EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa väiksemate nõuete menetlus – piiriüleseid kohtuvaidlusi reguleerivad eeskirjad

Euroopa väiksemate nõuete menetlus – piiriüleseid kohtuvaidlusi reguleerivad eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega luuakse lihtsustatud ja kirjalik kiirmenetlus selliste juhtumitega tegelemiseks, mis hõlmavad väikesi piiriüleseid* nõudeid. Sellega vähenevad menetluse kulud ja tagatakse, et ühes ELi riigis tehtud kohtuotsust täidetakse automaatselt ka teises liikmesriigis.
 • Määrust (EÜ) nr 861/2007 parandati ja ajakohastati määrusega (EL) 2015/2421, millega ajakohastati samuti Euroopa maksekäsumenetluse eeskirju (mis algselt kehtestati määrusega (EÜ) nr 1896/2006).

PÕHIPUNKTID

Õigusakti

 • kohaldatakse piiriüleste juhtumite puhul tsiviil- ja kaubandusasjades, kui nõue ei ületa 5000 eurot;
 • ei kohaldata järgmiste suhtes:
  • füüsiliste isikute seisund, õigus- või teovõime;
  • abielusuhetest või partnerlusest tulenevad varalised õigused;
  • ülalpidamiskohustustest tulenevad küsimused;
  • testamendid ja pärimisasjad;
  • pankrotimenetlused;
  • sotsiaalkindlustusega seotud küsimused;
  • arbitraaž;
  • tööõigus;
  • kinnisvara üürimine või rentimine;
  • eraelu puutumatuse ja isikuõiguste rikkumine, sealhulgas au teotamine.

Menetlus toimib järgmiselt:

 • kaebuse esitaja alustab kirjalikku menetlust, saates täidetud standardse nõudevormi A (I lisa) koos asjakohaste dokumentidega kohtule, kes asja menetleb;
 • kohus võib:
  • küsida täiendavat teavet, selgitusi või parandusi, kasutades standardset vormi B (II lisa);
  • tagasi lükata lubamatu taotluse või kui hageja ei täienda nõudevormi määratud tähtaja jooksul;
  • pidada kohtuistungi, kui ta leiab, et üksnes kirjalike tõendite põhjal on otsust võimatu teha;
 • kohus jätkab nõude menetlemist, saates kostjale nõude ja vastuse standardvormi C (III lisa) 14 päeva jooksul alates nõuetekohaselt täidetud nõudevormi kättesaamisest;
 • kostja:
  • vastab kohtule 30 päeva jooksul. 14 päeva jooksul saadetakse tema vastus hagejale;
  • võib vastata, et mitterahalise nõude väärtus on suurem kui piirväärtus 5000 eurot. Kohus otsustab, kas see on tõene. Juhul, kui vastus on eitav, siis nõude menetlemine jätkub. Juhul, kui väide on tõene, käsitletakse nõuet selle liikmesriigi, kus menetlus läbi viiakse, õigussüsteemi kohaselt;
 • kohus teeb otsuse 30 päeva jooksul alates kostjalt või hagejalt vastuse saamisest, v.a juhul, kui kohus:
  • nõuab asjaomastelt pooltelt lisateabe esitamist;
  • kogub tõendeid kõige lihtsamal ja vähem koormaval viisil;
  • organiseerib kohtuistungi, kasutades võimaluse korral kaugsidetehnoloogiat (nt video- või telekonverentsid), kuigi isikud võivad taotleda füüsilist kohalolekut;
 • dokumendid ja kohtuotsused edastatakse posti teel või elektrooniliselt ning nende kättesaamisest teavitatakse;
 • ametlikud vormid peavad olema kohtu menetluskeeles ja muude dokumentide puhul võib nõuda nende tõlkimist;
 • kohaldatakse selle ELi riigi menetlusõigust, kus menetlust läbi viiakse.

