EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Liidu õiguse allikad

Euroopa Liidu õiguse allikad

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 207

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 216

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 288

MIS ON ELI TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLITE 207, 216 JA 288 EESMÄRK?

  • ELi toimimise lepingu artiklis 207 sätestatakse ELi kaubanduspoliitika õiguslik alus ning menetlused, mida järgida kaubanduse erinevate aspektide kohta otsuste langetamisel.
  • ELi toimimise lepingu artiklis 216 sätestatakse tingimused, mille alusel võib EL sõlmida lepinguid kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
  • ELi toimimise lepingu artiklis 288 määratletakse õigusaktid, mida EL võib vastu võtta.

PÕHIPUNKTID

ELi õiguse allikaid on kolm: esmane õigus, teisene õigus ja täiendav õigus (vt õigusnormide hierarhiat).

Esmane õigus

Teisene õigus

Teisene õigus hõlmab ühepoolseid õigusakte, mida saab jagada kaheks:

Rahvusvahelised lepingud on kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega samuti ELi õiguse lahutamatu osa. Need seisavad eraldi esmastest ja teisestest õigusaktidest ning moodustavad sui generis kategooria. Euroopa Liidu Kohtu mõne otsuse kohaselt võib neil olla vahetu õigusmõju ja nende õigusjõud ületab teiseseid õigusakte, mis peavad seetõttu olema nendega kookõlas.

Õiguse täiendavad allikad

Täiendavad allikad on õiguslikud elemendid, mida lepingutes konkreetselt ei mainita. Need hõlmavad:

  • Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikat;
  • rahvusvahelist õigust, mis on sageli Euroopa Liidu Kohtu praktika arendamise aluseks. Euroopa Liidu Kohus toetub kirjalikule õigusele, tavadele ja kommetele;
  • õiguse üldpõhimõtetele – kirjutamata õigusallikad, mis on välja töötatud Euroopa Liidu Kohtu praktikas. Need on võimaldanud Euroopa Liidu Kohtul rakendada eeskirju erinevates valdkondades, mida alusllepingutes ei nimetata.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Viies osa – Liidu välistegevus – II jaotis – Ühine kaubanduspoliitika – artikkel 207 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 133) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 140–141)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Viies osa – Liidu välistegevus – V jaotis – Rahvusvahelised lepingud – Artikkel 216 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 144)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – kuues osa – Institutsioonilised ja rahandussätted – I jaotis – Institutsioonilised sätted – 2. peatükk – Liidu õigusaktid, õigusaktide vastuvõtmise menetlused ja muud sätted – 1. jagu – Liidu õigusaktid – artikkel 288 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 249) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 171–172)

Viimati muudetud: 13.03.2020

Top