Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (kuni 2017)

Go to the summaries’ table of contents

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (kuni 2017)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus.
 • Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väikenõuete menetlemist tsiviil- ja kaubandusasjades ning vähendada seonduvaid kulusid.
 • Põhimõtteliselt on tegu kirjaliku menetlusega, mis ei eelda füüsilist kohalolekut kohtus. Siiski võib kohus korraldada kohtuistungi.
 • Kohtule esitatava nõude suurus ei tohi ületada 2000 eurot.
 • Sellega tagatakse, et kohtuotsused on teistes ELi riikides tunnustatud ja kehtivad, ilma vajaduseta täitmisotsuseks.
 • Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on ELi riikide siseriiklike õigusaktidega kõrvuti toimiv alternatiivne ja valikuline menetlus.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

 • Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust kohaldatakse, kui vähemalt üks osapooltest elab alaliselt või peamiselt nõuet menetleva kohtu asukohariigist erinevas ELi riigis.
 • Seda võib kasutada nõuete rahuldamiseks tsiviil- ja kaubandusasjades. Seda ei kohaldata maksu-, tolli- ja haldusküsimustele, riigi vastutusele riigivõimu teostamisel (acta jure imperii) ega näiteks järgmise suhtes:
  • füüsiliste isikute (st inimeste) seisund, õigus- ja teovõime;
  • perekonnaõiguse küsimused;
  • pankrotimenetlused;
  • sotsiaalkindlustusega seotud küsimused;
  • arbitraaž;
  • tööõigus;
  • üüriküsimused, v.a rahaliste nõuete korral;
  • eraelu puutumatuse ja isikuõiguste rikkumine (nt au teotamine).

Menetlus

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, mille puhul ei nõuta juristi palkamist, toimib järgmiselt.

Nõude esitamine

 • Nõue esitatakse otse pädevale kohtule, kasutades vastavat vormi (vorm A – määruse lisades), millel kirjeldatakse nõude sisu, nõutavat summat jm. Kui nõue ei kuulu Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohaldamisalasse, siis teavitab kohus avaldajat. Kui nõuet ei võeta tagasi, siis jätkab kohus selle menetlemist vastavalt riigi menetlusseadustikule.

Avalduse parandamine ja/või täitmine

 • Kui avaldaja ei ole edastanud piisavat teavet, siis edastatakse talle teine vorm (vorm B), milles palutakse puuduvaid andmeid kindlaks tähtajaks. Taotlus lükatakse tagasi, kui avaldaja ei täitnud kohtu nõuet õigeks ajaks või kui tegu on ilmselgelt alusetu või vastuvõetamatu nõudega.

Vastaspoole teavitamine

 • Täidetud nõudevormi saamisel koostab kohus standardse vastuse (vorm C), mis tuleb edastada vastaspoolele 14 päeva jooksul koos nõudevormi ja täiendavate dokumentide koopiatega. Need tuleb edastada tähitud postiga kuupäevalise kättesaamiskinnitusega. Võimalusel võib kasutada teisi samaväärseid teenuseid.

Vastaspoole vastus

 • Vastaspoolel on vastamiseks aega 30 päeva vastamisvormi kättetoimetamise kuupäevast. 14 päeva jooksul vastuse kättesaamisest edastab kohus koopia vastusest ja kõigist täiendavatest dokumentidest avaldajale.
 • Avaldajale esitatakse ka vastaspoole võimalik vastunõue (vormil A), millele tal on 30 päeva aega vastata. Kui vastunõue ületab 2000 eurot, siis menetletakse nii põhi- kui vastunõue vastavalt õigustoimingu asukohariigis kehtivatele seadustele.

Otsus ja tähtajad

 • Kohus peab langetama otsuse 30 päeva jooksul vastuse saamisest vastaspoolelt (või avaldajalt, kui esitati vastunõue). Kohus võib nende 30 päeva jooksul paluda täiendavat teavet ja/või koguda tõendeid või kutsuda osapooled istungile (vt allpool), mis toimub 30 päeva jooksul kohtukutse kättetoimetamisest. Nendel juhtudel langetab kohus otsuse ikkagi 30 päeva jooksul, kuid seda aega arvestatakse vajaliku teabe saamise või istungi kuupäevast.
 • Kohus langetab otsuse ka juhul, kui osapooled ei vasta ettenähtud tähtajaks. Osapoole soovil väljastab kohus kirjaliku kohtuotsuse vormil D (ilma täiendava tasuta), et hõlbustada piiriülest täitmist.