Kohtukulud:

 • ei tohi olla ebaproportsionaalsed ja kõrgemad kui siseriiklike lihtsustatud kohtumenetluste korral;
 • peavad võimaldama pooltel, eelkõige mõnes teises ELi riigis olevatel, kasutada kaugmakseviise nagu pangaülekannet, krediit- või deebetkaardimakset või makset otse pangakontolt.

Menetluse kulud kannab kaotaja pool ja võitnud poole kasuks ei mõisteta välja kulusid, mis on tehtud vajaduseta või on nõuet arvestades ebaproportsionaalsed.

Kohtuotsuse peale on võimalik esitada kaebus, kui see on sätestatud siseriiklikus õiguses.

Kohtuotsuse läbivaatamine

 • Läbivaatamine on võimalik, kui kostja:
  • ei saanud nõudevormi või kohtukutset kätte piisavalt aegsasti, et võimaldada tal oma kaitset korraldada;
  • ei saanud nõuet vaidlustada vääramatu jõu või temast sõltumatute erakorraliste asjaolude tõttu;
  • taotleb läbivaatamist 30 päeva jooksul pärast kohtuotsuse väljakuulutamist;
 • Kohus võib otsustada, et läbivaatamine on õigustatud ning sel juhul on tehtud kohtuotsus tühine. Kui kohus keeldub läbivaatamisest, jääb kohtuotsus jõusse.

Kohtuotsused

 • Kohtuotsused:
  • kuuluvad täitmisele igas ELi riigis;
  • poole taotlusel antakse nendega ilma kuludeta kaasa asjakohases ELi keeles sertifikaat, tüüpvorm D (IV lisa);
 • Kaotaja poole taotlusel keeldub liikmesriigi, kus otsust täidetakse, pädev kohus otsust täitmast, kui kohtuotsus on vastuolus kas ELi riigis või kolmandas riigis tehtud varasema kohtuotsusega, tingimusel, et:
  • see oli seotud sama hagi ja pooltega;
  • see oli tehtud kohtuotsust täitvas ELi riigis või vastab sellisena õiguslikult tunnustamiseks;
  • vastuolu ei esitatud ega olnud võimalik esitada vastuväitena kohtumenetluse käigus teises liikmesriigis;
 • Pärast ühe poole vaide või läbivaatamise taotlust võib kohus:
  • piirata täitemenetlus tagavate meetmetega;
  • määrata täitmise tingimused;
  • erandlikel asjaoludel täitemenetluse peatada.

Kohtuotsuste täitmist reguleeritakse täidesaatva riigi õigusega.

ELi riigid:

 • teevad standardse nõudevormi A kättesaadavaks kõikides kohtutes, kus kohaldatakse Euroopa väiksemate nõuete menetlust;
 • pakuvad vormide täitmiseks tasuta abi ja annavad üldist teavet;
 • ei pea pakkuma tasuta õigusabi või abi konkreetsetes juhtumites;
 • teavitavad Euroopa Komisjoni, kas riigi õiguse raames on edasikaebamine võimalik. Komisjon teeb selle teabe üldsusele kättesaadavaks;
 • teavitavad üldsust ja kutseringkondasid tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu.

MIS AJAST MÄÄRUSI KOHALDATAKSE?

 • Määrust (EÜ) nr 861/2007 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009. Erandiks on eeskirjad, mille kohaselt ELi riigid peavad teavitama komisjoni kohtualluvuse, sidevahendite ja kaebustega (artikkel 25) seotud aspektidest – neid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.
 • Muudatuste määrust (EL) 2015/2421 kohaldatakse alates 14. juulist 2017, välja arvatud artikli 1 punkt 16, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 861/2007 artiklit 25, ning mida kohaldatakse alates 14. jaanuarist 2017.

TAUST

PÕHIMÕISTED

Piiriülene – vähemalt üks osapooltest elab alaliselt või peamiselt nõuet menetleva kohtu asukohariigist erinevas ELi riigis.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (ELT L 199, 31.7.2007, lk 1–22)

Määruse (EÜ) nr 861/2007 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (ELT L 399, 30.12.2006, lk 1–32)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 05.05.2020

Top