Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi viisainfosüsteemile (VIS) juurdepääsu eeskirjad

ELi viisainfosüsteemile (VIS) juurdepääsu eeskirjad

KOKKUVÕTE:

Otsus 2008/633/JSK – ELi riikide ametiasutuste ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS)

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Viisainfosüsteem (VIS) on vahend, mis toetab ELi ühise viisapoliitika rakendamist. See võimaldab Schengeni riikidel vahetada viisateavet. VIS koosneb kesksest infosüsteemist ja seda riiklike süsteemidega siduvast sidetaristust.

Käesolev otsus lubab kasutada VISi terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel.

Otsusega antakse Schengeni ala riikide määratud õiguskaitseasutustele (nt terrorismi ja raskete kuritegude (nt uimasti- ja inimkaubandus) vastase võitluse eest vastutavad ametiasutused) ja Europolile juurdepääs VISile.

Kui kõik juurdepääsutingimused on täidetud, peavad riiklikud määratud ametiasutused järgima VISile juurdepääsu saamiseks ettenähtud menetlust.

Käesoleva otsusega sätestatakse ka eeskirjad viisa saanud isikute isikuandmete kaitseks.

PÕHIPUNKTID

VIS ühendab kolmandates riikides asuvaid konsulaate ja Schengeni riikide välispiiril asuvaid piiripunkte. Selle kaudu töödeldakse Schengeni ala külastamiseks või sellest läbisõitmiseks lühiajaliste viisade taotlustega seotud andmeid ja otsuseid. VIS ennetab pettusega omandatud viisadokumentide kuritarvitamist, kuna see aitab piirivalvel kontrollida, kas viisa esitaja on selle õigustatud omanik.

Juurdepääsu VISi andmetele kohaldatakse üksikjuhtumipõhiselt põhjendatud kirjaliku või elektroonilise taotluse alusel.

Määratud ametiasutused võivad VISi andmetega tutvuda üksnes siis, kui on tõsist alust arvata, et sellise otsingu tulemusena saadakse teavet, mis sisuliselt aitab kaasa raskete kuritegude vältimisele, avastamisele või uurimisele. Seda võib esineda näiteks terrorismijuhtumite või isikute puhul, kes on seotud terroriaktide või muude raskete kuritegudega.

Europolile võimaldatakse VISile juurdepääsu ainult tema volituste piires ja kui see on vajalik tema ülesannete täitmiseks.

VISi otsingud

VISi otsingud piirduvad konkreetsete andmetega, näiteks:

perekonnanimi, eesnimi (-nimed), sugu, sünniaeg, -koht ja -riik;

viisataotleja praegune kodakondsus ja sünnijärgne kodakondsus;

reisidokumendi liik ja number;

reisi eesmärk ning eeldatav saabumis- ja lahkumiskuupäev;

eeldatav esimesena ületatud piir või marsruut transiidi korral;

sõrmejäljed;

viisa liik ja viisakleebise number;

üksikasjad isiku kohta, kes esitas viisataotlejale kutse jne.

Eespool loetletud andmetel põhineva otsingu vastuseks saadud tabamuse korral võivad ametiasutused saada lisaks juurdepääsu muudele andmetele, näiteks fotodele.

Isikuandmete kaitse ja andmete turvalisus

Käesoleva otsuse kohaselt saadud andmete töötlemisel peab iga ELi riik tagama piisaval tasemel andmekaitse.

Isikuandmeid võib edastada kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele kiireloomulistel juhtudel ning raskete kuritegude vältimise ja avastamise eesmärkidel. Sellistel juhtudel tuleb siiski saada andmed VISi sisestanud ELi riigi nõusolek.

Samuti peavad ELi riigid tagama VISist saadud andmete turvalisuse määratud ametiasutustele saatmise ajal.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Nõukogu otsuses (EL) 2015/1956 on otsuse 2008/633/JSK jõustumise kuupäevaks määratud 1. september 2013.

TAUST

VIS loodi nõukogu 8. juuni 2004. aasta otsusega 2004/512/EÜ. 7. märtsil 2005 võttis nõukogu vastu järeldused, milles tõdeti, et ELi riikide ametiasutustele tuleb tagada juurdepääs VISile terroriaktide ja muude kriminaalkuritegudega võitlemise eesmärkidel.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/633/JSK, mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel (ELT L 218, 13.8.2008, lk 129–136)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60–81)

Määruse (EÜ) nr 767/2008 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 23.11.2015

Top