Istung

 • Kohtuistung peetakse vaid vajaduse korral või juhul, kui üks osapooltest seda nõuab. Kohus võib istungi pidamisest keelduda, kui see on õiglase kohtumõistmise seisukohast selgelt ebavajalik. Istungi võib läbi viia videokonverentsina või muu sarnase tehnoloogia abil.

Tõendite kogumine

 • Kohus määratleb otsuse langetamiseks vajaliku tõendite hulga ja kogumise viisi, kasutades kõige lihtsamat ja vähim koormavat meetodit.

Kohtuotsuse täitmine

 • Kohtuotsust ei või sisuliselt uuesti läbi vaadata ELi riigis, kus otsust täidetakse.
 • Vastavalt seadustele, mis kehtivad riigis, kus kohtuotsus pööratakse täitmisele, peab otsuse täitmist taotlev osapool esitama kohtuotsuse ja selle kirjaliku kinnituse (vorm D) tõlgituna täitmisriigi keelde. Avaldajalt ei saa nõuda mis tahes vormis tagatismakset seetõttu, et ta on välisriigi kodanik või ei ela alaliselt või ajutiselt ELi riigis, kus otsus pööratakse täitmisele. Avaldajalt ei saa nõuda volitatud esindajat ega aadressi kohtuotsust täitvas ELi riigis, vaid ainult täitemenetluses pädevate isikute kasutamist.

Täitmisele pööramisest keeldumine

 • Kohus võib vastaspoole nõudmisel loobuda kohtuotsuse täitmisele pööramisest, kui:
  • see ei ühti samade osapoolte vahel samas küsimuses varem langetatud otsusega;
   • varasem otsus langetati ELi riigis, kus käesolev otsus pööratakse täitmisele, või see vastab selles riigis tunnustamiseks vajalikele tingimustele;
   • seda vastuolu ei esitatud ega poleks saanud esitada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse käigus vastuväitena.
 • Juhul kui üks osapooltest vaidlustab Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse otsuse, siis võib riik, milles otsus täitmisele pööratakse, piirata täitmist tagavate meetmetega, rakendada teatud meetmeid tingimuslikult või, teatud juhtudel, täitemenetluse peatada.

Edasikaebamine

 • Otsuse edasikaebamine on võimalik, kui seda näeb ette otsuse teinud kohtu asukohariigi seadusandlus.

Läbivaatamine

 • Vastaspool võib paluda otsuse langetamise riigi pädevalt kohtult otsuse läbivaatamist, kui:
  • nõudevorm või kohtukutse on kätte toimetatud vastuvõtuteatiseta ning kättetoimetamine ei toimunud piisavalt aegsasti, et võimaldada vastaspoolel temast olenemata põhjustel oma kaitset korraldada;
  • vastaspoolt takistas nõude vaidlustamisel temast sõltumatu vääramatu jõud.
 • Nendel juhtudel eeldatakse, et vastaspool tegutseb viivitamata. Kui asja ülevaatamine on põhjendatud, siis muutub algne otsus õigustühiseks.
 • Kohus ei eelda, et pooled hindavad nõuet juriidilisest vaatepunktist. Vajadusel teavitab see pooli menetluslikest küsimustest ning, kus võimalik, püüab leida võimaluse pooltevahelise kokkuleppe saavutamiseks.

Keeled ja tõlkimine

 • Nõue ning kõik vastused, vastunõuded, tõendavate dokumentide kirjeldused, olulised dokumendid jm tuleb esitada kohtu töökeeles.

Kulud

 • Menetluskulud katab kaotanud pool. Kohus ei hüvita võitnud poole kulusid, kui peab neid ebavajalikuks või nõude suhtes ebaproportsionaalseks.

Muutmine

Määrusega (EL) 2015/2421 muudetakse määrust (EÜ) nr 861/2007. Seda kohaldatakse alates 14. jaanuarist 2017.

Määrust ei kohaldata Taanis.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009. Erandiks on eeskirjad, mille kohaselt ELi riigid peavad teavitama komisjoni kohtualluvuse, sidevahendite ja kaebustega (artikkel 25) seotud aspektidest – need jõustusid 1. jaanuaril 2008.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (ELT L 199, 31.7.2007, lk 1–22)

Määruse (EÜ) nr 861/2007 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2421, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus, ning määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (ELT L 341, 24.12.2015, lk 1–13)

Viimati muudetud: 04.04.2018

Top