistamise, esitlemise ja reklaami eeskirjadele. Need eeskirjad on ühtlustatud Euroopa Liidu (EL) tasandil, et võimaldada Euroopa tarbijail teha teadlik valik ning et kaotada takistused toidukaupade vabale liikumisele ning ebavõrdsed konkurentsitingimused.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, 20. märts 2000, toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (vt muutmisakt(id)).

KOKKUVÕTE

Direktiivi kohaldatakse toidu suhtes, mis on mõeldud tarnimiseks töötlemata kujul lõpptarbijale või restoranidele, haiglatele, sööklatele ja samalaadsetele toitlustusettevõtetele. Käesolevat direktiivi ei kohaldata Euroopa Liidust (EL) eksporditavate toodete suhtes.

Toidu märgistamine, esitlemine ja reklaamimine ei tohi:

 • eksitada tarbijat seoses toidu iseloomulike tunnuste, omaduste või mõjuga;
 • omistada toidule inimeste haigusi ärahoidvaid, ravivaid või leevendavaid omadusi (kui loodusliku mineraalvee ja eritoidu suhtes kohaldatavate ühenduse erisätetega ei nähta ette teisiti).

KOHUSTUSLIKUD ANDMED TOIDU MÄRGISTUSEL

Toidu märgistus peab sisaldama kohustuslikke andmeid. Need andmed peavad olema kergesti mõistetavad ning nähtavad, selgesti loetavad ja kustumatud. Teatavad andmed nende hulgast peavad asuma samas vaateväljas.

Müügipakendis toidu puhul kantakse kohustuslikud andmed müügipakendile või sellele kinnitatud märgisele.

Kohustuslikud andmed hõlmavad järgmist:

 • nimetus, mille all toodet müüakse;
 • loetelu koostisosadest, mis on nummerdatud kaalu järgi kahanevas järjestuses ja tähistatud täpse nimetusega, välja arvatud teatavad erandid, mis on sätestatud I, II, III ja IIIa lisas. Koostisosad, mis kuuluvad mitmesse kategooriasse, tähistatakse vastavalt nende põhifunktsioonile.Andmeid koostisosade kohta ei tule teatavatel tingimustel esitada järgmiste toitude puhul: Teatavaid lisaaineid ja ensüüme ei peeta koostisosadeks; tegemist on selliste ainetega, mida kasutatakse tehnoloogiliste abiainetena või mis sisalduvad koostisosas, kuid ei mõjuta tehnoloogiliselt valmistoodet.
 • teatavate koostisosade või koostisosade rühmade kogus, mis on väljendatud protsentides. Nimetatud nõuet kohaldatakse, kui koostisosa või koostisosade rühm:
 • netokogus, mis on väljendatud mahuühikutes vedelike puhul ja massiühikutes muude toodete puhul. Siiski on tükikaupa müüdavate toiduainete ja vedelas keskkonnas müüdavate tahkete toiduainete jaoks ette nähtud erisätted;
 • minimaalne säilimisaeg. See tähtaeg sisaldab päeva, kuud ja aastat, välja arvatud toiduainete puhul, mille säilimisaeg on alla kolme kuu (piisab päevast ja kuust), toiduainete puhul, mille säilimisaeg on kauem kui kolm kuud, kuid ei ületa 18 kuud (piisab kuust ja aastast), või mille säilimisaeg on üle 18 kuu (piisab aastast).Kuupäeva ees on sõnad „Parim enne”, kui tähtaeg sisaldab päeva, või muudel juhtudel „Parim enne … lõppu”.Säilimisaega ei ole vaja esitada järgmiste toodete puhul: Kiiresti rikneva toidu puhul asendatakse kasutatav säilimisaeg viimase tarbimispäevaga;
 • säilitamise või kasutamise eritingimused;
 • tootja või pakendaja või ühenduses registrisse kantud müüja nimi või ärinimi ja aadress. Liikmesriigil on õigus oma territooriumil toodetud või puhul nõuda ainult tootja, pakendaja või müüja andmeid;
 • päritolukohtjuhul, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;
 • kasutamisjuhend peab võimaldama toitu asjakohaselt kasutada;
 • jookide puhul, mille alkoholisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, tegelik alkoholisisaldus mahuprotsentides.

ERANDID JA ERISÄTTED

Euroopa sätetega, mida kohaldatakse konkreetsete toitude suhtes, võib lubada märgistusel vabatahtlikke andmeid seoses koostisosade loetelu ja minimaalse säilimisajaga. Nende sätetega võib näha ette teisi kohustuslikke andmeid, kui need ei riku ostjale antavat teavet.

