EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ühepoolsed aktid

Ühepoolsed aktid

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 288

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 289

MIS ON EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLITE 288 JA 289 EESMÄRK?

Need kirjeldavad Euroopa Liidu peamisi ühepoolseid akte (artikkel 288), eriti neid, mis on õigusaktid (artikkel 299).

PÕHIPUNKTID

Mis on ühepoolsed aktid?

 • ELi õiguse allikate hulgas on ühepoolsed õigusaktid need ELi teisesed õigusaktid, mis ei ole konventsioonid ega kokkulepped.
 • ELi institutsioonid võtavad neid vastu autonoomselt kooskõlas aluslepingutega.

Millised on ühepoolsete aktide erinevad liigid?

 • Nendeks on peamiselt ELi toimimise lepingu artiklis 288 loetletud aktid:
  • määrused, direktiivid ja otsused, mis on õigusaktid vastavalt artiklile 289. Need on vastu võetud seadusandliku menetluse teel ja neil on siduv jõud ning nende reguleerimisala ja siduva jõuga on seotud teatavad nüansid;
  • arvamused ja soovitused, mis ei ole õigusaktid. Need ei anna õigusi ega kohustusi neile, kellele need on adresseeritud, kuid võivad anda juhiseid ELi õiguse tõlgendamise ja sisu kohta.
 • Teisi mittesiduvaid ühepoolseid akte, mis on poliitilisemat laadi, nimetatakse „ebatüüpilisteks aktideks“ – mitte sellepärast, et neid ei kasutata sageli, vaid seetõttu, et neid ei ole loetletud artiklis 288. Nende hulka kuuluvad resolutsioonid, järeldused, teatised ning rohelised ja valged raamatud. Neid tsiteeritakse teistes ELi lepingute artiklites või need pärinevad ELi institutsioonide praktikast.

Ühepoolsete aktide õiguslik seisund

 • ELi institutsioonid saavad vabalt valida, mis liiki akti nad peavad oma poliitika rakendamiseks kõige asjakohasemaks.
 • Kuid kuna ELil on ainult lepingutega talle antud volitused, tuleb mis tahes õigusaktis viidata Euroopa Liidu toimimise lepingus sisalduvale õiguslikule alusele, mis vastab valdkonnale, milles Euroopa institutsioonid võtavad meetmeid.
 • Peale selle tuleb aktides viidata õigusaktidele, mis annavad nende vastuvõtmise õiguse (viidetes, mis algavad sõnadega „võttes arvesse“) ja näidata ära nende aluseks olevad põhjendused (põhjendustes, mis algavad sõnadega „arvestades järgmist“).
 • Aktid tuleb avaldada Euroopa Liidu Teatajas. Need võivad jõustuda nende avaldamise päeval, kui nende tekstis ei ole märgitud teisiti (nagu tihtipeale juhtub).
 • Nende seaduslikkust saab vaidlustada Euroopa Liidu Kohtus.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, institutsioonilised sätted, 2. peatükk, liidu õigusaktid, õigusaktide vastuvõtmise menetlused ja muud sätted, 1. jagu, liidu õigusaktid, artikkel 288 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 249) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 171–172)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, institutsioonilised sätted, 2. peatükk, liidu õigusaktid, õigusaktide vastuvõtmise menetlused ja muud sätted, 1. jagu, liidu õigusaktid, artikkel 289 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 172)

Viimati muudetud: 21.03.2018

Top