Erisätted on ette nähtud seoses järgmiste toodetega:

 • klaasist taaskasutatavad pudelid ja väiksemõõtmelised märgised;
 • müügipakendis toit. Kui müügipakendis toit on turustatud enne lõpptarbijale müümist või on tarnitud toitlustusettevõtetele, võivad andmed olla vaid äridokumentides, tingimusel et tootenimetus, minimaalne säilimisaeg ja tootja või pakendaja kontaktandmed on esitatud toidu välispakendil;
 • müügipakendisse pakendamata toit või müügi ajal pakendatud toit ostja soovil.

KAITSEKLAUSEL

Direktiivile vastavate toiduainete turustamist võib keelata vaid ühtlustamata siseriiklike sätete puhul, milleks on konkreetsed põhjused, nagu rahvatervise kaitse, pettuste ärahoidmine või tööstus- või kaubandusomandi kaitsmine.

KOMITEEMENETLUS JA KONTEKST

Direktiivi rakendamise tagab Euroopa Komisjon, keda abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

Direktiiv 2000/13/EÜ asendab nõukogu direktiivi 79/112/EMÜ toidu märgistamise, esitlemise ja reklaamimise kohta.

Viited

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2000/13/EÜ

26.5.2000

ELT L 109, 6.5.2000

Muutmisakt(id))

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2001/101/EÜ

18.12.2001

31.12.2002

ELT L 310, 28.11.2001

Direktiiv 2002/67/EÜ

8.8.2002

30.6.2003

ELT L 191, 19.7.2002

Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ELiga ühinemise aktid.

1.5.2004

Hiljemalt 2007. aastal.

ELT L 236, 23.9.2003

Direktiiv 2006/107/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006

Direktiiv 2003/89/EÜ

25.11.2003

25.11.2004

ELT L 308, 25.11.2003

Direktiiv 2006/142/EÜ

12.1.2007

23.12.2007

ELT L 368, 23.12.2006

Määrus (EÜ) nr 1332/2008

20.1.2009

ELT L 354, 31.12.2008

Määrus (EÜ) nr 596/2009

7.8.2009

ELT L 188, 18.7.2009

Direktiivi 2000/13/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 30. jaanuar 2008, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele (KOM(2008) 40 (lõplik) − Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on ühendada direktiivid 2000/13/EÜ ja 90/496/EMÜ toitumisalase teabega märgistuse kohta, et parandada Euroopa tarbijate teavitamise ja kaitsmise taset. Ettepanekuga kehtestatakse uued märgistamisalased nõuded. Kohustuslikud andmed peaksid eelkõige hõlmama toidu määratletust, koostist ja toitainelisi omadusi, päritolu ja kasutusohutust (säilivus, mõju ja võimalik kahjulik mõju tervisele). See ausalt esitatud teave peab olema tarbijale kergesti loetav ja arusaadav. Kirja minimaalne suurus peab olema 3 mm.

Toitumisalase teabega märgistus peab sisaldama kohustuslikke andmeid, nagu koostisesse kuuluvate teatavate toitainete (rasvad, küllastunud rasvhapped, sahhariidid ja ka eriteave suhkru ja soola kohta) energeetiline väärtus ja kogus.

Muu hulgas peaksid tarbijad saama asjakohast teavet, eelkõige toidu ostmisel internetist või kasutades teisi kaugmüügi viise.

Liikmesriikidele jääb võimalus võtta vastu täiendavaid kohustuslikke andmeid teatavate toidukategooriate puhul, et kaitsta rahvatervist ja inimeste ohutust ning ka tööstus- ja kaubandusomandit. Kavandatud andmed esitatakse projekti raames komisjonile, kes võib anda negatiivseid hinnanguid.

Kaasotsustamismenetlus (2008/0028/COD)

KEELTE KASUTAMINE MÄRGISTAMISEL

Interpretative Commission communication concerning the use of languages in the marketing of foodstuffs in the light of the judgment in the Peeters case [COM(93) 532 final – Official Journal C 345 of 23.12.1993] (Komisjon võttis 10. novembril 1993. aastal vastu tõlgendava teatise, mis käsitleb keele kasutamist toiduainete turustamisel, silmas pidades Peetersi kohtuasjas tehtud otsust.) Kõnealuses teatises rõhutab komisjon, et lõpptarbijale töötlemata kujul tarnitava toidu märgised peavad olema hõlpsasti arusaadavas keeles; üldjuhul on tegemist turustava riigi ametliku keele (ametlike keeltega). Siiski tuleks lubada kasutada võõrkeelseid mõisteid või väljendeid, millest ostja kergesti aru saab.

See also

 • Toodete märgistamine ja pakendamine

Viimati muudetud: 16.11.2010

Top